รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38242
เด็กหญิงกฤติยา  วงศ์ศักดิ์สิทธิ์
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
38287
เด็กหญิงจิรปรียา  ศรีโพธิ์
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
ผ่าน
38304
เด็กหญิงชญานิน  เทพเทวี
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
ผ่าน
38306
เด็กหญิงชญาณิศ  กระแสร์
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
38310
เด็กหญิงชนมน  อู่เงิน
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
38318
เด็กหญิงชลธิชา  กวาวภิวงศ์
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
38327
เด็กหญิงญาณกศิมน  กันถาด
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
ผ่าน
38328
เด็กหญิงญาณธร  ซ่อนกลิ่น
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
38332
เด็กหญิงญาณฺิศา  อินกาสุข
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
10 
38333
เด็กหญิงญาตาวี  นุกูลจิตร
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
11 
38337
เด็กหญิงฐิตินันท์  วีระพันธุ์
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
12 
38342
เด็กหญิงณพัชญา  เวียงคำ
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
ผ่าน
13 
38357
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไทยงาม
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
14 
38378
เด็กหญิงณิชกมล  สุรีย์
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
15 
38379
เด็กหญิงณิชากร  คำน้อย
   สุขภาพดีไม่มีขาย
   ใต้ถุนอาคาร 6
ผ่าน
16 
38389
เด็กชายธนโชติ  ส่างกาน
   สุขภาพดีไม่มีขาย
   ใต้ถุนอาคาร 6
ผ่าน
17 
38391
เด็กหญิงธนพร  คำแพงอาจ
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
18 
38401
เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรชัย
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
19 
38411
เด็กหญิงธัญภัทร  จุมพิศ
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
20 
38425
เด็กหญิงนดา  พยัคเลิศ
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
ผ่าน
21 
38439
เด็กหญิงนวรัตน์  กำเนิด
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
22 
38444
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญปัน
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
23 
38452
เด็กหญิงน้ำเพชร  เสนาธรรม
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
24 
38455
เด็กหญิงนิรัชพร  วังโพธิ์
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
25 
38470
เด็กหญิงปภศทร  เต็งธนานนท์
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
26 
38475
เด็กหญิงประภาสิริ  แสงทวี
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
ผ่าน
27 
38481
เด็กหญิงปวรา  สิงห์สุทธิพงศ์
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
28 
38491
เด็กหญิงปานฤทัย  ประเทือง
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
29 
38500
เด็กหญิงเปรมิกา  สุขสีทอง
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
30 
38523
เด็กหญิงพิชชาพร  เรือนแก้ว
   นักพฤกษศาสตร์น้อย
   ห้อง 638
ผ่าน
31 
38541
เด็กหญิงสุพัชญากร  สมฤทธิ์
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
32 
38557
เด็กหญิงภัทรนันท์  คำเหลือง
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
ผ่าน
33 
38571
เด็กหญิงมนสิกานต์  หงษ์หนึ่ง
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
34 
38588
เด็กหญิงรสธร  ประสารยา
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
35 
38594
เด็กหญิงรัญญารัศมิ์  แห่งพิศภวัน
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
36 
38597
เด็กหญิงรัตนสุดา  อรุณแสงศรี
   สุขภาพดีไม่มีขาย
   ใต้ถุนอาคาร 6
ผ่าน
37 
38599
เด็กหญิงรินรดา  พอจิต
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
38 
38601
เด็กหญิงรุจยาภา  สำลี
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
39 
38602
เด็กหญิงรุจิรดา  อินต๊ะวงค์
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
40 
38619
เด็กหญิงวรัทยา  เหลาดา
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
ผ่าน
41 
38625
เด็กหญิงวารินญา  ยาสุปิ
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
ผ่าน
42 
38630
เด็กหญิงวิมลณัฐ  สุวรรณประกาย
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
43 
38680
เด็กหญิงสุชาวลี  ฝั้นปันเจิง
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
44 
38697
เด็กหญิงอาทิตยสณี  ทองประดิษฐ์
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
45 
38714
เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วสุทธิ
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
ผ่าน