รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.12

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39389
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ศิริมาตย์
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
39403
เด็กชายฐิติพงศ์   อิ่นธิ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
39404
เด็กชายณชพล  ไชยมงคล
   สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
   ห้อง 311
รอประเมิน
39412
เด็กชายณัฐนันท์   หงษ์แก้ว
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
39429
เด็กชายธนวัฒน์  ณะอิ่น
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
39434
เด็กชายนนทรัตน์  เทียมแสน
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
39473
เด็กชายวรวิช  ศรวิจิตร
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
39478
เด็กชายศกลวัฒน์  โตสะสุตร์
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
39543
เด็กหญิงจิดาภา  วงค์แก้ว
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
10 
39546
เด็กหญิงจิรภัทร  จองแก
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
11 
39572
เด็กหญิงชนิกานต์  ชิโนทัย
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
12 
39593
เด็กหญิงณปพัฒน์  มุ้งกุลณา
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
13 
39603
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศฤงคาร
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
14 
39610
เด็กหญิงณัฐชยา  กอบกำ
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
15 
39627
เด็กหญิงณัฐมน  นุ่มนิ่ม
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปี ชั้น3
รอประเมิน
16 
39635
เด็กหญิงทัตพร  คลังภักดี
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
17 
39650
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เงินบำรุง
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
18 
39652
เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  พวงลำ
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
19 
39670
เด็กหญิงนวินดา  ชุมศรี
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
20 
39696
เด็กหญิงประภาภัทร  สวนผล
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
21 
39701
เด็กหญิงปรียานันท์  สุทธิแสน
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
22 
39702
เด็กหญิงปวริศา  กันทะกะ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
23 
39714
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ถิ่นถา
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
24 
39716
เด็กหญิงปุณยวีร์  สวัสดิ์กุล
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
25 
39746
เด็กหญิงพิมพ์พัชร  หอวิจิตร์
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
26 
39755
เด็กหญิงเพลงพิณ  ดีดพิณ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
27 
39761
เด็กหญิงภคพร  สีใจวงค์
   คณิตศิลป์
   ห้อง 332
รอประเมิน
28 
39764
เด็กหญิงภรภัทร  เหมืองทอง
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
29 
39780
เด็กหญิงมนัสนันท์  โลกคำลือ
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
30 
39799
เด็กหญิงวรกมล  นักเทศน์
   English England
   ห้อง 637
รอประเมิน
31 
39800
เด็กหญิงวรกัญญา  มูลใจคำ
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
32 
39815
เด็กหญิงวิชาดา  สนมะเริง
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
33 
39825
เด็กหญิงศศิชญาณ์  แก้วประเสริฐ
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
34 
39826
เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  อินเครือ
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
35 
39833
เด็กหญิงศิรดา  มหาวงค์
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
36 
39839
เด็กหญิงศุภกานต์  ตังเพิ่มพูน
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
รอประเมิน
37 
39841
เด็กหญิงสมิตา  ไชยวงศ์
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
38 
39843
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ใจเอี่ยม
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
39 
39853
เด็กหญิงสุธิดา  มาอุ่น
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
40 
39860
เด็กหญิงสุรัชยา  แนวณรงค์
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
41 
39867
เด็กหญิงอณุภา  เทพสาธร
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
42 
39872
เด็กหญิงอภิชญา  วันมหาใจ
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
43 
39881
เด็กหญิงอัญชิสา  บัวบาน
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
44 
39884
เด็กหญิงอารีรัตน์  อินต๊ะปัญญา
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน