รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38797
เด็กชายกฤตเมธ  ผัดขัน
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
38802
เด็กชายกิตติพศ  ศรีสด
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
38810
เด็กชายจิรสิทธิ์  กุลธนพิพัฒน์พงศ์
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
38830
เด็กชายทวีรัชต์  พรมพราย
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
38851
เด็กชายป้องเกียรติ  เมฆแสน
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
38855
เด็กชายปุญญภัทร  ปราบโรค
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
38866
เด็กชายภาสวิชญ์  สุขภัทรสิริ
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
38896
เด็กชายเอื้ออังกูร  ทิพย์แดง
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
38902
เด็กหญิงกมลกานต์  ถุงคำ
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
10 
38907
เด็กหญิงกรวรรณ  สิทธิวงศ์
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
11 
38958
เด็กหญิงจีรณัชชา  บุษปะนันทน์
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
12 
38983
เด็กหญิงชิดชนก  วงศ์สิงห์
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
13 
38991
เด็กหญิงณญาดา  อ่วมทิพย์
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
14 
39000
เด็กหญิงณัฎฐ์ทวี  ภัทรวรรณ
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
15 
39018
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฐาปนา
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
16 
39025
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ไชยวุฒิพงศ์
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
17 
39031
เด็กหญิงณิชมน  อินทรภู่
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
18 
39050
เด็กหญิงธนัญชนก  สาระสิน
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
19 
39086
เด็กหญิงนิชานัน  สิงหนาท
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
20 
39127
เด็กหญิงปาริฉัตร  อภิฉัตรวงศ์
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
21 
39162
เด็กหญิงพิชญาภัค  เขียวแก้ว
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
22 
39172
เด็กหญิงพิมพิกา  จันทิ
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
23 
39213
เด็กหญิงลลนา  รักแจ้ง
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
24 
39229
เด็กหญิงวริศรา  สระทองออย
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
25 
39254
เด็กหญิงสรัลพร  ทาขาว
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
26 
39269
เด็กหญิงสุตาภัทร  กุละวงค์
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
27 
39294
เด็กหญิงอรณิชา  กุลธนพิพัฒน์พงศ์
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
28 
39305
เด็กหญิงอิษยา  เจียมสัจจะมงคล
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน
29 
39380
เด็กหญิงอชิรญา  เงินดวง
   ภาษาอังกฤษ ม.1/2
   ห้อง 312
ผ่าน