รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39386
เด็กชายกล้าณรงค์  จันทราพันธุ์
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
39388
เด็กชายกานต์ตะวัน  กลิ่นจันทร์
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
39392
เด็กชายจารุกิตติ์  กันสืบ
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
39398
เด็กชายเจษฎา  แสงม่วงยาง
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
39401
เด็กชายชวิน  เสนากูล
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
39432
เด็กชายธีรพัฒน์  แสนศรี
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
39450
เด็กชายพงศพัศ  วังวัฒนกุล
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
39451
เด็กชายพงศภัค  รสเข้ม
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
39458
เด็กชายพีรพงษ์  สมบุตร
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
10 
39463
เด็กชายภัทรพงศ์  อินจันทร์
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
11 
39471
เด็กชายรังสิมันตุ์  กวางร้อง
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปี ชั้น3
รอประเมิน
12 
39474
เด็กชายวรวุฒิ  จันหมื่น
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
13 
39497
เด็กชายอนันตชัย  ใจขัติ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
14 
39499
เด็กหญิงกวินทิพย์   ม้าอุตส่าห์
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
15 
39502
เด็กหญิงกชพร  ยรรยงค์
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
16 
39503
เด็กหญิงกณิศา  อู่เงิน
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
17 
39514
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์แก้วขาว
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
18 
39517
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดวงขจร
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
19 
39525
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ท้าวจอมใจหาญ
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
20 
39533
เด็กหญิงขวัญฤดี  ขวัญอยู่
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
21 
39536
เด็กหญิงข้าวทิพย์  พันธมาศ
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
22 
39539
เด็กหญิงคณขวัญ  คุณาคำ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
23 
39614
เด็กหญิงณัฐณิชา  วิริยอนันตกุล
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
24 
39633
เด็กหญิงตรีทิพย์นภา  เสนาวงศ์
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
25 
39637
เด็กหญิงทิวาวัลค์  พานิชตระกูลทอง
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
26 
39642
เด็กหญิงธนัชชา  สุทธกร
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
27 
39657
เด็กหญิงธัญยชนก  ภูคัง
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
28 
39658
เด็กหญิงธัญวดี  วิวุฒิ
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
29 
39690
เด็กหญิงเบญชญา  พิทักษ์รัตนาภา
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
30 
39710
เด็กหญิงปาณิสรา  วงษ์กันยา
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
31 
39724
เด็กหญิงพรนารี  ต๊ะโพธิ์
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
32 
39737
เด็กหญิงพิชญา   พัทธเสมา
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
33 
39760
เด็กหญิงแพรววนิด  การินตา
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
34 
39766
เด็กหญิงภัณฑิรา  ปงรังษี
   IQ 180
   ห้อง 645
รอประเมิน
35 
39770
เด็กหญิงภัทราพร  ดวงชมภู
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
36 
39776
เด็กหญิงภูศนิษา  ป่าดอน
   ภาษาลาว วรรณคดี
   ห้อง 322
รอประเมิน
37 
39781
เด็กหญิงมนัสนันท์  อินต๊ะนอน
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
38 
39819
เด็กหญิงวิรินรัญชนา  บุญสาร
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
รอประเมิน
39 
39824
เด็กหญิงศรันย์พร  คณาวรรณ์
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
40 
39854
เด็กหญิงสุนิสา  สอาดทำ
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
41 
39866
เด็กหญิงอณัญญา  สุขสด
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
42 
39879
เด็กหญิงอัจฉรียา  สุขจรัญ
   นักพฤกษศาสตรน้อย
   ห้อง 412
รอประเมิน
43 
39880
เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วคอน
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
44 
39882
เด็กหญิงอัญวา  หล่ายหก
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน