รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.12

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38226
เด็กหญิงกมลขวัญ  ปวงจันทร์
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
38227
เด็กหญิงกมลฉัตร  กองเพชร
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
38256
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รัตนผล
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
38258
เด็กหญิงกันติชา  คชปัญญา
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
38263
เด็กหญิงกิจฤทัย  วอนสร้อย
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
38280
เด็กหญิงจรรยาพร  อารินทร์
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
38299
เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่อนศรีประไพ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
38317
เด็กหญิงชยาภรณ์  เสนากูล
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
38350
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  สุขใจ
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
ผ่าน
10 
38351
เด็กชายณัฐ  หาญสิทธานนท์
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
11 
38358
เด็กหญิงณัฐณิชา  นำสม
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
12 
38363
เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญแพทย์
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
13 
38368
เด็กหญิงอาทิตยา  กองมณี
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
ผ่าน
14 
38381
เด็กหญิงดีมาตร  สว่างศรี
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
15 
38390
เด็กชายธนพนธ์  พิมสอน
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
ผ่าน
16 
38398
เด็กหญิงธนัชพร  หมื่นโฮ้ง
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
ผ่าน
17 
38410
เด็กหญิงธัญนุช  มัธยม
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
18 
38428
เด็กหญิงนนทพร  เข็มวิชัย
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
ผ่าน
19 
38429
เด็กหญิงนภสร  อินทุดม
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
20 
38450
เด็กหญิงนันทินี  สายยนต์
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
21 
38453
เด็กหญิงนิดานุช  คำยอด
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
22 
38469
เด็กหญิงปนัดดา  ปิงเมือง
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
23 
38489
เด็กหญิงปาณิสรา  พรมจันทร์
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
24 
38490
เด็กหญิงปานเกศ  สิมมาลา
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
25 
38492
เด็กหญิงปาลิดา  อ่อนสอนง่าย
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
26 
38493
เด็กชายปิยกร  เอี่ยมดิลก
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
27 
38495
เด็กหญิงปิยธิดา  สีแดง
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
ผ่าน
28 
38498
เด็กหญิงปุณฑริก  หาญณรงค์
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
ผ่าน
29 
38517
เด็กชายพัทธกรณ์  มูลนิกา
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
30 
38531
เด็กหญิงพิมพ์พิชา  แสงเพชร
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
ผ่าน
31 
38538
เด็กหญิงพิยดา  ปัญญาไศย
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
32 
38555
เด็กหญิงภัทรธิดา  เหลืองสุวรรกุล
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
33 
38560
เด็กหญิงภัทรประภา  พลมหิธร
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
34 
38567
เด็กชายภูริณัฐ  อุดมเกียรติ
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
ผ่าน
35 
38580
เด็กหญิงยศระวี  ดวงตาดำ
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
ผ่าน
36 
38582
เด็กชายรพีภัทร  แมตเมือง
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
37 
38585
เด็กหญิงรรินรสา  วงศ์แสนสี
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
ผ่าน
38 
38590
เด็กหญิงรักษณาลี  เหมืองสาม
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
39 
38623
เด็กหญิงวรีรัตน์  หนองหลิ่ง
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
40 
38629
เด็กหญิงวิชญาพร  วงศ์แสน
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
ผ่าน
41 
38647
เด็กหญิงศิรินภา  เดชนาลักษณ์
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
42 
38661
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิลึก
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
43 
38663
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใจปาละ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
44 
38669
เด็กหญิงสรัลพร  ธรกิจประภาพันธุ์
   นักพฤกษศาสตร์น้อย
   ห้อง 638
ผ่าน
45 
38683
เด็กหญิงสุธาสินี  ไก่แก้ว
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน