รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38793
เด็กชายกมลภพ  หงษ์เจ็ด
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
38798
เด็กชายกวิน  สุราษฎร์
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
38800
เด็กชายกันตวิชญ์  อุดหนุน
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
38817
เด็กชายฐิติพงษ์  ดวงแก้ว
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
38823
เด็กชายณัฐชานนท์  อุดธรรมใจ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
38833
เด็กชายแทนคุณ  สุวรรณโชติ
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
38837
เด็กชายธนภัทร  ผาเพียว
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
38864
เด็กชายพีรภาส  การะบุญ
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
38874
เด็กชายเมธาวี  สวัสดิ์แก้ว
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
10 
38893
เด็กชายอภิวัฒน์  พิทักษ์
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
11 
38911
เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วเอ้ย
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
12 
38936
เด็กหญิงเก็จกาฬี  ศรีภิรมย์
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
13 
38944
เด็กหญิงคณิน  อินต๊ะนอน
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
14 
38951
เด็กหญิงจิรภัทร์  ขุนแหลม
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
15 
38956
เด็กหญิงจิราพัชร  กันทบุตร
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปี ชั้น3
รอประเมิน
16 
38967
เด็กหญิงชญาภา  หล่ายหก
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
17 
38971
เด็กหญิงชนัญธิดา  ณ ถลาง
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
18 
38981
เด็กหญิงชาลิสา  ตรัยสรณะพงศ์
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
19 
38987
เด็กหญิงญาดา  เสภารัตนานันท์
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
20 
38988
เด็กหญิงฐิตาพร  รัตนกันทา
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
21 
39017
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาแก้ว
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
22 
39039
เด็กหญิงดากานดา  วรรณา
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
23 
39045
เด็กหญิงธนมน  ชำนาญ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
24 
39062
เด็กหญิงธัญพร  โกศัยสุขพัฒนากุล
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
25 
39071
เด็กหญิงธิดารัตน์  ซ้องกา
   เสริมวิทย์ ม. 2
   ห้อง 416
รอประเมิน
26 
39074
เด็กหญิงธีรธิดา  วิชัยยา
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
27 
39075
เด็กหญิงธีรนาฎ  คำทิพย์
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
28 
39077
เด็กหญิงธีริศรา  หงษ์ใจ
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
29 
39109
เด็กหญิงปราณปรียา  ปวงขจร
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
30 
39115
เด็กหญิงปรีชญา  มานัน
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปี ชั้น3
รอประเมิน
31 
39119
เด็กหญิงปวริศา  ลำดวน
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
32 
39129
เด็กหญิงปิยมน  เมฆอากาศ
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
33 
39188
เด็กหญิงภัทรนรินทร์  ไชยสาส์น
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
รอประเมิน
34 
39194
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เหมืองหม้อ
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
35 
39199
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขคงเจริญ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
36 
39216
เด็กหญิงลักษิกา  ศรีสนธิ
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
37 
39219
เด็กหญิงวนัสพร  สารนันต์
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
38 
39223
เด็กหญิงวรราช  โคตรธา
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
39 
39236
เด็กหญิงศกลรัตน์  ดอกสนธิ์
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 343
รอประเมิน
40 
39238
เด็กหญิงศรัณรัตน์  สัญญา
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
รอประเมิน
41 
39260
เด็กหญิงสิรภัทร  กลัดคำ
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
42 
39275
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พวงลำ
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
43 
39277
เด็กหญิงสุพิชญา  แสนนก
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
44 
39282
เด็กหญิงสุรัมภา  เทพพระเเก้ว
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
รอประเมิน
45 
39301
เด็กหญิงอารยากร  เวียงชัย
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน