รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38792
เด็กชายกนล  ปัญญาไวย
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
38828
เด็กชายเดชาวัต  ศรีใจวงศ์
   อ่านเขียนเรียนรู้
   ห้อง 654
รอประเมิน
38887
เด็กชายสิระ  ชูสุวรรณ
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
38895
เด็กชายเอกกาโชติ  กสินา
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
38922
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สวัยษร
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
38927
เด็กหญิงกาญจน์ปาภัช  อินทรรุจิกุล
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
38929
เด็กหญิงกานต์รวี  มุ่งดี
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
38959
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทียมแสน
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
38963
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  คำมา
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
10 
38976
เด็กหญิงชมพูนุท  เทพเสนา
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
11 
38985
เด็กหญิงญาณิศา  ศิริใจ
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
12 
38989
เด็กหญิงฐิติชญาน์  อุนจะนำ
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
13 
38992
เด็กหญิงณภัทร  กรรณิการ์
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
14 
38995
เด็กหญิงณัชชา  คงนภา
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
15 
39006
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นใจ
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
16 
39010
เด็กหญิงณัฐจอมสุดา  เขียวแก่น
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
17 
39028
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แก้วจริยานุวัตร
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
18 
39030
เด็กหญิงณิชกุล  ตุ้ยดี
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
19 
39033
เด็กหญิงณิชากานต์  คลศิลป์
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
20 
39051
เด็กหญิงธนารีย์  ทีมอย
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
21 
39056
เด็กหญิงธัญจิรา  เวียงทอง
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
22 
39064
เด็กหญิงธัญพิชชา  สีเขียว
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
23 
39065
เด็กหญิงธัญวลัย  แปลกคุ้ม
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
24 
39066
เด็กหญิงธัญสินี  ธุระกิจ
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
25 
39078
เด็กหญิงนนทนัฐดา  ภิรมนัดณ์
   ภาษาลาว วรรณคดี
   ห้อง 322
รอประเมิน
26 
39089
เด็กหญิงนิรัชพร  โนจิตร์
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
27 
39100
เด็กหญิงเบญญาภา  ปวงจันทร์
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
28 
39112
เด็กหญิงปริชญา  ต๊ะเรียน
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
29 
39117
เด็กหญิงปวริศา  กรองบุญมา
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
30 
39120
เด็กหญิงปวิชญา  ก้อนกลีบ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
31 
39134
เด็กหญิงไปรยภัค  ถิรนันท์
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
32 
39149
เด็กหญิงพัชรีพร  จี
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
33 
39152
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศักดิ์สิทธิ์
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
34 
39155
เด็กหญิงอัณชยารัศมิ์  สาตรแสงภาคิน
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
35 
39161
เด็กหญิงพิชญาพร  อำพิยะ
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
36 
39169
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  โล่พาณิช
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
37 
39183
เด็กหญิงภคพร  ศิริบุณยรัตนกุล
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
38 
39190
เด็กหญิงภัทรวดี  พรมราช
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
39 
39209
เด็กหญิงรักขิตา  กรสมบัติ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
40 
39215
เด็กหญิงลักษณารีย์  ใบบ้ง
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
41 
39226
เด็กหญิงวรัทยา  อินดี
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
42 
39240
เด็กหญิงศศิวิมล  ตรีสุขรัตน์
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
43 
39251
เด็กหญิงสกุลรัตน์  อุตรศรี
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
44 
39273
เด็กหญิงสุนิษา  แก้วมา
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
45 
39295
เด็กหญิงอรวรรยา  สุขถาวร
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
46 
39299
เด็กหญิงอัสมา  แซ่อึ้ง
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน