รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38813
เด็กชายฉัฏฐ์ชยังกูร  สนธิสุทธิ์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
38850
เด็กชายประวีณวัฒน์  สุขวัฒนานนท์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
38856
เด็กชายปุณณ์  ชัยวงค์นาคพันธ์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
38879
เด็กชายวรากรณ์  แสงวิเชียร
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
38885
เด็กชายสิทธิกร  ขันทะบุตร
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
38899
เด็กหญิงกชพรรณ  โกสิน
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
38903
เด็กหญิงกมลชนก  คงยืน
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
38913
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขียวดี
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
38921
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถวาย
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
10 
38928
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันคำนันต๊ะ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
11 
38946
เด็กหญิงจรุงจิต  พันธุ์เวช
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
12 
38948
เด็กหญิงจิดาภา  อินทราทิพย์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
13 
38969
เด็กหญิงชนกนันท์  ลือวัฒนานนท์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
14 
38982
เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบรูณ์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
15 
38996
เด็กหญิงณัชชา  เสรีรักษ์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
16 
39001
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แกล้วกล้า
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
17 
39027
เด็กหญิงณัฐวดี  เป็กทอง
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
18 
39053
เด็กหญิงธมลวรรณ  ตั้งตรง
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
19 
39054
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยธรรม
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
20 
39085
เด็กหญิงนาราภัทร  ยาใจ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
21 
39102
เด็กหญิงปทิตตา  คนบุญ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
22 
39104
เด็กหญิงปนัดดา  ถุงพลอย
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
23 
39106
เด็กหญิงปพิชญา  อุปนันท์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
24 
39121
เด็กหญิงปวิรภา  ณ ลำปาง
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
25 
39124
เด็กหญิงปัณฑิตา  คำทิพย์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
26 
39132
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีใจวงศ์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
27 
39182
เด็กหญิงภคพร  ดอกจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
28 
39217
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองประไพ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
29 
39224
เด็กหญิงวรฤทัย  ขัตติโย
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
30 
39241
เด็กหญิงศิรประภา  ศรีฝั้น
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
31 
39246
เด็กหญิงศุภัชฌาค์  เทียนทอง
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
32 
39263
เด็กหญิงสิริกานต์  ก๋าทุ่ง
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
33 
39278
เด็กหญิงสุภัชญา  เอี่ยมวิจารณ์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
34 
39285
เด็กหญิงเสฏฐี  ชัยนันท์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
35 
39286
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เลือดนักรบ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน
36 
39302
เด็กหญิงอารียา  นันตา
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1
ผ่าน