รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.9

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38794
เด็กชายกรกฎ  สุวรรณสิทธิ์
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
38804
เด็กชายคัมภีร์  ศรีคำภา
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
38811
เด็กชายจิรัฏฐ์  ดิลกศุภลักษณ์
   สุขภาพดีไม่มีขาย
   ใต้ถุนอาคาร 6
ผ่าน
38822
เด็กชายณัฐชนน  สุทธกัน
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
38832
เด็กชายทีปกร  ถิ่นสอน
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
38839
เด็กชายธรรมนูญ  ศรีจันทร์
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
38854
เด็กชายปิยะพงษ์  ชาติสิงห์ทอง
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
38860
เด็กชายพัทธ์ยศ  วงศ์ฟู
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
38883
เด็กชายศรันย์วิทย์  ชิตรัตฐา
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
10 
38884
เด็กชายสรวิทย์  ศรีลักษ์
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
11 
38898
เด็กหญิงกชพร  แก้วสีทอง
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
12 
38905
เด็กหญิงกมลวรรณ  ปั้นสุวรรณ
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
13 
38906
เด็กหญิงกมลศิริ  จีกัน
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
14 
38908
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  กันทะหงษ์
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
15 
38931
เด็กหญิงกิตติกา  ถิ่นแสน
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
16 
38934
เด็กหญิงกุลธิดา  พงค์ถิ่น
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
17 
38939
เด็กหญิงขวัญข้าว  โชติบวรนันทกุล
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
18 
38955
เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์ฟู
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
19 
38962
เด็กหญิงโฉมสุดา  สุขผ่อง
   นักพฤกษศาสตร์น้อย
   ห้อง 638
ผ่าน
20 
38984
เด็กหญิงโชตินภา  เกสร
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
ผ่าน
21 
38997
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ธนะแพทย์
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
22 
39016
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลาผล
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
ผ่าน
23 
39020
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเนตร
   นักพฤกษศาสตร์น้อย
   ห้อง 638
ผ่าน
24 
39034
เด็กหญิงณิชานันท์  กาวีวัง
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
25 
39060
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ถาวรศักดิ์
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
26 
39067
เด็กหญิงธันยารัตน์  รมยานนท์
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
27 
39069
เด็กหญิงธาราทิพย์  กันทะเอ็ด
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
28 
39070
เด็กหญิงธิญาดา  เทียมแสน
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
29 
39090
เด็กหญิงนิศากร  คู้ลู้
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
30 
39094
เด็กหญิงบัณฑิตา  หาญสิทธิทธานนท์
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
31 
39097
เด็กหญิงบุษกร  รัตนรุ่งรวิน
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
32 
39110
เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีโพธิ์
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
ผ่าน
33 
39138
เด็กหญิงพรชนก  กาศทิพย์
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
34 
39157
เด็กหญิงพิชญธิดา  หงษ์สิบเก้า
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
35 
39164
เด็กหญิงพิชนาถ  ดาวดึงษ์
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
ผ่าน
36 
39173
เด็กหญิงพีรกานต์  กาทองทุ่ง
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
37 
39176
เด็กหญิงเพ็ญพิชชาติ  ตันกุระ
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
38 
39177
เด็กหญิงแพรวพรรณ  กันทะวงค์
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
39 
39179
เด็กหญิงแพรวา  วรรณา
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
ผ่าน
40 
39189
เด็กหญิงภัทรวดี  ใจมะโน
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
41 
39211
เด็กหญิงรุจิรา  ธิโนชัย
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
ผ่าน
42 
39221
เด็กหญิงวรยา  รัตนวรทิพย์
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
43 
39234
เด็กหญิงวิสสุตา  ไชยศิริ
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
44 
39235
เด็กหญิงวิสารักษ์  คำผิว
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
45 
39237
เด็กหญิงศดานันท์  ใจยา
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน