รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38246
เด็กหญิงกวินธิดา  หวังสืบ
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
38289
เด็กหญิงจิรภิญญา  ถิ่นสอน
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
ผ่าน
38293
เด็กหญิงจิรัชยา  เวียงชัย
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
ผ่าน
38294
เด็กหญิงจีรติกา  มูลสุข
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
38339
เด็กชายฑีธนากร  รัตนภักดี
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
ผ่าน
38340
เด็กหญิงณกูล  แก้วเขียว
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
38369
เด็กหญิงณัฐนันท์  อุปนันไชย
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
38382
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  กวาวสิบสาม
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
38397
เด็กหญิงธนัชพร  นวลนุ่ม
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
ผ่าน
10 
38399
เด็กหญิงธนัญชนก  ใจภักดี
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
11 
38402
เด็กชายธรรมรงค์  พงษ์มณี
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 ม.ต้น
   ห้อง 412
ผ่าน
12 
38405
เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมชัย
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
13 
38407
เด็กหญิงธัญชนก  สิตานนท์
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
ผ่าน
14 
38417
เด็กหญิงธันยารัตน์  ทนันชัย
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
ผ่าน
15 
38424
เด็กหญิงธีวรา  ดอกจำปา
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
16 
38451
เด็กหญิงนาริศา  ก๋าทอง
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
17 
38454
เด็กหญิงนินัสฉัตร  รอมทรัพย์
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
ผ่าน
18 
38456
เด็กหญิงนุตรธิดา  พิมพ์ภาค
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
19 
38463
เด็กหญิงเบญชญา  มั่นเหมาะ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
20 
38476
เด็กหญิงปราณปริยา  ธูปทอง
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
ผ่าน
21 
38480
เด็กหญิงปริยากร  จันทร์กรอง
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
22 
38496
เด็กหญิงปิยวดี  อนันตานุกูล
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
ผ่าน
23 
38501
เด็กชายพงศธร  ประกอบเขตรการณ์
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
ผ่าน
24 
38506
เด็กหญิงพรนัชชา  วัลลภัย
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
25 
38522
เด็กหญิงพิชชาพร  ซื่อตรง
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
ผ่าน
26 
38525
เด็กหญิงพิชญา  อินทรประดิษฐ์
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
27 
38529
เด็กชายพิภัช  เวียงนาค
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
28 
38533
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มูลเมือง
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
ผ่าน
29 
38536
เด็กหญิงพิมพิกา  สาระสิน
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
30 
38543
เด็กหญิงเพียงแพน  กุดเมือง
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
31 
38566
เด็กชายภริณัฐ  ทองประไพ
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
ผ่าน
32 
38587
เด็กหญิงรสกร  วรินทร์
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
33 
38596
เด็กชายรัฐศาสตร์  กาทองทุ่ง
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
ผ่าน
34 
38603
เด็กหญิงรุจิรัตน์  สมบุตร
   นักพฤกษศาสตร์น้อย
   ห้อง 638
ผ่าน
35 
38616
เด็กหญิงวรรณิดา  เสนากูล
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
36 
38622
เด็กหญิงวริศรา  วรินทร์
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
37 
38628
เด็กหญิงวิคตอเรีย  เลอร์โรฟง
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
38 
38632
เด็กหญิงวิลาสินี  สารวุฒิพันธ์
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
39 
38635
เด็กหญิงวีริศรา  จันสนาด
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
ผ่าน
40 
38644
เด็กหญิงศศิวิมล  สาริการินทร์
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
41 
38665
เด็กหญิงโศภิดา  จีกัน
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
42 
38668
เด็กชายสรวิศ  ชมภูมิ่ง
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
43 
38679
เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยวรรณ์
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
44 
38681
เด็กหญิงสุชิราภรณ์  สารแก้ว
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
45 
38695
เด็กหญิงณภัทร  แสนคำ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน