รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38813
เด็กชายฉัฏฐ์ชยังกูร  สนธิสุทธิ์
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
38850
เด็กชายประวีณวัฒน์  สุขวัฒนานนท์
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
38856
เด็กชายปุณณ์  ชัยวงค์นาคพันธ์
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
38879
เด็กชายวรากรณ์  แสงวิเชียร
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
38885
เด็กชายสิทธิกร  ขันทะบุตร
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
38899
เด็กหญิงกชพรรณ  โกสิน
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
38903
เด็กหญิงกมลชนก  คงยืน
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
38913
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขียวดี
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
38921
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถวาย
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
10 
38928
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันคำนันต๊ะ
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
11 
38946
เด็กหญิงจรุงจิต  พันธุ์เวช
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
12 
38948
เด็กหญิงจิดาภา  อินทราทิพย์
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
13 
38969
เด็กหญิงชนกนันท์  ลือวัฒนานนท์
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
14 
38982
เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบรูณ์
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
15 
38996
เด็กหญิงณัชชา  เสรีรักษ์
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
16 
39001
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แกล้วกล้า
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
17 
39027
เด็กหญิงณัฐวดี  เป็กทอง
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
18 
39053
เด็กหญิงธมลวรรณ  ตั้งตรง
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
19 
39054
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยธรรม
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
20 
39102
เด็กหญิงปทิตตา  คนบุญ
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
21 
39104
เด็กหญิงปนัดดา  ถุงพลอย
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
22 
39121
เด็กหญิงปวิรภา  ณ ลำปาง
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
23 
39124
เด็กหญิงปัณฑิตา  คำทิพย์
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
24 
39132
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีใจวงศ์
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
25 
39182
เด็กหญิงภคพร  ดอกจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
26 
39217
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองประไพ
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
27 
39224
เด็กหญิงวรฤทัย  ขัตติโย
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
28 
39241
เด็กหญิงศิรประภา  ศรีฝั้น
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
29 
39246
เด็กหญิงศุภัชฌาค์  เทียนทอง
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
30 
39263
เด็กหญิงสิริกานต์  ก๋าทุ่ง
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
31 
39278
เด็กหญิงสุภัชญา  เอี่ยมวิจารณ์
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
32 
39285
เด็กหญิงเสฏฐี  ชัยนันท์
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
33 
39286
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เลือดนักรบ
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน
34 
39302
เด็กหญิงอารียา  นันตา
   เสริมวิชาการ ม.2/1
   ห้อง 416
รอประเมิน