รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.11

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39391
เด็กชายเกื้อชาติ  กองกลม
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
39400
เด็กชายชลกร  ชาญชัยวัฒน์
   สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
   ห้อง 311
รอประเมิน
39411
เด็กชายณัฏฐภัทร  อิ่มแย้ม
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
39414
เด็กชายดรัณภพ  สุดโต
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
39415
เด็กชายเดชาธร  อินต๊ะวิน
   สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
   ห้อง 311
รอประเมิน
39472
เด็กชายรัชชานนท์  หงษ์หนึ่ง
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
39481
เด็กชายศิรสิทธิ์  นำลอง
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
39486
เด็กชายศุภณัฐ  จิมานัง
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
39488
เด็กชายศุภากร  เหรา
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
10 
39507
เด็กหญิงกนกวรรณ  ติยาภรณ์ชัย
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
11 
39509
เด็กหญิงกรกนก  ชยเมธานนท์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
12 
39513
เด็กหญิงกฤติยา  สมบูรณ์มา
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
รอประเมิน
13 
39526
เด็กหญิงกานต์ธีรา  กาวิน
   English England
   ห้อง 637
รอประเมิน
14 
39527
เด็กหญิงกิ่งไผ่  ทนันชัย
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
15 
39540
เด็กหญิงคุณภัทร  อินทรรุจิกุล
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
16 
39547
เด็กหญิงจิรภิญญา  ปลอดโปร่ง
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
รอประเมิน
17 
39582
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลือโฮ้ง
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
18 
39587
เด็กหญิงญาโณทัย  เวียงนาค
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
19 
39609
เด็กหญิงณัฐกานต์  คำวรรณ
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
20 
39619
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟูน้อย
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
21 
39628
เด็กหญิงณัฐรกานต์  ครุธดี
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
22 
39640
เด็กหญิงธนภรณ์  เสนาใจ
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
23 
39645
เด็กหญิงธนัญชนก  กาศวิราช
   สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
   ห้อง 311
รอประเมิน
24 
39648
เด็กหญิงธวัลธร  ชูติพงศ์
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
25 
39656
เด็กหญิงธัญมน  แสงทอง
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
26 
39668
เด็กหญิงนรีกานต์  มาหมี
   Social Studies Brain Challenge
   ห้อง 667
รอประเมิน
27 
39671
เด็กหญิงนัจภัค  ทนันชัย
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
28 
39676
เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีระไพรพฤกษ์
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
29 
39686
เด็กหญิงบุษราคัม  ขุนสว่าง
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
30 
39706
เด็กหญิงปัณฑ์ณิศา  รัตนาประภาภรณ์
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
31 
39707
เด็กหญิงปัณยตา  ปิยะดา
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
32 
39713
เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจบำรุง
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
33 
39753
เด็กหญิงเพชรดา  เปียงเก๋
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
34 
39768
เด็กหญิงภัทรวดี  สาใจ
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
รอประเมิน
35 
39783
เด็กหญิงมัญย์ชุพา  ดีปาละ
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
36 
39788
เด็กหญิงรวีนิภา  ดอกแก้ว
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
37 
39804
เด็กหญิงวรัญญา  เทพบุญเรือง
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
38 
39806
เด็กหญิงวรัทยา  ฆ้องคำ
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
39 
39807
เด็กหญิงวรินทิพย์  พจนา
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
40 
39813
เด็กหญิงวิชชุพร  กันกา
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
41 
39840
เด็กหญิงศุลีพร  สัมลีราช
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
42 
39857
เด็กหญิงสุภัสสร  ชมทอง
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
43 
39865
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยนิลวงค์
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
44 
39877
เด็กหญิงอรณิชชา  แย้มแขไข
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน