รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39175
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองสุขธนะวัฒน์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
39382
เด็กชายกฤตภัค  งามพริ้ง
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
39441
เด็กชายนิธิโรจน์  ปิยรัตน์เจริญ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
39443
เด็กชายปรัตถกร  อ่วมทิพย์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
39445
เด็กชายปองคุณ  พรหมไพร
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
39467
เด็กชายภูรินท์  บรรลือ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
39475
เด็กชายวศุธร  วรินทร์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
39490
เด็กชายสรวิชญ์  สุติ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
39560
เด็กหญิงจูเนียร์   พาโกท์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
10 
39562
เด็กหญิงเจตสุดา  อาจหาญ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
11 
39639
เด็กหญิงธนพร  จันทน์คร
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
12 
39660
เด็กหญิงธันย์ชนก  พอจิต
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
13 
39661
เด็กหญิงธันยชนก  อุตก๋า
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
14 
39666
เด็กหญิงนภพร  จันทนู
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
15 
39667
เด็กหญิงนภัสรา  ยวงแก้ว
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
16 
39679
เด็กหญิงนาตาลี  ไรน์เล
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
17 
39682
เด็กหญิงเนาวรัตน์  ชาติสิงห์ทอง
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
18 
39687
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ดังก้อง
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
19 
39688
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
20 
39699
เด็กหญิงปริญชยา  ปริญญาจารย์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
21 
39715
เด็กหญิงปุญญิศา  รอดสี
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
22 
39720
เด็กหญิงเปี่ยมพร  แป้นแก้ว
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
23 
39729
เด็กหญิงพัชรจิรา  ทุ่งส่วย
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
24 
39748
เด็กหญิงพิรินดา แอนเดรีย  มาร์ฐิสเนตร
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
25 
39754
เด็กหญิงเพชรลดา  พรรณสกุล
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
26 
39775
เด็กหญิงภิญธิชา  หาดพรม
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
27 
39777
เด็กหญิงมณีทิพย์เทวา  ยวงใจ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
28 
39812
เด็กหญิงวาริษา  เจริญยิ่ง
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
29 
39856
เด็กหญิงสุพิชฌาย์   คะชาสินธุ์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
30 
39870
เด็กหญิงอนามฤณ  กันแก้ว
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
31 
39878
เด็กหญิงอรุโณชา   กระแก้ว
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน