รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.10

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38801
เด็กชายกิตติธัช  กวางเต้น
   สุขภาพดีไม่มีขาย
   ใต้ถุนอาคาร 6
ผ่าน
38809
เด็กชายจิรเมธี  ฉัตรสุขสิริ
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
38829
เด็กชายถิรธนา  ทองนุช
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
38838
เด็กชายธนวันต์  แก้วเกิด
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
38843
เด็กชายนครินทร์  จากสมัย
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
38849
เด็กชายบวรวิชญ์  เสียงหวาน
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
38859
เด็กชายพรอรัญ  วังกาวรรณ
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
38881
เด็กชายวันเฉลิม  กาทองทุ่ง
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
ผ่าน
38890
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วโมรา
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
10 
38897
เด็กชายโอบบุญ  ธราวรรณ
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
11 
38900
เด็กหญิงกนกกานต์  สุดใจ
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
12 
38909
เด็กหญิงกฤติยา  สายตรง
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
13 
38918
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปัตตะเน
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
14 
38935
เด็กหญิงกุลปริยา  กระสาย
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
15 
38938
เด็กหญิงเกวลิน  นวลไกรสุข
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
16 
38943
เด็กหญิงคณัสนันท์  ศิริมงคล
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
17 
38945
เด็กหญิงจตุรพร  สิทธิโชค
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
18 
38968
เด็กหญิงชฎาพร  กาญจนะ
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
19 
38970
เด็กหญิงชนม์นิภา  หงษ์สินสี
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
20 
38977
เด็กหญิงช่อผกา  ปิงตา
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
21 
38990
เด็กหญิงฐิติวรดา  ไชยมงคล
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
ผ่าน
22 
38998
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ปัญจะลา
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
23 
39013
เด็กหญิงณัฐชา  ประสารยา
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
24 
39024
เด็กหญิงณัฐภัทร  สิงห์เเก้ว
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 3
   ห้อง 646
ผ่าน
25 
39041
เด็กหญิงถิรพร  ลือโฮ้ง
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
26 
39052
เด็กหญิงธนิดา  นวลไกรสุข
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
27 
39072
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตะมะเสน
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
ผ่าน
28 
39081
เด็กหญิงนริศราภรณ์  เเก้วสุ
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
29 
39093
เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีตันนา
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
30 
39113
เด็กหญิงปริญญา  กันศิริ
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
31 
39118
เด็กหญิงปวริศา  กาสาร
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
32 
39136
เด็กหญิงพชรพรรณ  คำราพิช
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
ผ่าน
33 
39144
เด็กหญิงพรลภัส  สุจริต
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
34 
39145
เด็กหญิงพลอยชมพู  ถือมั่น
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
35 
39160
เด็กหญิงพิชญานันท์  เเหล่งอุโมงค์
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ไม่ผ่าน
36 
39193
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เรือลม
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
ผ่าน
37 
39200
เด็กหญิงมัตติกา  คำยวง
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
ผ่าน
38 
39212
เด็กหญิงลลนา  จันทร์กา
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
39 
39220
เด็กหญิงวรณัน  พันธ์เดช
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
40 
39228
เด็กหญิงวริศรา  เทอดสกุล
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
41 
39239
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ทะกา
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
42 
39255
เด็กหญิงสโรชา  นาคเครือ
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
43 
39267
เด็กหญิงสุชานันท์  ลัคนะเวทย์
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
ผ่าน
44 
39272
เด็กหญิงสุธิญา  เพ็ชรหาญ
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
45 
39306
เด็กหญิงเอื้ออารี  เดชธรรม
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน