รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.12

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38806
เด็กชายจักรินทร์  กำจัด
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
38818
เด็กชายฐิติพงษ์  หลวงใจ
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
ผ่าน
38840
เด็กชายธีรเทพ  บุญทา
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
ผ่าน
38842
เด็กชายธีร์ธวัช  ซ่อนกลิ่น
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
ผ่าน
38852
เด็กชายปัณณ์ฉัตร์  จารุสิริภักดี
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
ผ่าน
38862
เด็กชายพีชาริการ์  อาจหาญวงศ์
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
38872
เด็กชายภูริณัฐ  ใจสว่าง
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ต้น
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
ผ่าน
38876
เด็กชายรุจิภาส  มณีวงค์
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
38880
เด็กชายวัชรพล  ขยายเสียง
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
10 
38919
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมเสน
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
11 
38940
เด็กหญิงขวัญจิรา  เสนวิรัช
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
12 
38950
เด็กหญิงจิรประภา  หล่ายข้าม
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
13 
38954
เด็กหญิงจิรัชยา  บัวชุม
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
ผ่าน
14 
38980
เด็กหญิงชาลิสา  กำจัด
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
15 
38994
เด็กหญิงณัชชรีย์  คำอู
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
16 
39012
เด็กหญิงณัฐชะยา  กาศอินตา
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
17 
39037
เด็กหญิงดนยศรณ์  ยอดสาร
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
18 
39040
เด็กหญิงเตชิตา  จิตต์หมั่น
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
19 
39043
เด็กหญิงทักษอร  รังสุวรรณ์
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
20 
39047
เด็กหญิงธนัชพร  สานทอง
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
21 
39061
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ฟูมินทร์
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
22 
39082
เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีอินทร์
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
23 
39114
เด็กหญิงปริยากร  อุดขันจริง
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
24 
39151
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใจเงา
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
ผ่าน
25 
39154
เด็กหญิงพัทธนันท์  พุ่มไสว
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
26 
39158
เด็กหญิงพิชญา  บัลลังก์นาค
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
ผ่าน
27 
39166
เด็กหญิงพิทยารัตน์  ข่วงบุญ
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
ผ่าน
28 
39184
เด็กหญิงภัคจิรา  เพชรหาญ
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
29 
39195
เด็กหญิงภิรัญญา  บัวบาน
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
ผ่าน
30 
39204
เด็กหญิงรมิดา  อินทรประดิษฐ
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
31 
39206
เด็กหญิงรวิสรา  สุปินชมภู
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
ผ่าน
32 
39210
เด็กหญิงรัญชนากานต์  ทำทอง
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
33 
39218
เด็กหญิงวทันยา  นาตัน
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
34 
39230
เด็กหญิงวริสรา  อินทราวุธ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
35 
39244
เด็กหญิงศิโรรัตน์  อึ้งตระกูล
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
36 
39245
เด็กหญิงศิวปรียา  ยอดศรีเมือง
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
37 
39256
เด็กหญิงสโรชา  วงศ์ยะ
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
38 
39258
เด็กหญิงสาธินี  ศิริโรจน์วัฒนา
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
ผ่าน
39 
39266
เด็กหญิงสิริยากร  แสงอ่อน
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
40 
39279
เด็กหญิงสุภาพร  เงินนา
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
41 
39293
เด็กหญิงอภิชญา  จักสี
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
42 
39296
เด็กหญิงอริศรา  ผาทอง
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
43 
39298
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล่ากาวี
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
44 
39303
เด็กหญิงอารีรัตน์  เป็นใจ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน