รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.7

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38815
เด็กชายชวิศ  อินทราวุธ
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
38820
เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  วงค์ฮู้
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
38844
เด็กชายนนทชัย  อินทะพุด
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ต้น
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
ผ่าน
38863
เด็กชายพีรพัฒน์  จินดาสุรารักษ์
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
ผ่าน
38867
เด็กชายภีมวัจน์  เสียงเพราะ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
38869
เด็กชายภูตะวัน  กล้าพังเทียม
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
38871
เด็กชายภูมิภัทร  จิรภาณุรัตน์
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
38875
เด็กชายยศกร  เรืองรินทร์
   สุขภาพดีไม่มีขาย
   ใต้ถุนอาคาร 6
ผ่าน
38882
เด็กชายวิญญู  รัตนเมืองสอง
   เสริมวิชาการ ม.ต้น
   ห้อง 411
ผ่าน
10 
38888
เด็กชายสิรินันท์  ปิยะนราวงศ์
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
11 
38901
เด็กหญิงกมนธิดา  วิระคำ
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
12 
38916
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โปร่งเส็ง
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
13 
38924
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สายถิ่น
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
14 
38942
เด็กหญิงขวัญฤทัย  กันทาวงค์
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
15 
38957
เด็กหญิงจิราภา  จันทร์บุ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
16 
38960
เด็กหญิงฉัตรพร  อินขัตย์
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
17 
38965
เด็กหญิงชญานันท์  ปัทมาภรณ์พงศ์
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
18 
38966
เด็กหญิงชญานิน  คิดศรี
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
ผ่าน
19 
38972
เด็กหญิงชนัญชิดา  สมฤทธิ์
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
ผ่าน
20 
38999
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมอุ่น
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
21 
39007
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมฤทธิ์
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
22 
39022
เด็กหญิงณัฐนันท์  ท่วงที
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
23 
39063
เด็กหญิงธัญพิชชา  ผูกจิตร
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
24 
39076
เด็กหญิงธีรนาฏ  เพ็ชรรื่น
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
25 
39083
เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพวิภาภรณ์
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
26 
39084
เด็กหญิงนันทรัตน์  เจริญคง
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
27 
39088
เด็กหญิงนิรมล  แดนโพธิ์
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
ผ่าน
28 
39091
เด็กหญิงเนติกานต์  เชาวดีนุกุล
   สุขภาพดีไม่มีขาย
   ใต้ถุนอาคาร 6
ผ่าน
29 
39098
เด็กหญิงบุษราภรณ์  เหรียญทอง
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
ผ่าน
30 
39122
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุตรพงษ์
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
31 
39123
เด็กหญิงปัญญรัช  สายเทพ
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
32 
39133
เด็กหญิงปุณณิกา  ยิ้มเหม็ง
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
ผ่าน
33 
39140
เด็กหญิงพรธิดา  เดชอุดมชัย
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
34 
39159
เด็กหญิงพิชญา  ใสสะอาด
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
35 
39163
เด็กหญิงพิชญาภา  เสนานุรักษ์วรกุล
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
36 
39174
เด็กหญิงเพชราภรณ์   กันทะวัง
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
37 
39178
เด็กหญิงแพรวา  ธุระกิจ
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
38 
39191
เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญญารัตนานุสรณ์
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
39 
39197
เด็กหญิงมนชิตา  มิถุนดี
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
40 
39208
เด็กหญิงรสิตา  มะทะ
   นักพฤกษศาสตร์น้อย
   ห้อง 638
ผ่าน
41 
39214
เด็กหญิงลลิดา  ผัสดี
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
42 
39227
เด็กหญิงวราภรณ์  จุ่มสนอง
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
ผ่าน
43 
39248
เด็กหญิงศุภิชา  ริพล
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
44 
39281
เด็กหญิงสุภีรตา  สาใจ
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
45 
39291
เด็กหญิงอภิชญา  เจาะจง
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
ผ่าน