รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.9

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39405
เด็กชายณฐกร  เวียงทอง
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
39408
เด็กชายณัชพล  วิชาธร
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
39409
เด็กชายณัฎฐ์นันธ์  บุญสิทธิ์
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
39424
เด็กชายธนพล  จอมใจ
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
39425
เด็กชายธนภัทร  พุทธิวงศกร
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
39427
เด็กชายธนภูมิ  สีแดง
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
39439
เด็กชายนิติภูมิ  สืบคัด
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
39444
เด็กชายปราณนต์  กะแก้ว
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
39448
เด็กชายปุณณจิต  จิตสว่า
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
10 
39453
เด็กชายพรพิพัศ  จันลิ
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
11 
39464
เด็กชายภัทรพล  คงได้
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
12 
39491
เด็กชายสิปปกร  เหมาะดี
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
13 
39494
เด็กชายสุภกฤษณ์  จัตุรภัทร์
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
14 
39505
เด็กหญิงกนกนาฎ  กันทะวงค์
   IQ 180
   ห้อง 645
รอประเมิน
15 
39510
เด็กหญิงกรชนก  สุปินันท์
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
16 
39521
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ดาวดาษ
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
17 
39548
เด็กหญิงจิรภิญญา   หมวดหมู่
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
18 
39550
เด็กหญิงจิรัชญา  ถีดี
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
19 
39563
เด็กหญิงฉัตรฐริกานต์  มากมี
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
20 
39568
เด็กหญิงชณากาญจ์  ฉันทะนิตย์
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
21 
39570
เด็กหญิงชนัญชิดา  ปันทา
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
22 
39581
เด็กหญิงช่อลดา  จักรสาน
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
23 
39617
เด็กหญิงณัฐธิดา  กางกั้น
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
24 
39620
เด็กหญิงณัฐธิดา  มณีกาศ
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
25 
39623
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสำราญ
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
26 
39629
เด็กหญิงณิชกานต์  สงวนพงษ์
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
27 
39665
เด็กหญิงนพิน  เสนาธรรม
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
28 
39669
เด็กหญิงนวรัตน์  ภู่จุฬา
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
29 
39674
เด็กหญิงนันท์ชยา  ปัญญาไวย
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
30 
39697
เด็กหญิงปราณปรียา  ขวดแก้ว
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
31 
39698
เด็กหญิงปรายเดือน  อินจันทร์
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
32 
39700
เด็กหญิงปรีย์วรา  นันตา
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
33 
39773
เด็กหญิงภิญญดา  ฟุ่มเฟือย
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
34 
39779
เด็กหญิงมนัสนันท์  ตาทอง
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
35 
39796
เด็กหญิงลักษิกา  เหรียญทอง
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
36 
39798
เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ประกาศ
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
37 
39803
เด็กหญิงวรัชยา  นาฆ้อง
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
38 
39859
เด็กหญิงสุรภานันท์  บุญมั่น
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
39 
39861
เด็กหญิงสุวรา  ธรรมสรางกูร
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
40 
39863
เด็กหญิงสู่ขวัญ  มากมาย
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
41 
39869
เด็กหญิงอนันตยา  วงศ์รอบ
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
42 
39871
เด็กหญิงอภิชญา  ไข่คำ
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
43 
39875
เด็กหญิงอรจิรา  อินต๊ะวิน
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
44 
39886
เด็กหญิงอิสราภรณ์  เสาร์วรานนท์
   English England
   ห้อง 637
รอประเมิน