รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38257
เด็กหญิงกัญต์ญาภัค  มั่งมูล
   ภาษาอังกฤษ ม.2/2
   ห้อง ม.2/2 (651)
ผ่าน
38354
เด็กหญิงณัฐฐ์ฎาพร  วงศ์สว่าง
   ภาษาอังกฤษ ม.2/2
   ห้อง ม.2/2 (651)
ผ่าน
38396
เด็กหญิงธนัชชนก  เหมืองอุ่น
   ภาษาอังกฤษ ม.2/2
   ห้อง ม.2/2 (651)
ผ่าน
38514
เด็กชายพลเอก  สายยืด
   ภาษาอังกฤษ ม.2/2
   ห้อง ม.2/2 (651)
ผ่าน
38515
เด็กหญิงพอเพียง  ศรีนวลจันทร์
   ภาษาอังกฤษ ม.2/2
   ห้อง ม.2/2 (651)
ผ่าน
38593
เด็กหญิงรัชตะวัน  พูลประสาท
   ภาษาอังกฤษ ม.2/2
   ห้อง ม.2/2 (651)
ผ่าน
38614
เด็กหญิงวรรณพัชร์  ธรรมยศ
   ภาษาอังกฤษ ม.2/2
   ห้อง ม.2/2 (651)
ผ่าน
38626
เด็กหญิงวารียา  วีระคำ
   ภาษาอังกฤษ ม.2/2
   ห้อง ม.2/2 (651)
ผ่าน
38640
เด็กหญิงศศินภา  ยะราช
   ภาษาอังกฤษ ม.2/2
   ห้อง ม.2/2 (651)
ผ่าน
10 
38655
เด็กหญิงศุจีรา  ศิริกิจภิญโญกุล
   ภาษาอังกฤษ ม.2/2
   ห้อง ม.2/2 (651)
ผ่าน
11 
38701
เด็กชายธนธรณ์  คืนฝัน
   ภาษาอังกฤษ ม.2/2
   ห้อง ม.2/2 (651)
ผ่าน
12 
38702
เด็กหญิงอภิชญา  แสนอุ้ม
   ภาษาอังกฤษ ม.2/2
   ห้อง ม.2/2 (651)
ผ่าน
13 
38720
เด็กหญิงอินทุภา  เขื่อนเพ็ชร์
   ภาษาอังกฤษ ม.2/2
   ห้อง ม.2/2 (651)
ผ่าน
14 
38790
เด็กหญิงเกวลิน  สมบุตร
   ภาษาอังกฤษ ม.2/2
   ห้อง ม.2/2 (651)
ผ่าน