รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.10

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39390
เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียมศักดิ์
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
39393
เด็กชายจิตติพงค์  ยงท้วม
   คณิตศิลป์
   ห้อง 332
รอประเมิน
39394
เด็กชายจิตรภณ  สุกใส
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
39397
เด็กชายจิรภัทร  ศรีสง่า
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
39417
เด็กชายเตชินท์  พรินทรากูล
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
39418
เด็กชายถิรพัทธิ์  ดวงเกษม
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
39433
เด็กชายธีรภัทร  ธูปทอง
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
39437
เด็กชายนาถณรงค์  เข็มเพ็ชร
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
39438
เด็กชายนิติกร  สารแก้ว
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
10 
39470
เด็กชายยศวริศ  ไชยวงค์
   คณิตศิลป์
   ห้อง 332
รอประเมิน
11 
39477
เด็กชายวีรภัทร  แก้วสีนวล
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
12 
39495
เด็กชายอดิศักดิ์  ขัดแก้ว
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
13 
39512
เด็กหญิงกฤตยา  สิงห์เห
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
14 
39522
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินจันทร์
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
15 
39529
เด็กหญิงกีรนันท์  ขุนศิริ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
16 
39538
เด็กหญิงเขมิกา  ปัญญาใจ
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
17 
39541
เด็กหญิงจิณัฐตา  เทียมแสน
   คณิตศิลป์
   ห้อง 332
รอประเมิน
18 
39551
เด็กหญิงจิรัชญา  มงคลศิลป์
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
19 
39555
เด็กหญิงจีรนันท์  บรรลือ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
20 
39557
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตุ่นคำหน้อย
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
21 
39558
เด็กหญิงจุฬาลักษ์  วงเรียน
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
22 
39564
เด็กหญิงฉัตรธิยา  อุทัย
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
23 
39574
เด็กหญิงชนิดาภา  จิตบุณยเกษม
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
24 
39594
เด็กหญิงณภัทรธิดา  กุยคำ
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
25 
39607
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีรักษา
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
26 
39632
เด็กหญิงดาวดารา  กุลเอกวราฉัตร
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
27 
39695
เด็กหญิงปภาพิน  ยศธำรง
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
28 
39708
เด็กหญิงปาณปวีณ์  แสงสว่าง
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
29 
39725
เด็กหญิงพรปวีณ์  กันทะหมื่น
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
30 
39726
เด็กหญิงพรภิมล  วารปรีดี
   English England
   ห้อง 637
รอประเมิน
31 
39786
เด็กหญิงยุรดา  สำเภาเพ็ชร
   คณิตศิลป์
   ห้อง 332
รอประเมิน
32 
39789
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ริมวรรณ
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
33 
39795
เด็กหญิงลลิตภัทร   กิสูงเนิน
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
34 
39808
เด็กหญิงวริยา  แก้วกัน
   นักพฤกษศาสตรน้อย
   ห้อง 412
รอประเมิน
35 
39818
เด็กหญิงวิมลณัฐ  อนุบุตร
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
36 
39831
เด็กหญิงศันสนีย์   ยนต์สุวรรณ
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
37 
39837
เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์สุข
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
38 
39838
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จักรสาน
   Social Studies Brain Challenge
   ห้อง 667
รอประเมิน
39 
39842
เด็กหญิงสรชา  สีธิจันทร์
   คณิตศิลป์
   ห้อง 332
รอประเมิน
40 
39844
เด็กหญิงสายใยรักษ์   บุญชาญ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
41 
39849
เด็กหญิงสิรีธร  ไชยวงศ์
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
42 
39851
เด็กหญิงสุชาดี  รุ่งระวี
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
43 
39855
เด็กหญิงสุพิชชา  เจริญคิด
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
44 
39868
เด็กหญิงอทิวราห์  สมยะ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน