รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38815
เด็กชายชวิศ  อินทราวุธ
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
38820
เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  วงค์ฮู้
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
38844
เด็กชายนนทชัย  อินทะพุด
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
38863
เด็กชายพีรพัฒน์  จินดาสุรารักษ์
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
38867
เด็กชายภีมวัจน์  เสียงเพราะ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
38869
เด็กชายภูตะวัน  กล้าพังเทียม
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
38871
เด็กชายภูมิภัทร  จิรภาณุรัตน์
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปี ชั้น3
รอประเมิน
38875
เด็กชายยศกร  เรืองรินทร์
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   ห้อง 654
รอประเมิน
38882
เด็กชายวิญญู  รัตนเมืองสอง
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 2
   ห้อง 654
รอประเมิน
10 
38888
เด็กชายสิรินันท์  ปิยะนราวงศ์
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
11 
38901
เด็กหญิงกมนธิดา  วิระคำ
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
12 
38916
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โปร่งเส็ง
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
13 
38924
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สายถิ่น
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
14 
38942
เด็กหญิงขวัญฤทัย  กันทาวงค์
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
15 
38957
เด็กหญิงจิราภา  จันทร์บุ
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
16 
38960
เด็กหญิงฉัตรพร  อินขัตย์
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 2
   ห้อง 654
รอประเมิน
17 
38965
เด็กหญิงชญานันท์  ปัทมาภรณ์พงศ์
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
18 
38966
เด็กหญิงชญานิน  คิดศรี
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
19 
38972
เด็กหญิงชนัญชิดา  สมฤทธิ์
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
20 
38999
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมอุ่น
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
21 
39007
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมฤทธิ์
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
22 
39022
เด็กหญิงณัฐนันท์  ท่วงที
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
23 
39063
เด็กหญิงธัญพิชชา  ผูกจิตร
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
24 
39076
เด็กหญิงธีรนาฏ  เพ็ชรรื่น
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
25 
39083
เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพวิภาภรณ์
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
26 
39084
เด็กหญิงนันทรัตน์  เจริญคง
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
27 
39088
เด็กหญิงนิรมล  แดนโพธิ์
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 2
   ห้อง 654
รอประเมิน
28 
39091
เด็กหญิงเนติกานต์  เชาวดีนุกุล
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
29 
39098
เด็กหญิงบุษราภรณ์  เหรียญทอง
   พิชิต HSK
   ห้อง 635
รอประเมิน
30 
39122
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุตรพงษ์
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
31 
39123
เด็กหญิงปัญญรัช  สายเทพ
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
32 
39133
เด็กหญิงปุณณิกา  ยิ้มเหม็ง
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
33 
39140
เด็กหญิงพรธิดา  เดชอุดมชัย
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
34 
39159
เด็กหญิงพิชญา  ใสสะอาด
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
35 
39163
เด็กหญิงพิชญาภา  เสนานุรักษ์วรกุล
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
36 
39174
เด็กหญิงเพชราภรณ์  กันทะวัง
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
37 
39178
เด็กหญิงแพรวา  ธุระกิจ
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
38 
39191
เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญญารัตนานุสรณ์
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
39 
39197
เด็กหญิงมนชิตา  มิถุนดี
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
40 
39208
เด็กหญิงรสิตา  มะทะ
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
41 
39214
เด็กหญิงลลิดา  ผัสดี
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
42 
39227
เด็กหญิงวราภรณ์  จุ่มสนอง
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
43 
39248
เด็กหญิงศุภิชา  ริพล
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
44 
39281
เด็กหญิงสุภีรตา  สาใจ
   อ่านเขียนเรียนรู้
   ห้อง 654
รอประเมิน
45 
39291
เด็กหญิงอภิชญา  เจาะจง
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน