รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39395
เด็กชายจินตชัย  เหมืองหม้อ
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
39428
เด็กชายธนวัฒน์  จันทา
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
39457
เด็กชายพิชญ์มงคล  ศิริวาท
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
39480
เด็กชายศรัณย์  โลกคำลือ
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
39500
เด็กหญิงกชกร  จันทอน
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
39524
เด็กหญิงกานต์ณิชา  งามทรง
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
39528
เด็กหญิงกิตติกานต์  กำปั่น
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
39530
เด็กหญิงกุลกัญญา  อภิรมย์
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
39534
เด็กหญิงขวัญฤทัย   หาน้อย
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
10 
39535
เด็กหญิงขวัญหทัย  วิใจยา
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
11 
39537
เด็กหญิงเขมจิรา  ใต้คีรี
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
12 
39545
เด็กหญิงจิรดาภา  สารถี
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
13 
39549
เด็กหญิงจิรัชญา  ตันมา
   English England
   ห้อง 637
รอประเมิน
14 
39569
เด็กหญิงชนกนันท์  จิ๋วอ่อน
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
15 
39578
เด็กหญิงชยานิษฐ์   ผัดขัน
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
16 
39579
เด็กหญิงชลพรรษา  จันทร์มณี
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
17 
39584
เด็กหญิงชุติมา  ปรารมภ์
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
18 
39589
เด็กหญิงญาดา  วงศารัตนศีล
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
19 
39597
เด็กหญิงณัชชา  ผูกจิต
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
20 
39601
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองคีรี
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
21 
39613
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝากมิตร
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
22 
39626
เด็กหญิงณัฐภัทร  เป็นใจ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
23 
39644
เด็กหญิงธนัชพร  เหลืองสิริขจร
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
24 
39646
เด็กหญิงธมลวรรณ  กิระไอย์
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
25 
39651
เด็กหญิงธัญชนก  สิงหกุล
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
26 
39664
เด็กหญิงธีรกานต์  ติ๊บมูล
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
27 
39681
เด็กหญิงนุชชา  คงรัตน์?
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
28 
39691
เด็กหญิงปทิตตา  งามเลิศ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
29 
39709
เด็กหญิงปาณิสรา  จักรทอง
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
30 
39723
เด็กหญิงพรธีรา  วงศ์กิตติพัฒนา
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปี ชั้น3
รอประเมิน
31 
39733
เด็กหญิงพัทธนันท์  พรหมเมศร์
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
32 
39740
เด็กหญิงพิชญาภา  คงมั่น
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
33 
39771
เด็กหญิงภัทราวรรณ  แก้วกัน
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
34 
39784
เด็กหญิงมาดาพร  จิตจง
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
35 
39785
เด็กหญิงมินรชา  กู่ก้องสกุล
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
36 
39792
เด็กหญิงรุจิรัตน์  ศรชัย
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
37 
39810
เด็กหญิงวศินี  เงินลำยอง
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
38 
39816
เด็กหญิงวิญญตา  ขวัญเย็น
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
39 
39862
เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทร์มีโชค
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
40 
39864
เด็กหญิงหัตถนันท์  วิโจทุด
   นักพฤกษศาสตรน้อย
   ห้อง 412
รอประเมิน
41 
39873
เด็กหญิงอภิญญา  วิใจคำ
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
42 
39876
เด็กหญิงอรณิชชา  มณีวรรณ
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
43 
39883
เด็กหญิงอัศวภรณ์  แก้วใจวงค์
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
44 
39885
เด็กหญิงอินทิพร  นุ่มนวล
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน