รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38805
เด็กชายจักรภัทร  พันธุชาญ
   อัจฉริยะน้อยคณิตศาสตร์
   ห้อง 322
ผ่าน
38807
เด็กชายจารุวิทย์  ชำนาญยา
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
38824
เด็กชายณัฐภัทร  ขอนพิกุล
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
38831
เด็กชายทิวัตถ์  นันทะวิชัย
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
38841
เด็กชายธีร์ธนัท  รัตนสมเกียรติ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
38846
เด็กชายนัธทวัฒน์  กันหมุด
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
38857
เด็กชายเปรมณัฐ  ปลูกเพาะ
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
38861
เด็กชายพิชชากร  พันธุเวช
   อัจฉริยะน้อยคณิตศาสตร์
   ห้อง 322
ผ่าน
38877
เด็กชายวชิรวิทย์  ชามนตรี
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
10 
38891
เด็กชายโสภณวิชญ์  กิติเงิน
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
11 
38920
เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทรคณา
   นักพฤกษศาสตร์น้อย
   ห้อง 638
ผ่าน
12 
38941
เด็กหญิงขวัญชนก  สุทธิบูรณ์
   อัจฉริยะน้อยคณิตศาสตร์
   ห้อง 322
ผ่าน
13 
38953
เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์เกลี้ยง
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
14 
38975
เด็กหญิงชนิสรา  เย็นดี
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
15 
38993
เด็กหญิงณภัทรา  ทานท่า
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
16 
39004
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วกล้า
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
17 
39009
เด็กหญิงณัฐกาญ  สิทธิพัฒนา
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
18 
39023
เด็กหญิงณัฐพร  มรกฏคัณโท
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
19 
39029
เด็กหญิงณิช  ปล้องมาก
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
20 
39035
เด็กหญิงณิชาภา  ดอกจันทร์ฉาย
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
21 
39046
เด็กหญิงธนัชญา  สุคนธพันธุ์
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
22 
39058
เด็กหญิงธัญญพร  ไชยราชา
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
23 
39079
เด็กหญิงนรวรา  บุษพันธ์
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
24 
39087
เด็กหญิงนิพาพร  โอดเทิง
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
25 
39092
เด็กหญิงโนอาห์  เพิ่มขึ้น
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
26 
39105
เด็กหญิงปพิชญา  ผาทอง
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
27 
39125
เด็กหญิงปาณิสรา  พุ่มพวง
   อัจฉริยะน้อยคณิตศาสตร์
   ห้อง 322
ผ่าน
28 
39126
เด็กหญิงปานไพลิน  ชูใจ
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
29 
39131
เด็กหญิงปิยอร  เมฆอากาศ
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
30 
39142
เด็กหญิงพรรณธร  สการ
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
ผ่าน
31 
39148
เด็กหญิงพัชรินทร์ภรณ์  ถิ่นสุข
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
32 
39167
เด็กหญิงพิมพ์ขนก  รอบรู้
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
33 
39168
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ฝาเรือนดี
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
34 
39170
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีใจ
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
35 
39180
เด็กหญิงฟาริดา  โท่คำเครือ
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
36 
39186
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ท้าวน้อย
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
ผ่าน
37 
39187
เด็กหญิงภัททิยา  วงศ์สกุล
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
38 
39196
เด็กหญิงมธุรฎา  กลั่นเกษตรวิทย์
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
39 
39202
เด็กหญิงมิ่งโกมุท  จันจัด
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
40 
39203
เด็กหญิงยติยา  กุลวงศ์
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
41 
39207
เด็กหญิงรสิตา  ชุ่มใจ
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
42 
39242
เด็กหญิงศิริประภา  ธรรมจักร
   อัจฉริยะน้อยคณิตศาสตร์
   ห้อง 322
ผ่าน
43 
39261
เด็กหญิงสิรามล  แสนวงค์
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
44 
39265
เด็กหญิงสิรินทรา  มั่นเหมาะ
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
45 
39283
เด็กหญิงสุวรรณษา  วีระพันธุ์
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน