รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38236
เด็กหญิงกรวรรณ  ภิญโญ
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
38237
เด็กชายกรวิชญ์  อาชาศรัย
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
ผ่าน
38239
เด็กหญิงกฤตพร  มรกต
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
38262
เด็กหญิงกาลัญญุตา  อายะนันท์
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
38265
เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  ไชยราชา
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
38270
เด็กหญิงขวัญจีรา  เรือนทอง
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
ผ่าน
38276
เด็กชายเขมรัศมิ์  ฟูคำมี
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
ผ่าน
38278
เด็กหญิงคณิตา  ชมภูแสน
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
38281
เด็กชายจารุกิตติ์  งามทรง
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
ผ่าน
10 
38282
เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมนัด
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
11 
38286
เด็กหญิงจิตวรินทร์  สุวรรณประภา
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
12 
38292
เด็กหญิงจิรัชญา  สุภา
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
13 
38301
เด็กหญิงฉันท์ชนิต  สัวกิตติกุล
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
ผ่าน
14 
38314
เด็กหญิงชนิกานต์  ม้าเมือง
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
15 
38316
เด็กหญิงชมภูนุช  มะโนสีลา
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
ผ่าน
16 
38334
เด็กหญิงฐิดารัตน์  ลีระพันธ์
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
17 
38353
เด็กหญิงณัฐชากร  รัตนะ
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
ผ่าน
18 
38355
เด็กหญิงณัฐฐ์ปภัส  เทพศรี
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
19 
38356
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทัดเทียมดาว
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
20 
38359
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงรอบ
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
ผ่าน
21 
38370
เด็กหญิงณัฐนิชา  เถาบุตร
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
ผ่าน
22 
38372
เด็กชายณัฐพงษ์  จริยะอังสนากุล
   อัจฉริยะน้อยคณิตศาสตร์
   ห้อง 322
ไม่ผ่าน
23 
38375
เด็กหญิงณัฐวรา  คำศรี
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
24 
38384
เด็กหญิงทัศนัยพร  สุขใส
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
ผ่าน
25 
38394
เด็กหญิงธนภรณ์  วังป่า
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
26 
38412
เด็กหญิงธัญยพร  กลิ่นลอย
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
27 
38422
เด็กชายธีรศักดิ์  ผาสุข
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
ผ่าน
28 
38427
เด็กชายนนทนัตถ์  ชุมกาแสง
   อัจฉริยะน้อยคณิตศาสตร์
   ห้อง 322
ไม่ผ่าน
29 
38445
เด็กหญิงนันท์นภัส  ผาทอง
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
ผ่าน
30 
38457
เด็กหญิงเนตรนรี  น้ำหล่าย
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
31 
38471
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สว่างศรี
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
32 
38503
เด็กหญิงพนิตนัทท์  อุดมผล
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
ผ่าน
33 
38519
เด็กหญิงพัทธนนัท์  กาญจนจันทร
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
34 
38547
เด็กหญิงภควดี  ชัยชนะชโยดม
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
35 
38559
เด็กหญิงภัทร์ปภา  สันป่าเป้า
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
ผ่าน
36 
38562
เด็กหญิงภัทรียา  ตันจ่าง
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
ผ่าน
37 
38572
เด็กหญิงมนสิชา  เรือลม
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
ผ่าน
38 
38633
เด็กหญิงวีรญาภรณ์  ธีระไพรพฤกษ์
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
39 
38646
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ศรีไทยธรรมา
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
40 
38648
เด็กหญิงศิริประภา  วิโรทุษ
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
ผ่าน
41 
38682
เด็กหญิงสุทธิกมล  ตรีเดช
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
ผ่าน
42 
38685
เด็กหญิงสุธินาถ  ปินใจ
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
43 
38691
เด็กหญิงสุภาสิณี  แหวนทอง
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
ผ่าน
44 
38694
เด็กหญิงสุวิภา  นุคำ
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
45 
38719
เด็กหญิงอินท์อร  สาวะเนตร
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
ผ่าน