รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.7

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39384
เด็กชายกฤษณ  คงแดง
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
รอประเมิน
39419
เด็กชายทีปกร  ใจน้ำ
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
39421
เด็กชายธนกร  พึ่งตน
   สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
   ห้อง 311
รอประเมิน
39422
เด็กชายธนกฤต  เกิดสุข
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
39440
เด็กชายนิติรัฐ  แก้วปันมา
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
39446
เด็กชายปัญวสิทธิ์  คงประสิทธิ์
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
39456
เด็กชายพิชญกิต  คนชม
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
39460
เด็กชายภัทรกร  ขัดแก้ว
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
39461
เด็กชายภัทรชน  บุญประเสริฐ
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
10 
39469
เด็กชายยงธนัท  บุญสูง
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
11 
39485
เด็กชายศุภกฤต  เสียงหวาน
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
12 
39489
เด็กชายสรรเสริญ  อุปสรรค์
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
13 
39492
เด็กชายสุเทพ  รัชวัตร์
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
14 
39493
เด็กชายสุพศิน  ลัภยวิจิตร
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
15 
39511
เด็กหญิงกรชนก  อาจเอื้อน
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
16 
39515
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมฤทธิ์
   สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
   ห้อง 311
รอประเมิน
17 
39516
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กัณหาประกอบ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
18 
39544
เด็กหญิงจิรชยา  จันกัน
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
19 
39566
เด็กหญิงชญาดา  ศักดิ์สิทธิ์
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
20 
39586
เด็กหญิงญาณิษา  สุขแก้ว
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
21 
39588
เด็กหญิงญาดา  ก่อกอง
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
22 
39602
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชียงสา
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
23 
39606
เด็กหญิงณัฏฐา  หนองหลิ่ง
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
24 
39631
เด็กหญิงณิชานันท์  คำโฮ้ง
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
25 
39662
เด็กหญิงธิดากัลยา  พอเหมาะ
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
26 
39689
เด็กหญิงเบญจรัตน  ถิ่นสุข
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
27 
39703
เด็กหญิงปวริศา  ทำทอง
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
28 
39722
เด็กหญิงพรธิดา  หล้าคำมี
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
29 
39732
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เวียงทอง
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
30 
39735
เด็กหญิงพิชชาพร  สัจจะวศิน
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
31 
39738
เด็กหญิงพิชญาภร  เกตวงษา
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
32 
39744
เด็กหญิงพิชนาฏ  แสนพงษ์
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
33 
39745
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลัมยศ
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
34 
39759
เด็กหญิงแพรวพิชชา   แมตหก
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
35 
39762
เด็กหญิงภคภัทร์  สังฆะภูมิ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
36 
39772
เด็กหญิงภาคินี  คงชนะ
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
37 
39793
เด็กหญิงรุจิราพร  วงศ์คำ
   สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
   ห้อง 311
รอประเมิน
38 
39814
เด็กหญิงวิชชุลดา  ไพศาลศักดิ์
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
39 
39820
เด็กหญิงวิลาสินี  วิจารณ์จิตร
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
40 
39827
เด็กหญิงศศิธร  เพ็ญสุภา
   สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
   ห้อง 311
รอประเมิน
41 
39832
เด็กหญิงศิปภา  พิมสาร
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
42 
39845
เด็กหญิงสิริกร  ชูโชติ
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
43 
39847
เด็กหญิงสิริวิมล  จันตา
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
44 
39852
เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุทธนะ
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน