รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38814
เด็กชายชยาการ  สารดี
   สุขภาพดีไม่มีขาย
   ใต้ถุนอาคาร 6
ผ่าน
38847
เด็กชายนันณพงศ์  จริยะอังสนากุล
   อัจฉริยะน้อยคณิตศาสตร์
   ห้อง 322
ผ่าน
38848
เด็กชายนันทิพัฒน์  เหล่าใหญ่
   อัจฉริยะน้อยคณิตศาสตร์
   ห้อง 322
ผ่าน
38858
เด็กชายพงศ์พณิช  กรุณาฤทธิโยธิน
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
38865
เด็กชายภัทรชนน  คำวรรณ
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
38870
เด็กชายภูตะวัน  ผามะณี
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
38873
เด็กชายภูริณัฐ  สิงห์เห
   สุขภาพดีไม่มีขาย
   ใต้ถุนอาคาร 6
ผ่าน
38878
เด็กชายวรัตนถ์  ปราสนธิ์
   สุขภาพดีไม่มีขาย
   ใต้ถุนอาคาร 6
ผ่าน
38886
เด็กชายสิรวิชญ์  วรินทร์
   อัจฉริยะน้อยคณิตศาสตร์
   ห้อง 322
ผ่าน
10 
38892
เด็กชายอนาคิน  มากมาย
   สุขภาพดีไม่มีขาย
   ใต้ถุนอาคาร 6
ผ่าน
11 
38904
เด็กหญิงกมลชนก  สมบูรณ์
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
12 
38917
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยมา
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
13 
38925
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เสียงสูง
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
14 
38930
เด็กหญิงกานร์พูล  เพชรปัญญา
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
15 
38932
เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  คูหา
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
16 
38933
เด็กหญิงกุลธิดา  จิตใจ
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
17 
38949
เด็กหญิงจินดารัตน์  จิตจริง
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
ผ่าน
18 
38973
เด็กหญิงชนาภา  เเก้วสง่า
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
19 
38979
เด็กหญิงชัญญา  สถิตย์
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
20 
38986
เด็กหญิงญาณิศา  เสงี่ยมวงศ์
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
21 
39003
เด็กหญิงณัฏฐริกา  นันทเเขม
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ต้น
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
ผ่าน
22 
39008
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สายยืด
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
23 
39011
เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  อินทร์เตจ๊ะ
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
24 
39019
เด็กหญิงณัฐธิดา  เกลี้ยงดี
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
25 
39036
เด็กหญิงณิชารีย์  กังหัน
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
26 
39059
เด็กหญิงธัญญรัตน์  มะโนโฮ้ง
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
27 
39103
เด็กหญิงปทิตตา  ดีทรัพย์
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
28 
39107
เด็กหญิงปภาวรินท์  นุขันธ์
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
29 
39128
เด็กหญิงปิยธิดา  พุ่มไสว
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
30 
39130
เด็กหญิงปิย์วรา  ตั้งกิตติพงศ์
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
31 
39137
เด็กหญิงพนิตนันท์  จารุเลิศพิศุทธิ์
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
32 
39147
เด็กหญิงพัชรพร  มณีทิพย์
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
33 
39201
เด็กหญิงมารีน  ใจธรรม
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
34 
39232
เด็กหญิงวิชชุกร  ปรีชานนท์
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
ผ่าน
35 
39243
เด็กหญิงศิริประภา  สุริยะจันทร์
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
36 
39250
เด็กหญิงศุภิสรา  มาอุ่น
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
ผ่าน
37 
39257
เด็กหญิงสโรชา  วุฒิโอสถ
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
38 
39262
เด็กหญิงสิริกัญญา  สระทองทา
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
39 
39264
เด็กหญิงสิริทรัพย์  ด้วงปล้อง
   อัจฉริยะน้อยคณิตศาสตร์
   ห้อง 322
ผ่าน
40 
39270
เด็กหญิงสุทธิกานต์  โชคลาภ
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
ผ่าน
41 
39288
เด็กหญิงอนันตญา  คุณพระรักษ์
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
42 
39289
เด็กหญิงอนันตญา  สุริยะมณี
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
43 
39290
เด็กหญิงอนุตตรีย์  ทิมจร
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
44 
39297
เด็กหญิงอลิสา  ปรีดานันท์
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
45 
39300
เด็กหญิงอาภัสรา  ฝั้นนา
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน