รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38809
เด็กชายจิรเมธี  ฉัตรสุขสิริ
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
38829
เด็กชายถิรธนา  ทองนุช
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
38838
เด็กชายธนวันต์  แก้วเกิด
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
38843
เด็กชายนครินทร์  จากสมัย
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
38849
เด็กชายบวรวิชญ์  เสียงหวาน
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
รอประเมิน
38859
เด็กชายพรอรัญ  วังกาวรรณ
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
38881
เด็กชายวันเฉลิม  กาทองทุ่ง
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
38890
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วโมรา
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
38897
เด็กชายโอบบุญ  ธราวรรณ
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
10 
38900
เด็กหญิงกนกกานต์  สุดใจ
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
11 
38909
เด็กหญิงกฤติยา  สายตรง
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
12 
38918
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปัตตะเน
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
13 
38935
เด็กหญิงกุลปริยา  กระสาย
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
14 
38938
เด็กหญิงเกวลิน  นวลไกรสุข
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
15 
38943
เด็กหญิงคณัสนันท์  ศิริมงคล
   English England
   ห้อง 637
รอประเมิน
16 
38945
เด็กหญิงจตุรพร  สิทธิโชค
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
17 
38968
เด็กหญิงชฎาพร  กาญจนะ
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
รอประเมิน
18 
38970
เด็กหญิงชนม์นิภา  หงษ์สินสี
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
รอประเมิน
19 
38977
เด็กหญิงช่อผกา  ปิงตา
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
20 
38990
เด็กหญิงฐิติวรดา  ไชยมงคล
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
21 
38998
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ปัญจะลา
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 2
   ห้อง 654
รอประเมิน
22 
39013
เด็กหญิงณัฐชา  ประสารยา
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
23 
39024
เด็กหญิงณัฐภัทร  สิงห์เเก้ว
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
24 
39041
เด็กหญิงถิรพร  ลือโฮ้ง
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
25 
39052
เด็กหญิงธนิดา  นวลไกรสุข
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
26 
39072
เด็กหญิงธิดารัตน์  ตะมะเสน
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
27 
39081
เด็กหญิงนริศราภรณ์  เเก้วสุ
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
28 
39093
เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีตันนา
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
29 
39113
เด็กหญิงปริญญา  กันศิริ
   อ่านเขียนเรียนรู้
   ห้อง 654
รอประเมิน
30 
39118
เด็กหญิงปวริศา  กาสาร
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
31 
39136
เด็กหญิงพชรพรรณ  คำราพิช
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
32 
39144
เด็กหญิงพรลภัส  สุจริต
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
33 
39145
เด็กหญิงพลอยชมพู  ถือมั่น
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
34 
39160
เด็กหญิงพิชญานันท์  เเหล่งอุโมงค์
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
35 
39193
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เรือลม
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
36 
39200
เด็กหญิงมัตติกา  คำยวง
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
37 
39212
เด็กหญิงลลนา  จันทร์กา
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
38 
39220
เด็กหญิงวรณัน  พันธ์เดช
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
39 
39228
เด็กหญิงวริศรา  เทอดสกุล
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
40 
39239
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ทะกา
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
รอประเมิน
41 
39255
เด็กหญิงสโรชา  นาคเครือ
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
42 
39267
เด็กหญิงสุชานันท์  ลัคนะเวทย์
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
43 
39272
เด็กหญิงสุธิญา  เพ็ชรหาญ
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
44 
39306
เด็กหญิงเอื้ออารี  เดชธรรม
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน