รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38225
เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญพืชผลไทย
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
38228
เด็กหญิงกมลชนก  ทองพลาย
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
38233
เด็กหญิงกรพรรณ  ปัญญาแฝง
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
38240
เด็กชายกฤตเมธ  เวียงนาค
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 ม.ต้น
   ห้อง 412
ไม่ผ่าน
38241
เด็กหญิงกฤติกานต์  เสนวิรัช
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
38247
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกวียนแก้ว
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
38248
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พานพบ
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
38255
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันมา
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
38275
เด็กชายเขมนันท์  น้อยเอี่ยม
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
10 
38320
เด็กหญิงชัญญานุส  คำจุลลา
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
ผ่าน
11 
38323
เด็กชายชัยยารัตน์  ปวงกาวี
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 ม.ต้น
   ห้อง 412
ไม่ผ่าน
12 
38338
เด็กหญิงฐิติวรดา  ชำนาญ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
ผ่าน
13 
38383
เด็กหญิงตุลยดา  นันตา
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 3
   ห้อง 646
ผ่าน
14 
38385
เด็กหญิงทิพย์กาญจน์  ดวงโฮ้ง
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
15 
38400
เด็กหญิงธนัญญา  พันธ์มณี
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
16 
38408
เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทรมณี
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
ผ่าน
17 
38409
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จิตคำมา
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
18 
38419
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญจู
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
19 
38435
เด็กหญิงนริศรา  กำนันตน
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
20 
38440
เด็กหญิงนวรัตน์  เขื่อนสอง
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
21 
38447
เด็กหญิงนันทรัตน์  อุ่นอก
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
ผ่าน
22 
38462
เด็กหญิงบุณฑริกา  แห่งพิษ
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
23 
38482
เด็กหญิงปวริศา  ศักดี
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
ผ่าน
24 
38485
เด็กหญิงปัณณรัตน์  โคนโท
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
25 
38486
เด็กหญิงปัทมาพร  สังข์ทอง
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
ผ่าน
26 
38505
เด็กหญิงพรทิพย์  สร้อยสาย
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
27 
38509
เด็กหญิงพรรณภัทร  ปิฏกานนท์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
ผ่าน
28 
38534
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  วงศ์ตา
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
29 
38539
เด็กหญิงพิยะดา  ยุทธแสน
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
30 
38544
เด็กหญิงแพรวา  ทองหล่อ
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
31 
38553
เด็กหญิงภัณฑิรา  เวียงแก้ว
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
32 
38556
เด็กหญิงภัทรธิรา  มูลควร
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
33 
38573
เด็กหญิงมนัญชยา  เวียงนาค
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
ผ่าน
34 
38605
เด็กหญิงลภัสรดา  ขานไข
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
35 
38620
เด็กหญิงวรางคณา  ป้องปัด
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
36 
38627
เด็กหญิงวิกัลยา  ไชยแก้ว
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
37 
38653
เด็กชายศิวกร  สายสมุทร
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
38 
38667
เด็กหญิงสกุลนา  รวมศีล
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
ผ่าน
39 
38673
เด็กชายสิรวิชญ์  หงษ์สามสิบเจ็ด
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
40 
38687
เด็กหญิงสุพัชยา  ถาวร
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
41 
38692
เด็กชายสุวิจักขณ์  มาตรมนตรี
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 ม.ต้น
   ห้อง 412
ไม่ผ่าน
42 
38706
เด็กหญิงอรกัญญา  ธรรมเนียม
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
ผ่าน
43 
38707
เด็กหญิงอรดี  ยั่งยืนทวี
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
ผ่าน
44 
38708
เด็กหญิงอรปรีญา  งามดี
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
45 
38712
เด็กหญิงอโรชา  วงค์สมเกียรติ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
ผ่าน
46 
39376
เด็กหญิงดวงประภา  ประกอบการ
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 3
   ห้อง 646
ผ่าน