รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.8

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39385
เด็กชายกฤษติธี  ดอนสุวรรณ
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
รอประเมิน
39407
เด็กชายณภัทร  วริทธิ์วุฒิกุล
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
รอประเมิน
39423
เด็กชายธนโชติ  เดือนเป็ง
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
รอประเมิน
39435
เด็กชายนราวิชย์  ลอยฟู
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
39436
เด็กชายนวพรรษ  เล็กสุวรรณ์
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
39447
เด็กชายปุญญพัฒน์  แมตเมือง
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
รอประเมิน
39459
เด็กชายพีรวิชญ์  สุรจิต
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
39462
เด็กชายภัทรนน  สุ่มมาตย์
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
39476
เด็กชายวีรพล  ส้มส้า
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
10 
39482
เด็กชายศุทธิกร  สุธรรม
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
11 
39483
เด็กชายศุภกร  แหวนหลวง
   พิชิต HSK
   ห้อง 635
รอประเมิน
12 
39496
เด็กชายอติเทพ  คำอ้าย
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
13 
39498
เด็กชายอัครชัย  สุรัศมี
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
14 
39506
เด็กหญิงกนกพร  กุดีศรี
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
รอประเมิน
15 
39531
เด็กหญิงกุลปรียา  ดับร้อน
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
รอประเมิน
16 
39575
เด็กหญิงชนิดาภา  สีเงิน
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
17 
39576
เด็กหญิงชนินาถ  กาญจนคงคากุล
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
18 
39596
เด็กหญิงณฤทัย  แสงโพลง
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
19 
39599
เด็กหญิงณัฎชยา  สายศร
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
20 
39615
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุธรรม
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
21 
39624
เด็กหญิงณัฐนรี   สุริยกุล? ณ? อยุธยา
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
22 
39630
เด็กหญิงณิชนันทน์  ดอกดิน
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
23 
39638
เด็กหญิงธนกมล  น้อยทา
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
24 
39654
เด็กหญิงธัญพร  แก้วโมลา
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
25 
39683
เด็กหญิงบัณฑิตา  กวาวหนึ่ง
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
26 
39692
เด็กหญิงปนิตา  เวียงคำ
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
27 
39705
เด็กหญิงปัญชญา  ปัญญาชินวร
   ภาษาลาว วรรณคดี
   ห้อง 322
รอประเมิน
28 
39712
เด็กหญิงปาริยาภัทร  สัจจะนรพันธ์
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
29 
39718
เด็กหญิงปุณยาภา  วันอิน
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
30 
39728
เด็กหญิงพัชญา  กสิณฤกษ์
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
31 
39747
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ติคำ
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
32 
39749
เด็กหญิงพีรดา  ศรีเจริญ
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
33 
39750
เด็กหญิงพีรดา  สีพลนอก
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
34 
39752
เด็กหญิงพุทธิดา  จันทร์เทพ
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
รอประเมิน
35 
39774
เด็กหญิงภิญญาพัชร์  ดวงแก้วทวีพัฒน์
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
36 
39778
เด็กหญิงมณีวรรณ  แพงพงา
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
37 
39782
เด็กหญิงมัญชุภรณ์  ดีปาละ
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
38 
39790
เด็กหญิงรัฐธิชา  บุตรหล้า
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
39 
39811
เด็กหญิงวัลลภา  ประกอบเขตรการณ์
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
40 
39821
เด็กหญิงศกุนิชญ์  อินติ๊บ
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
41 
39823
เด็กหญิงศรัณรัชต์   มงคลศาสตร์
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
42 
39846
เด็กหญิงสิริมนนภา   มีรส
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
43 
39848
เด็กหญิงสิริวิมล  จิตประสาร
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 2
   ห้อง 654
รอประเมิน
44 
39850
เด็กหญิงสุกัญญา  แช่มชื่น
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน