รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38795
เด็กชายกรวิชญ์  อินต๊ะวัง
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   ห้อง 654
รอประเมิน
38803
เด็กชายคณพศ  คันธวัง
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   ห้อง 654
รอประเมิน
38808
เด็กชายจิรภัทร  จันทร์สุริยกุล
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   ห้อง 654
รอประเมิน
38819
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เรืองอุไร
   เสริมวิทย์ ม. 2
   ห้อง 416
รอประเมิน
38821
เด็กชายณัฐกิตติ์  สาขา
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
38826
เด็กชายณัฐสิทธิ์  วุฒิชา
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
38834
เด็กชายธนกฤต  จินจ๋า
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
38836
เด็กชายธนปพน  มโนพันธุ์งาม
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
38845
เด็กชายนฤพล  อยู่ดี
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
10 
38868
เด็กชายภู  เหลืองขาว
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปี ชั้น3
รอประเมิน
11 
38914
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรินทร์
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
12 
38923
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ทาบุญ
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
13 
38947
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ธนาทิกุล
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
14 
38961
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เวียงชัย
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
15 
38964
เด็กหญิงชญานนท์  แก้วศิริพันธ์
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
16 
38978
เด็กหญิงชัญญา  โชติเดโชชัย
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
17 
39014
เด็กหญิงณัฐชา  หวังสืบ
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
18 
39015
เด็กหญิงณัฐฐา  มะโนชัย
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
19 
39026
เด็กหญิงณัฐรวี  ชลอม
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
20 
39032
เด็กหญิงณิชา  ยะอิต๊ะ
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
21 
39044
เด็กหญิงธนกานต์  ธีรประยูร
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
22 
39049
เด็กหญิงธนัญชนก  ฉลอม
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
23 
39055
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ตรูหม่อง
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
24 
39068
เด็กหญิงธารทิพย์  อ้วนวิจิตร
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
25 
39096
เด็กหญิงบุญนภัทร  ใจแก้ว
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
26 
39099
เด็กหญิงเบญญทิพย์  นาเวียง
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
27 
39116
เด็กหญิงปรีดิ์รติ  แก้ววิเศษ
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
28 
39135
เด็กหญิงผิงดาว  อาษานอก
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
29 
39141
เด็กหญิงพรนภัส  แก้วแหวน
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
30 
39156
เด็กหญิงพิชชาภา  รำพรรณ์รัก
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
31 
39171
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  คำเผือ
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
32 
39185
เด็กหญิงภัคธิมา  พุ่มพวง
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
33 
39192
เด็กหญิงภาวิตา  เลือดนักรบ
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
34 
39198
เด็กหญิงมนัสนันท์  เขียวบุตร
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
35 
39225
เด็กหญิงวรวลัญช์  วัชรินทร์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
36 
39233
เด็กหญิงวิมลณัฐ  วงศ์ศิริ
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
37 
39249
เด็กหญิงศุภิสรา  เกี๋ยงคำ
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
38 
39252
เด็กหญิงสรัชญา  มุ้งทอง
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
39 
39259
เด็กหญิงสายชล  เรือนคำ
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
40 
39268
เด็กหญิงสุณัฎฐา  กาญจนา
   English England
   ห้อง 637
รอประเมิน
41 
39271
เด็กหญิงสุทธิดา  ปราบปราม
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
42 
39274
เด็กหญิงสุพัชฌา  แมตสอง
   ภาษาลาว วรรณคดี
   ห้อง 322
รอประเมิน
43 
39276
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สวนจักร
   English England
   ห้อง 637
รอประเมิน
44 
39280
เด็กหญิงสุภามาศ  ศิริมูล
   ภาษาลาว วรรณคดี
   ห้อง 322
รอประเมิน
45 
39287
เด็กหญิงอทิตญา  สุจริตภักดีกุล
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
46 
39949
เด็กชายปิติภัทร  กันเอ้ย
   สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
   ห้อง 311
รอประเมิน