รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38795
เด็กชายกรวิชญ์  อินต๊ะวัง
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
ผ่าน
38803
เด็กชายคณพศ  คันธวัง
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
ผ่าน
38808
เด็กชายจิรภัทร  จันทร์สุริยกุล
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
ผ่าน
38819
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เรืองอุไร
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
38821
เด็กชายณัฐกิตติ์  สาขา
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
38826
เด็กชายณัฐสิทธิ์  วุฒิชา
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
38834
เด็กชายธนกฤต  จินจ๋า
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
38836
เด็กชายธนปพน  มโนพันธุ์งาม
   นักพฤกษศาสตร์น้อย
   ห้อง 638
ผ่าน
38845
เด็กชายนฤพล  อยู่ดี
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
10 
38868
เด็กชายภู  เหลืองขาว
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
11 
38914
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรินทร์
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
ผ่าน
12 
38923
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ทาบุญ
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
13 
38947
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ธนาทิกุล
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
ผ่าน
14 
38961
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เวียงชัย
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
15 
38964
เด็กหญิงชญานนท์  แก้วศิริพันธ์
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
ผ่าน
16 
38978
เด็กหญิงชัญญา  โชติเดโชชัย
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
17 
39014
เด็กหญิงณัฐชา  หวังสืบ
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
18 
39015
เด็กหญิงณัฐฐา  มะโนชัย
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
19 
39026
เด็กหญิงณัฐรวี  ชลอม
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
20 
39032
เด็กหญิงณิชา  ยะอิต๊ะ
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
ผ่าน
21 
39044
เด็กหญิงธนกานต์  ธีรประยูร
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 ม.ต้น
   ห้อง 412
ไม่ผ่าน
22 
39049
เด็กหญิงธนัญชนก  ฉลอม
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
23 
39055
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ตรูหม่อง
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
24 
39068
เด็กหญิงธารทิพย์  อ้วนวิจิตร
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
25 
39096
เด็กหญิงบุญนภัทร  ใจแก้ว
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
26 
39099
เด็กหญิงเบญญทิพย์  นาเวียง
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
27 
39116
เด็กหญิงปรีดิ์รติ  แก้ววิเศษ
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
28 
39135
เด็กหญิงผิงดาว  อาษานอก
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
29 
39141
เด็กหญิงพรนภัส  แก้วแหวน
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
30 
39156
เด็กหญิงพิชชาภา  รำพรรณ์รัก
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
31 
39171
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  คำเผือ
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
32 
39185
เด็กหญิงภัคธิมา  พุ่มพวง
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
33 
39192
เด็กหญิงภาวิตา  เลือดนักรบ
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
34 
39198
เด็กหญิงมนัสนันท์  เขียวบุตร
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
35 
39225
เด็กหญิงวรวลัญช์  วัชรินทร์
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
36 
39233
เด็กหญิงวิมลณัฐ  วงศ์ศิริ
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
37 
39249
เด็กหญิงศุภิสรา  เกี๋ยงคำ
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
38 
39252
เด็กหญิงสรัชญา  มุ้งทอง
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
39 
39259
เด็กหญิงสายชล  เรือนคำ
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
40 
39268
เด็กหญิงสุณัฎฐา  กาญจนา
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
41 
39271
เด็กหญิงสุทธิดา  ปราบปราม
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
42 
39274
เด็กหญิงสุพัชฌา  แมตสอง
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
43 
39276
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สวนจักร
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
44 
39280
เด็กหญิงสุภามาศ  ศิริมูล
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
45 
39287
เด็กหญิงอทิตญา  สุจริตภักดีกุล
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน