รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39399
เด็กชายเจษฎากร  พรมแก้ว
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
39430
เด็กชายธนวัฒน์  หาญพยัค
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
39452
เด็กชายพชร  หมดมลทิน
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
39465
เด็กชายภาวัต  เอี่ยมดิลก
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
39468
เด็กชายมีนาม  แผ่นคำ
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
39501
เด็กหญิงกชพร  ตั้งจิตมั่น
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
39519
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อายะนันท์
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
39520
เด็กหญิงกันตพัฒน์  วีรัชธนัทพงศ์
   ภาษาลาว วรรณคดี
   ห้อง 322
รอประเมิน
39532
เด็กหญิงกุลภรณ์  มะทะ
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
10 
39542
เด็กหญิงจิดาภา  ผาคำ
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
11 
39553
เด็กหญิงจิรานันท์   ฤทธิ์ทองโพธิ์
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
12 
39559
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทราวุธ
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
13 
39573
เด็กหญิงชนิดาภา  กะติวงศ์
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
14 
39577
เด็กหญิงชมมณี  นาระกันทา
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
15 
39585
เด็กหญิงญาณิศา  นันตา
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
16 
39591
เด็กหญิงฐิติญากร  ทาฝั้น
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
17 
39592
เด็กหญิงณนิรินธน์  รัตนพิบูลย์
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
18 
39595
เด็กหญิงณภัทร์ปวัน  คำลือ
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
19 
39612
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วน้อย
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
20 
39621
เด็กหญิงณัฐธิดา  มนกลม
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
21 
39622
เด็กหญิงณัฐธิดา  มีปัญญา
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
22 
39625
เด็กหญิงณัฐนิชา  เขียวสลับ
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
23 
39636
เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่งมี
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
24 
39643
เด็กหญิงธนัชญาน์  พรหมเสนา
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
25 
39655
เด็กหญิงธัญพร  อานุภาพ
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
26 
39673
เด็กหญิงนัทธมน  พันธุ์ดี
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
27 
39675
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะทอง
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
28 
39677
เด็กหญิงนันท์นภัส?  ฉลอม
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
29 
39680
เด็กหญิงนิชาภัทร  เสือเพชร
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
30 
39717
เด็กหญิงปุณยาพร  คำเขียว
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
31 
39719
เด็กหญิงเปมิกา  หมั่นขีด
   นักพฤกษศาสตรน้อย
   ห้อง 412
รอประเมิน
32 
39731
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทนันชัย
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
33 
39742
เด็กหญิงพิชญาภา  สมบูรณ์
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
34 
39756
เด็กหญิงเพียงนภา  เปียงเก๋
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
35 
39757
เด็กหญิงแพรปุษยา  จันทร์กล้า
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
36 
39758
เด็กหญิงแพรวพิชชา  อินแสน
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
37 
39769
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บรรลือ
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
38 
39797
เด็กหญิงวชิรธิดา  อุปกิจ
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
39 
39802
เด็กหญิงวรณัน  ตันตื้อ
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
40 
39805
เด็กหญิงวรัญญา  พุทธอาสน์
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
41 
39809
เด็กหญิงวริศรา  เหมือนผึ้ง
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
42 
39836
เด็กหญิงศิริกานดา  พูนพิน
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
43 
39874
เด็กหญิงอรจิรา  ชุมภูหมุด
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
44 
39887
เด็กหญิงไอยวริญท์  คำเรือง
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน