รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38231
เด็กหญิงกรกัญญา  นันตา
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
38232
เด็กหญิงกรกันยา  รอบรู้
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
38243
เด็กชายกฤติรัตน์  แก้วบุญมา
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
38249
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายดี
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
38253
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วุฒินุช
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
38259
เด็กหญิงกานต์ธีรา  วังหา
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
38266
เด็กหญิงกีรัตยาฉัตร  รัตตประดิษฐ์
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
ผ่าน
38279
เด็กชายคมศักดิ์  ภาโนมัย
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
ผ่าน
38283
เด็กหญิงจิดาภา  ภิญโญ
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
10 
38285
เด็กหญิงจิตรลดา  เหล่ารัดเดชา
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
ผ่าน
11 
38330
เด็กหญิงญาณิศา  บุญยงค์
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
12 
38347
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ณรงค์พันธ์
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
13 
38362
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้ววิชัย
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
ผ่าน
14 
38377
เด็กชายณัทณเอก  กาวิน
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
15 
38395
เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะวิน
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
ผ่าน
16 
38403
เด็กหญิงธรานี  ต๊ะสอน
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
17 
38404
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วฟู
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
18 
38426
เด็กหญิงนนทกมล  เสียงเพราะ
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
19 
38436
เด็กหญิงนริสรา  ศิริรัตน์
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
20 
38443
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทนันชัย
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
21 
38448
เด็กหญิงนันทัชทร  ปานหมอก
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
22 
38459
เด็กหญิงบุญกิริยา  ไชยมงคล
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
23 
38468
เด็กหญิงปทุมรักษ์  กาทองทุ่ง
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
24 
38494
เด็กหญิงปิยฉัตร  แก่นจันทร์
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
ผ่าน
25 
38497
เด็กหญิงปิยาพัชร  อมรรัตน์
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
26 
38504
เด็กหญิงพรชนัน  จริงแล้ว
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
ผ่าน
27 
38526
เด็กหญิงพิชญาภา  เจนจิต
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
28 
38548
เด็กหญิงภรภัทร  ยอดกลิ่น
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
29 
38552
เด็กหญิงภัณฑิรา  เชื้อเขียว
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
30 
38574
เด็กชายมนัสชนนท์  สืบลี
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
31 
38579
เด็กหญิงมุนินทร์  เตชะเวชยานันท์
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
32 
38581
เด็กหญิงรดาณัฐ  เพียรพาก
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
33 
38583
เด็กหญิงร่มฉัตร  ศรีจันทร์แก้ว
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
34 
38584
เด็กหญิงรมิตา  กอระกัน
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
35 
38612
เด็กหญิงวรนิษฐา  สำเภา
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
36 
38615
เด็กหญิงวรรณศา  สุขแก้ว
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
37 
38636
เด็กหญิงศตพร  คำอ่อน
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
38 
38649
เด็กชายศิริพัทธ์  ภักดีอาษา
   อัจฉริยะน้อยคณิตศาสตร์
   ห้อง 322
ไม่ผ่าน
39 
38650
เด็กหญิงศิริภัทรสรณ์  สวัสดิมงคล
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
40 
38659
เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณกุล
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
ผ่าน
41 
38660
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาคสิงห์
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
42 
38664
เด็กหญิงศุภิชญา  อินทรรุจิกุล
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
43 
38675
เด็กหญิงสิริกัญญา  เซ็งแก้ว
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
44 
38676
เด็กหญิงสิริภาส  บุญหลัง
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
45 
38696
เด็กหญิงอดิศา  ทำชอบ
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน