รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38797
เด็กชายกฤตเมธ  ผัดขัน
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
38802
เด็กชายกิตติพศ  ศรีสด
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
38810
เด็กชายจิรสิทธิ์  กุลธนพิพัฒน์พงศ์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
38830
เด็กชายทวีรัชต์  พรมพราย
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
38851
เด็กชายป้องเกียรติ  เมฆแสน
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
38855
เด็กชายปุญญภัทร  ปราบโรค
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
38866
เด็กชายภาสวิชญ์  สุขภัทรสิริ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
38896
เด็กชายเอื้ออังกูร  ทิพย์แดง
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
38902
เด็กหญิงกมลกานต์  ถุงคำ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
10 
38907
เด็กหญิงกรวรรณ  สิทธิวงศ์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
11 
38958
เด็กหญิงจีรณัชชา  บุษปะนันทน์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
12 
38983
เด็กหญิงชิดชนก  วงศ์สิงห์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
13 
38991
เด็กหญิงณญาดา  อ่วมทิพย์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
14 
39000
เด็กหญิงณัฎฐ์ทวี  ภัทรวรรณ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
15 
39018
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฐาปนา
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
16 
39025
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ไชยวุฒิพงศ์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
17 
39031
เด็กหญิงณิชมน  อินทรภู่
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
18 
39050
เด็กหญิงธนัญชนก  สาระสิน
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
19 
39086
เด็กหญิงนิชานัน  สิงหนาท
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
20 
39127
เด็กหญิงปาริฉัตร  อภิฉัตรวงศ์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
21 
39162
เด็กหญิงพิชญาภัค  เขียวแก้ว
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
22 
39172
เด็กหญิงพิมพิกา  จันทิ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
23 
39213
เด็กหญิงลลนา  รักแจ้ง
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
24 
39229
เด็กหญิงวริศรา  สระทองออย
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
25 
39254
เด็กหญิงสรัลพร  ทาขาว
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
26 
39269
เด็กหญิงสุตาภัทร  กุละวงค์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
27 
39294
เด็กหญิงอรณิชา  กุลธนพิพัฒน์พงศ์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
28 
39305
เด็กหญิงอิษยา  เจียมสัจจะมงคล
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน
29 
39380
เด็กหญิงอชิรชญา  เงินดวง
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
   ห้อง 421
รอประเมิน