รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38794
เด็กชายกรกฎ  สุวรรณสิทธิ์
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 2
   ห้อง 654
รอประเมิน
38804
เด็กชายคัมภีร์  ศรีคำภา
   อ่านเขียนเรียนรู้
   ห้อง 654
รอประเมิน
38811
เด็กชายจิรัฏฐ์  ดิลกศุภลักษณ์
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
38822
เด็กชายณัฐชนน  สุทธกัน
   อ่านเขียนเรียนรู้
   ห้อง 654
รอประเมิน
38832
เด็กชายทีปกร  ถิ่นสอน
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
38839
เด็กชายธรรมนูญ  ศรีจันทร์
   เสริมวิทย์ ม. 2
   ห้อง 416
รอประเมิน
38854
เด็กชายปิยะพงษ์  ชาติสิงห์ทอง
   English England
   ห้อง 637
รอประเมิน
38860
เด็กชายพัทธ์ยศ  วงศ์ฟู
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
38883
เด็กชายศรันย์วิทย์  ชิตรัตฐา
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
10 
38884
เด็กชายสรวิทย์  ศรีลักษ์
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
11 
38898
เด็กหญิงกชพร  แก้วสีทอง
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
12 
38905
เด็กหญิงกมลวรรณ  ปั้นสุวรรณ
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
13 
38906
เด็กหญิงกมลศิริ  จีกัน
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
14 
38908
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  กันทะหงษ์
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
15 
38931
เด็กหญิงกิตติกา  ถิ่นแสน
   พิชิต HSK
   ห้อง 635
รอประเมิน
16 
38934
เด็กหญิงกุลธิดา  พงค์ถิ่น
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
17 
38939
เด็กหญิงขวัญข้าว  โชติบวรนันทกุล
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
18 
38955
เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์ฟู
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
19 
38962
เด็กหญิงโฉมสุดา  สุขผ่อง
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
20 
38984
เด็กหญิงโชตินภา  เกสร
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
21 
38997
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ธนะแพทย์
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
22 
39016
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลาผล
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
23 
39020
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเนตร
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
24 
39034
เด็กหญิงณิชานันท์  กาวีวัง
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
25 
39060
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ถาวรศักดิ์
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
26 
39067
เด็กหญิงธันยารัตน์  รมยานนท์
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
27 
39069
เด็กหญิงธาราทิพย์  กันทะเอ็ด
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
28 
39070
เด็กหญิงธิญาดา  เทียมแสน
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
29 
39090
เด็กหญิงนิศากร  คู้ลู้
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
30 
39094
เด็กหญิงบัณฑิตา  หาญสิทธิทธานนท์
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
31 
39097
เด็กหญิงบุษกร  รัตนรุ่งรวิน
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
32 
39110
เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีโพธิ์
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
33 
39138
เด็กหญิงพรชนก  กาศทิพย์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
34 
39157
เด็กหญิงพิชญธิดา  หงษ์สิบเก้า
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
35 
39164
เด็กหญิงพิชนาถ  ดาวดึงษ์
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
36 
39173
เด็กหญิงพีรกานต์  กาทองทุ่ง
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
37 
39176
เด็กหญิงเพ็ญพิชชาติ  ตันกุระ
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
38 
39177
เด็กหญิงแพรวพรรณ  กันทะวงค์
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
39 
39179
เด็กหญิงแพรวา  วรรณา
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
40 
39189
เด็กหญิงภัทรวดี  ใจมะโน
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
41 
39211
เด็กหญิงรุจิรา  ธิโนชัย
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   ห้อง 654
รอประเมิน
42 
39221
เด็กหญิงวรยา  รัตนวรทิพย์
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
43 
39234
เด็กหญิงวิสสุตา  ไชยศิริ
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
44 
39235
เด็กหญิงวิสารักษ์  คำผิว
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
45 
39237
เด็กหญิงศดานันท์  ใจยา
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน