รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38238
เด็กหญิงกฤตชญานิน  เดชากาศ
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
38252
เด็กหญิงกัญญาภัค  วุฒิโอสถ
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
38264
เด็กหญิงกิตติกา  กุดเมือง
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
38271
เด็กหญิงขวัญชนก  พึ่งราษฎร์
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
38288
เด็กหญิงจิรภิญญา  ข่มอาวุธ
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
38298
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  กินร
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
38300
เด็กชายเจตต์จิณณ์  เจนจิโรจพิพัฒน์
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
38302
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ไฝทอง
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
38303
เด็กชายเฉลิมชัย  ชูไกรทอง
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
10 
38305
เด็กหญิงชญานิน  หนองกาวี
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
ผ่าน
11 
38311
เด็กหญิงชนม์นิภา  เรืองศรีมั่น
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
ผ่าน
12 
38313
เด็กหญิงชนาภัทร  เพชรพิพัฒน์
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
ผ่าน
13 
38322
เด็กหญิงชัญญารัตน์  ฟองคำ
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
14 
38326
เด็กหญิงโชติกา  กวาวสนั่น
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
15 
38361
เด็กหญิงณัฐธันยา  กำทอง
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
ผ่าน
16 
38364
เด็กหญิงณัฐธิดา  ถนอมวารี
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
17 
38367
เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยพินิจ
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
18 
38393
เด็กหญิงธนภรณ์  กำรูป
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
19 
38406
เด็กหญิงธัญชนก  สกุนนา
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
20 
38413
เด็กหญิงธัญรดี  ยุทธยง
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
ผ่าน
21 
38423
เด็กหญิงธีรานันท์  ทนันชัย
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
22 
38438
เด็กชายนวพรรษ  พร้อมพงษ์
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
23 
38441
เด็กหญิงนวรัตน์  แดนโพธิ์
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
24 
38458
เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจกลม
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
25 
38473
เด็กหญิงประกายรัตน์  วงค์แสนสี
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
26 
38477
เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยนิลวงค์
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
27 
38487
เด็กหญิงปัทมาพร  เกี๋ยงหนุน
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
28 
38563
เด็กหญิงภานุมาศ  แก้วพุฒ
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
29 
38575
เด็กหญิงมนัสฐนันท์  พัฒนปุญญาภพ
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
30 
38589
เด็กหญิงรักษณาลี  กำจัด
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
31 
38591
เด็กหญิงรักษิณา  เชยสุวรรณ
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
32 
38592
เด็กหญิงรัชดาพร  คำโพธิ์
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
33 
38598
เด็กหญิงราชาวดี  คงสมบัติ
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
34 
38613
เด็กชายวรพล  พอจิต
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
35 
38643
เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงแก้ว
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
36 
38645
เด็กหญิงศิรดา  แหลมหลวง
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
37 
38652
เด็กหญิงศิลาพร  สิงห์บุตร
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
ผ่าน
38 
38662
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สาลีมนต์
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
39 
38677
เด็กหญิงสิริยากร  วรรณสมพร
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
40 
38688
เด็กหญิงสุพิชชา  เกาะแก้ว
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
41 
38700
เด็กหญิงอนินทิตา  กาทองทุ่ง
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
42 
38704
เด็กชายอภินันท์  พลอยเจริญ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
43 
38710
เด็กชายอรรถกร  พงษ์สวัสดิ์
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
44 
38715
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศักดิ์ดา
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
45 
38721
เด็กหญิงเอมิกา  ธรรมสอน
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
46 
39374
เด็กหญิงณัฐภาวดี  เทียนขาว
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน