รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38805
เด็กชายจักรภัทร  พันธุชาญ
   ภาษาลาว วรรณคดี
   ห้อง 322
รอประเมิน
38807
เด็กชายจารุวิทย์  ชำนาญยา
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
38824
เด็กชายณัฐภัทร  ขอนพิกุล
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
38831
เด็กชายทิวัตถ์  นันทะวิชัย
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
38841
เด็กชายธีร์ธนัท  รัตนสมเกียรติ
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
38846
เด็กชายนัธทวัฒน์  กันหมุด
   อ่านเขียนเรียนรู้
   ห้อง 654
รอประเมิน
38857
เด็กชายเปรมณัฐ  ปลูกเพาะ
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
38861
เด็กชายพิชชากร  พันธุเวช
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
38877
เด็กชายวชิรวิทย์  ชามนตรี
   English England
   ห้อง 637
รอประเมิน
10 
38891
เด็กชายโสภณวิชญ์  กิติเงิน
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
11 
38920
เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทรคณา
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
12 
38941
เด็กหญิงขวัญชนก  สุทธิบูรณ์
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
13 
38953
เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์เกลี้ยง
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
14 
38975
เด็กหญิงชนิสรา  ยินดี
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
15 
38993
เด็กหญิงณภัทรา  ทานท่า
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
16 
39004
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วกล้า
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
17 
39009
เด็กหญิงณัฐกาญ  สิทธิพัฒนา
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
18 
39023
เด็กหญิงณัฐพร  มรกฏคัณโท
   IQ 180
   ห้อง 645
รอประเมิน
19 
39029
เด็กหญิงณิช  ปล้องมาก
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
20 
39035
เด็กหญิงณิชาภา  ดอกจันทร์ฉาย
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
21 
39046
เด็กหญิงธนัชญา  สุคนธพันธ์
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
22 
39058
เด็กหญิงธัญญพร  ไชยราชา
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
23 
39079
เด็กหญิงนรวรา  บุษพันธ์
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
24 
39087
เด็กหญิงนิพาพร  โอดเทิง
   English England
   ห้อง 637
รอประเมิน
25 
39092
เด็กหญิงโนอาห์   เพิ่มขึ้น
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
26 
39092
เด็กหญิงโนอาห์  เพิ่มขึ้น
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
27 
39105
เด็กหญิงปพิชญา  ผาทอง
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
28 
39125
เด็กหญิงปาณิสรา  พุ่มพวง
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
29 
39126
เด็กหญิงปานไพลิน  ชูใจ
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
30 
39131
เด็กหญิงปิยอร  เมฆอากาศ
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
31 
39142
เด็กหญิงพรรณธร  สการ
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
32 
39148
เด็กหญิงพัชรินทร์ภรณ์  ถิ่นสุข
   IQ 180
   ห้อง 645
รอประเมิน
33 
39167
เด็กหญิงพิมพ์ขนก  รอบรู้
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
34 
39168
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ฝาเรือนดี
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
35 
39170
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีใจ
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
36 
39180
เด็กหญิงฟาริดา  โท่คำเครือ
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
37 
39186
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ท้าวน้อย
   พิชิต HSK
   ห้อง 635
รอประเมิน
38 
39187
เด็กหญิงภัททิยา  วงศ์สกุล
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
39 
39196
เด็กหญิงมธุรฎา  กลั่นเกษตรวิทย์
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
40 
39202
เด็กหญิงมิ่งโกมุท  จันจัด
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
41 
39203
เด็กหญิงยติยา  กุลวงศ์
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
42 
39207
เด็กหญิงรสิตา  ชุ่มใจ
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
43 
39261
เด็กหญิงสิรามล  แสนวงค์
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
44 
39265
เด็กหญิงสิรินทรา  มั่นเหมาะ
   IQ 180
   ห้อง 645
รอประเมิน
45 
39283
เด็กหญิงสุวรรณษา  วีระพันธุ์
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน