รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38796
เด็กชายกฤตมุข  ผัดขัน
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
38799
เด็กชายกัณตพล  สิทธิยศ
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
38812
เด็กชายจีรพัฒน์  ทิน่าน
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
38816
เด็กชายญาณทัศ  ศรีจันทร์ทรากูล
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
38825
เด็กชายณัฐภาส  หม่อนแก้ว
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
38827
เด็กชายดนุพัฒน์  จิตรกว้าง
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
38835
เด็กชายธนชาติ  ควรโสรส
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
38853
เด็กชายปาณัสม์  วิใจคำ
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
38889
เด็กชายสุหฤท  ชุมศรี
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
10 
38894
เด็กชายอัครพล  ไชยริศรี
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปี ชั้น3
รอประเมิน
11 
38910
เด็กหญิงกวินธิดา  ดวงจันทร์
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
12 
38912
เด็กหญิงกวิสรา  แก้วยัง
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
13 
38915
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีนาราง
   English England
   ห้อง 637
รอประเมิน
14 
38926
เด็กหญิงกัลณิญา  สิงห์สุทธิพงศ์
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
15 
38937
เด็กหญิงเกวลิน  ธงสิบสอง
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
รอประเมิน
16 
38952
เด็กหญิงจิรภิญญาณ์  ถนอมนวล
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
17 
38974
เด็กหญิงชนิกานต์  มุ้งกุลณา
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
18 
39002
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  คงพรม
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
19 
39005
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถิ่นจอม
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
20 
39021
เด็กหญิงณัฐธิดา  อิ่นคำ
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
21 
39038
เด็กหญิงดริณัฏฐ์  แพทย์สมาน
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
22 
39042
เด็กหญิงทญิตา  เสนาธรรม
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
23 
39048
เด็กหญิงธนัญชนก  ใจดี
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
24 
39057
เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นกาศ
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
25 
39073
เด็กหญิงธีร์จุฑา  แสนยศ
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
26 
39080
เด็กหญิงนรินทิรา  กันทะรส
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
27 
39095
เด็กหญิงบัวบูชา  แสนบ่อ
   นักพฤกษศาสตรน้อย
   ห้อง 412
รอประเมิน
28 
39101
เด็กหญิงปณิตา  อามอ
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
29 
39108
เด็กหญิงปภาวรินท์  รอบรู้
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
30 
39111
เด็กหญิงปรารถนา  เส็งชา
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
31 
39139
เด็กหญิงพรชิตา  ปลูกเพาะ
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
32 
39143
เด็กหญิงพรรษชล  หอมดอก
   นักพฤกษศาสตรน้อย
   ห้อง 412
รอประเมิน
33 
39146
เด็กหญิงพัชยาภรณ์  ธนูคำ
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
34 
39150
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันตาวงศ์
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
35 
39153
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปิติจะ
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
36 
39165
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อนันต๊ะ
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
37 
39181
เด็กหญิงภคนันท์  ปฐมกุลธนาพัฒน์
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
38 
39205
เด็กหญิงรวิสรา  กาทองทุ่ง
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
39 
39222
เด็กหญิงวรรณฉัตร  เอกตะ
   English England
   ห้อง 637
รอประเมิน
40 
39231
เด็กหญิงวันทนีย์  สารมโน
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
41 
39247
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โลกคำลือ
   English England
   ห้อง 637
รอประเมิน
42 
39253
เด็กหญิงสรัญญา  สารดี
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
43 
39284
เด็กหญิงสุวีรยา  เหมืองทอง
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
44 
39292
เด็กหญิงอภิชญา  เทียมแสน
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
45 
39304
เด็กหญิงอินทิรา  กันทาวงค์
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
46 
39947
เด็กหญิงวรรณรัตน์  พิมสาร
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน