รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38814
เด็กชายชยาการ  สารดี
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
38847
เด็กชายนันณพงศ์  จริยะอังสนากุล
   เสริมวิทย์ ม. 2
   ห้อง 416
รอประเมิน
38848
เด็กชายนันทิพัฒน์  เหล่าใหญ่
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
38858
เด็กชายพงศ์พณิช  กรุณาฤทธิโยธิน
   นักพฤกษศาสตรน้อย
   ห้อง 412
รอประเมิน
38865
เด็กชายภัทรชนน  คำวรรณ
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
38870
เด็กชายภูตะวัน  ผามะณี
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
38873
เด็กชายภูริณัฐ  สิงห์เห
   เสริมวิทย์ ม. 2
   ห้อง 416
รอประเมิน
38878
เด็กชายวรัตนถ์  ปราสนธิ์
   อ่านเขียนเรียนรู้
   ห้อง 654
รอประเมิน
38886
เด็กชายสิรวิชญ์  วรินทร์
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
10 
38892
เด็กชายอนาคิน  มากมาย
   เสริมวิทย์ ม. 2
   ห้อง 416
รอประเมิน
11 
38904
เด็กหญิงกมลชนก  สมบูรณ์
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
12 
38917
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยมา
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
13 
38925
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เสียงสูง
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
14 
38930
เด็กหญิงกานร์พูล  เพชรปัญญา
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
15 
38932
เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  คูหา
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
16 
38933
เด็กหญิงกุลธิดา  จิตใจ
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
17 
38949
เด็กหญิงจินดารัตน์  จิตจริง
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
18 
38973
เด็กหญิงชนาภา  เเก้วสง่า
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
19 
38979
เด็กหญิงชัญญา  สถิตย์
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
20 
38986
เด็กหญิงญาณิศา  เสงี่ยมวงศ์
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
21 
39003
เด็กหญิงณัฏฐริกา  นันทเเขม
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
22 
39008
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สายยืด
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
23 
39011
เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  อินทร์เตจ๊ะ
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
24 
39019
เด็กหญิงณัฐธิดา  เกลี้ยงดี
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
25 
39036
เด็กหญิงณิชารีย์  กังหัน
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
26 
39059
เด็กหญิงธัญญรัตน์  มะโนโฮ้ง
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
27 
39103
เด็กหญิงปทิตตา  ดีทรัพย์
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
28 
39107
เด็กหญิงปภาวรินท์  นุขันธ์
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
29 
39128
เด็กหญิงปิยธิดา  พุ่มไสว
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
30 
39130
เด็กหญิงปิย์วรา  ตั้งกิตติพงศ์
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
31 
39137
เด็กหญิงพนิตนันท์  จารุเลิศพิศุทธิ์
   Social Studies Brain Challenge
   ห้อง 667
รอประเมิน
32 
39147
เด็กหญิงพัชรพร  มณีทิพย์
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
33 
39201
เด็กหญิงมารีน  ใจธรรม
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
34 
39232
เด็กหญิงวิชชุกร  ปรีชานนท์
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
รอประเมิน
35 
39243
เด็กหญิงศิริประภา  สุริยะจันทร์
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
36 
39250
เด็กหญิงศุภิสรา  มาอุ่น
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
37 
39257
เด็กหญิงสโรชา  วุฒิโอสถ
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
38 
39262
เด็กหญิงสิริกัญญา  สระทองทา
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
39 
39264
เด็กหญิงสิริทรัพย์  ด้วงปล้อง
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
40 
39270
เด็กหญิงสุทธิกานต์  โชคลาภ
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
41 
39288
เด็กหญิงอนันตญา  คุณพระรักษ์
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
42 
39289
เด็กหญิงอนันตญา  สุริยะมณี
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
43 
39290
เด็กหญิงอนุตตรีย์  ทิมจร
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
44 
39297
เด็กหญิงอลิสา  ปรีดานันท์
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   ห้อง 654
รอประเมิน
45 
39300
เด็กหญิงอาภัสรา  ฝั้นนา
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน