รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.8

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38793
เด็กชายกมลภพ  หงษ์เจ็ด
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
38798
เด็กชายกวิน  สุราษฎร์
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
38800
เด็กชายกันตวิชญ์  อุดหนุน
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
ผ่าน
38817
เด็กชายฐิติพงษ์  ดวงแก้ว
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
ผ่าน
38823
เด็กชายณัฐชานนท์  อุดธรรมใจ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
38833
เด็กชายแทนคุณ  สุวรรณโชติ
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
38837
เด็กชายธนภัทร  ผาเพียว
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
38864
เด็กชายพีรภาส  การะบุญ
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
38874
เด็กชายเมธาวี  สวัสดิ์แก้ว
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
10 
38893
เด็กชายอภิวัฒน์  พิทักษ์
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
11 
38911
เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วเอ้ย
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
12 
38936
เด็กหญิงเก็จกาฬี  ศรีภิรมย์
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
13 
38944
เด็กหญิงคณิน  อินต๊ะนอน
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
14 
38951
เด็กหญิงจิรภัทร์  ขุนแหลม
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
15 
38956
เด็กหญิงจิราพัชร  กันทบุตร
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
16 
38967
เด็กหญิงชญาภา  หล่ายหก
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
17 
38971
เด็กหญิงชนัญธิดา  ณ ถลาง
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
18 
38981
เด็กหญิงชาลิสา  ตรัยสรณะพงศ์
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
19 
38987
เด็กหญิงญาดา  เสภารัตนานันท์
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
20 
38988
เด็กหญิงฐิตาพร  รัตนกันทา
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
ผ่าน
21 
39017
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาแก้ว
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
22 
39039
เด็กหญิงดากานดา  วรรณา
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
23 
39045
เด็กหญิงธนมน  ชำนาญ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
24 
39062
เด็กหญิงธัญพร  โกศัยสุขพัฒนากุล
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
ผ่าน
25 
39071
เด็กหญิงธิดารัตน์  ซ้องกา
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
26 
39074
เด็กหญิงธีรธิดา  วิชัยยา
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
27 
39075
เด็กหญิงธีรนาฎ  คำทิพย์
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
28 
39077
เด็กหญิงธีริศรา  หงษ์ใจ
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
29 
39109
เด็กหญิงปราณปรียา  ปวงขจร
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
30 
39115
เด็กหญิงปรีชญา  มานัน
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
31 
39119
เด็กหญิงปวริศา  ลำดวน
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
32 
39129
เด็กหญิงปิยมน  เมฆอากาศ
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
ผ่าน
33 
39188
เด็กหญิงภัทรนรินทร์  ไชยสาส์น
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
ผ่าน
34 
39194
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เหมืองหม้อ
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
35 
39199
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขคงเจริญ
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
36 
39216
เด็กหญิงลักษิกา  ศรีสนธิ
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
ผ่าน
37 
39219
เด็กหญิงวนัสพร  สารนันต์
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
38 
39223
เด็กหญิงวรราช  โคตรธา
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
39 
39236
เด็กหญิงศกลรัตน์  ดอกสนธิ์
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
40 
39238
เด็กหญิงศรัณรัตน์  สัญญา
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
41 
39260
เด็กหญิงสิรภัทร  กลัดคำ
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
42 
39275
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พวงลำ
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
43 
39277
เด็กหญิงสุพิชญา  แสนนก
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
44 
39282
เด็กหญิงสุรัมภา  เทพพระแก้ว
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
45 
39301
เด็กหญิงอารยากร  เวียงชัย
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน