รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38230
เด็กหญิงกมลวรรณ  กันกา
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
38260
เด็กหญิงกานต์รวี  ใจเดช
   กลรักอักษรา
   ห้อง 667
ผ่าน
38261
เด็กหญิงกานต์รวี  หัตถ์วิวัฒน์
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
38272
เด็กหญิงขวัญฤดี  สุวรรณา
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
38277
เด็กหญิงเขมิกา  หงษ์สอง
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
ผ่าน
38284
เด็กชายจิตติพัฒน์  คึ้นคำ
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
38295
เด็กหญิงจีรนันท์  วะรินทร์
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
38315
เด็กหญิงชนิกานต์  อุทธังกาศ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
ผ่าน
38319
เด็กหญิงชลธิชา  ตุ้ยยวง
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
10 
38321
เด็กหญิงชัญญาภัค  สีใหม่
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
11 
38329
เด็กหญิงญาณัจฉรา  หล่ายเจ็ด
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
ผ่าน
12 
38331
เด็กหญิงญาณิศา  วระจารุ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
13 
38335
เด็กหญิงฐิตวันต์  หลวงชัย
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
ผ่าน
14 
38344
เด็กหญิงณฤดี  พรรณสกุล
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
15 
38365
เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลา
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
ผ่าน
16 
38376
เด็กหญิงณัฐวรา  จันตา
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
ผ่าน
17 
38386
เด็กหญิงธณัฐชยา  พยัคชน
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
ผ่าน
18 
38414
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชมภูแสน
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
ผ่าน
19 
38430
เด็กหญิงนภัสนันท์  มูลวงค์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
ผ่าน
20 
38442
เด็กหญิงนวรัตน์  ปงลังกา
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
21 
38460
เด็กชายบุญชวริสมิ์  อิ่นศิริ
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
22 
38467
เด็กชายปกปวีณ์  สินมณี
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
23 
38472
เด็กชายปรมี  ฉายศรี
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
ผ่าน
24 
38484
เด็กชายปัญจพล  อ้อมแอ้ม
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
25 
38511
เด็กหญิงพรลดา  เสาร์แดน
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
ผ่าน
26 
38520
เด็กหญิงพัทธนันท์  อินทรรุจิกุล
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
27 
38524
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  อัศวาภรณ์
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
28 
38528
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เสมอ
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
29 
38535
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  สิงห์คำ
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
ผ่าน
30 
38542
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสนคำ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
31 
38554
เด็กหญิงภัทรฉัตร  สุราภา
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
ผ่าน
32 
38569
เด็กหญิงมณีกานต์  ค่าทอง
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
33 
38576
เด็กหญิงมยุรี  นาทิพย์
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
ผ่าน
34 
38607
เด็กหญิงลลิตา  ดีใจ
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
ผ่าน
35 
38608
เด็กหญิงลลิลดา  วังเวียง
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
36 
38617
เด็กหญิงวรัญญา  วงค์บุญมา
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
37 
38631
เด็กหญิงวิมลวรรณ  เทพจันทร์
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
38 
38671
เด็กหญิงสวรส  ธรรมคง
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
ผ่าน
39 
38672
เด็กชายสหรัสย์  ฤทธาพรม
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
40 
38678
เด็กหญิงสิริยากร  เอกจิตร
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
ผ่าน
41 
38698
เด็กหญิงอนงค์ทิพย์  กิจพรอนันต์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
ผ่าน
42 
38705
เด็กหญิงอมรรัตน์  บุตรแก้ว
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
43 
38711
เด็กหญิงอรวรา  แย้มแขไข
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
44 
38717
เด็กหญิงอิชญาภรณ์  ฝึกหัด
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
45 
38718
เด็กหญิงอิชญาภรณ์  สมร
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
ผ่าน
46 
39371
เด็กชายชุติณัฐปคัลภ์  ลาดเหลา
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
ผ่าน