รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39396
เด็กชายจิรกฤต  หุ้นเจริญ
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
39402
เด็กชายญาณากร  เจริญศิริ
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
39406
เด็กชายณภัทร  ไชยวงค์
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
39410
เด็กชายณัฏฐกิตต์  เข็มวิชัย
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
39413
เด็กชายณัฐรัชต์  หมื่นยอด
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
39416
เด็กชายเตชนิธิ  วงศ์หน่อ
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
39431
เด็กชายธีรเดช  หล้าโลก
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
39449
เด็กชายปุริมพัฒน์  สิโนทก
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
39454
เด็กชายพร้อม  เกิดสุขโข
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
10 
39455
เด็กชายพฤกษ์ติภูมิ  แสงกล้า
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
11 
39466
เด็กชายภูริธสกรณ์  รัตนภักดี
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
12 
39479
เด็กชายศตพล  ปรีดี
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
13 
39484
เด็กชายศุภกร  อภิญญาลังกร
   คณิตศิลป์
   ห้อง 332
รอประเมิน
14 
39487
เด็กชายศุภากร  เรืองไทย
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
15 
39504
เด็กหญิงกนกณัฐ  วัฒน?ภิญโญ?
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
16 
39508
เด็กหญิงกมลศิริณัช  กันนิถา
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
17 
39523
เด็กหญิงกาญจนาพร  เป็กทอง
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
18 
39554
เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจกลม
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
19 
39561
เด็กหญิงเจณิสตา  พรมท้าว
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
20 
39565
เด็กหญิงฉัตรมณี  เป็งวงค์
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
21 
39580
เด็กหญิงชลิตา  จักรวัฒนา
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
22 
39583
เด็กหญิงชุติมนต์  เสาวรส
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
23 
39600
เด็กหญิงณัฏฐชา  กองแดง
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
24 
39604
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหล่ากาวี
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
25 
39618
เด็กหญิงณัฐธิดา  นุคำ
   คณิตศิลป์
   ห้อง 332
รอประเมิน
26 
39634
เด็กหญิงทองกวาว  สายถิ่น
   คณิตศิลป์
   ห้อง 332
รอประเมิน
27 
39641
เด็กหญิงธนัชชา  ง้าวแหลม
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
28 
39647
เด็กหญิงธมลวรรณ   ยิ้มแสง
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
29 
39649
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขัดแสนจักร์
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
30 
39653
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คุณโพธิ์
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
31 
39663
เด็กหญิงธิดาพร  ศรีตองอ่อน
   คณิตศิลป์
   ห้อง 332
รอประเมิน
32 
39678
เด็กหญิงนันทิชา  เรือนคำ
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
33 
39693
เด็กหญิงปพิชญา  สารดี
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
34 
39721
เด็กหญิงผริตา  ณ พัทลุง
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
35 
39730
เด็กหญิงพัชรพร  รัตนวงศ์
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
36 
39743
เด็กหญิงพิชฎา  ใจวรรณ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
37 
39763
เด็กหญิงภรณ์มานา  โค้นหล่อ
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
38 
39767
เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีกลิ่นสุวรรณ
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
39 
39794
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  วิริยะวงษ์
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
40 
39801
เด็กหญิงวรกาญจน์  ทิดเคลือบ
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
41 
39829
เด็กหญิงศศิธร   ภัยสุข
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
42 
39830
เด็กหญิงศศิวิมล  หาญสุข
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
43 
39834
เด็กหญิงศิรภัสสร  กันทะหงษ์
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
44 
39858
เด็กหญิงสุรนุช  สุทธิกุล
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน