รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39383
เด็กชายกฤติน  มิลินทางกูร
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
39387
เด็กชายกษิเดช  บุญภา
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
39420
เด็กชายแทนธัญญ์  ผาศักดิ์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
39426
เด็กชายธนภัทร  สมทา
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
39442
เด็กชายปรัชญ์ธาวิน  จันทร์สุข
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
39518
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เรืองศรี
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
39552
เด็กหญิงจิรัชยา  ผลดี
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
39556
เด็กหญิงจีรภิญญา   อินภิบาล
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
39567
เด็กหญิงชญานิศา  เด็ดขาด
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
10 
39571
เด็กหญิงชนัญญา  ธรรมใจ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
11 
39590
เด็กหญิงฐานิสา   บูชาบุญ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
12 
39598
เด็กหญิงณัชชา  สารศิริวงศ์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
13 
39605
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สว่างทิศ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
14 
39608
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เขื่อนเพชร
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
15 
39611
เด็กหญิงณัฐชา  วงษา
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
16 
39616
เด็กหญิงณัฐธัญ  ศุภจิตรานนท์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
17 
39659
เด็กหญิงธันย์ชนก  กุมภาพงษ์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
18 
39672
เด็กหญิงนัชธ์ชนัน  เขียวเหลือง
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
19 
39684
เด็กหญิงบุญฐิษา  สอนโส
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
20 
39685
เด็กหญิงบุณยวีร์  พรมลา
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
21 
39694
เด็กหญิงปภาพิน  ขยันดี
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
22 
39704
เด็กหญิงปวีย์พร  สมหมาย
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
23 
39711
เด็กหญิงปารณีย์  เดือนเพ็ญ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
24 
39727
เด็กหญิงพลอยปภัส   จิตรัตน์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
25 
39734
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  กรุงศรี
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
26 
39736
เด็กหญิงพิชชาภา  แสงเพชร
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
27 
39739
เด็กหญิงพิชญาภร  โคตะมี
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
28 
39741
เด็กหญิงพิชญาภา  ผาคำ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
29 
39751
เด็กหญิงพีรยา  ผิวทอง
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
30 
39765
เด็กหญิงภัคนันท์  บรรเลง
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
31 
39787
เด็กหญิงรดา  ศรีวิชัย
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
32 
39791
เด็กหญิงรุจิรัตน์  กันธะหมื่น
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
33 
39817
เด็กหญิงวิญัฐดา  ชนม์สูงเนิน
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
34 
39822
เด็กหญิงศรัณย์พร  ยอดหาญ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
35 
39828
เด็กหญิงศศิธร  วงค์ดาว
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน
36 
39835
เด็กหญิงศิรภัสสร  เพียรเกตุวิทย์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง 415
รอประเมิน