รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.12

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38806
เด็กชายจักรินทร์  กำจัด
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
38818
เด็กชายฐิติพงษ์  หลวงใจ
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 2
   ห้อง 654
รอประเมิน
38840
เด็กชายธีรเทพ  บุญทา
   อ่านเขียนเรียนรู้
   ห้อง 654
รอประเมิน
38842
เด็กชายธีร์ธวัช  ซ่อนกลิ่น
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
38852
เด็กชายปัณณ์ฉัตร์  จารุสิริภักดี
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   ห้อง 654
รอประเมิน
38862
เด็กชายพีชาริการ์  อาจหาญวงศ์
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
38872
เด็กชายภูริณัฐ  ใจสว่าง
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
38876
เด็กชายรุจิภาส  มณีวงค์
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
38880
เด็กชายวัชรพล  ขยายเสียง
   เสริมวิทย์ ม. 2
   ห้อง 416
รอประเมิน
10 
38919
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมเสน
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
11 
38940
เด็กหญิงขวัญจิรา  เสนวิรัช
   เสริมวิทย์ ม. 2
   ห้อง 416
รอประเมิน
12 
38950
เด็กหญิงจิรประภา  หล่ายข้าม
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
13 
38954
เด็กหญิงจิรัชยา  บัวชุม
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
14 
38980
เด็กหญิงชาลิสา  กำจัด
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
15 
38994
เด็กหญิงณัชชรีย์  คำอู
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
16 
39012
เด็กหญิงณัฐชะยา  กาศอินตา
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
17 
39037
เด็กหญิงดนยศรณ์  ยอดสาร
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
18 
39040
เด็กหญิงเตชิตา  จิตต์หมั่น
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
19 
39043
เด็กหญิงทักษอร  รังสุวรรณ์
   เสริมวิทย์ ม. 2
   ห้อง 416
รอประเมิน
20 
39047
เด็กหญิงธนัชพร  สานทอง
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
21 
39061
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ฟูมินทร์
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
22 
39082
เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีอินทร์
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
23 
39114
เด็กหญิงปริยากร  อุดขันจริง
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
24 
39151
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใจเงา
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
25 
39154
เด็กหญิงพัทธนันท์  พุ่มไสว
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
26 
39158
เด็กหญิงพิชญา  บัลลังก์นาค
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   ห้อง 654
รอประเมิน
27 
39166
เด็กหญิงพิทยารัตน์  ข่วงบุญ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
28 
39184
เด็กหญิงภัคจิรา  เพชรหาญ
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
29 
39195
เด็กหญิงภิรัญญา  บัวบาน
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 2
   ห้อง 654
รอประเมิน
30 
39204
เด็กหญิงรมิดา  อินทรประดิษฐ
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
31 
39206
เด็กหญิงรวิสรา  สุปินชมภู
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
32 
39210
เด็กหญิงรัญชนากานต์  ทำทอง
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
33 
39218
เด็กหญิงวทันยา  นาตัน
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
34 
39230
เด็กหญิงวริสรา  อินทราวุธ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
35 
39244
เด็กหญิงศิโรรัตน์  อึ้งตระกูล
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
36 
39245
เด็กหญิงศิวปรียา  ยอดศรีเมือง
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
37 
39256
เด็กหญิงสโรชา  วงศ์ยะ
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
38 
39258
เด็กหญิงสาธินี  ศิริโรจน์วัฒนา
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
39 
39266
เด็กหญิงสิริยากร  แสงอ่อน
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
40 
39279
เด็กหญิงสุภาพร  เงินนา
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
41 
39293
เด็กหญิงอภิชญา  จักสี
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
42 
39296
เด็กหญิงอริศรา  ผาทอง
   พิชิต HSK
   ห้อง 635
รอประเมิน
43 
39298
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล่ากาวี
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
44 
39303
เด็กหญิงอารีรัตน์  เป็นใจ
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
45 
39381
เด็กชายพีรพงศ์  กัลยา
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   ห้อง 654
รอประเมิน