รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38224
เด็กหญิงกนกพัชร  บุญสิงมา
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
ผ่าน
38229
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีเพชร
   สุขภาพดีไม่มีขาย
   ใต้ถุนอาคาร 6
ผ่าน
38245
เด็กชายกฤษณะ  ฟุ่มเฟือย
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
38250
เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงค์ฉายา
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
ผ่าน
38274
เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์ธง
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   ห้อง 654
ผ่าน
38291
เด็กหญิงจิรัชญา  วรรณสินธุ์
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
ผ่าน
38309
เด็กหญิงชนกวนัน  การขยัน
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
ผ่าน
38345
เด็กหญิงณัชชา  นุศล
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
ผ่าน
38380
เด็กหญิงณิชาภา  ร่วมบุญ
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
ผ่าน
10 
38387
เด็กชายธนกฤต  ชาญกล้า
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
11 
38388
เด็กหญิงธนกฤตา  ไชยานุกุลภาพ
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
12 
38392
เด็กหญิงธนพร  สีคำยอด
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
ผ่าน
13 
38415
เด็กหญิงธัญวลัย  พวงดอก
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
ผ่าน
14 
38416
เด็กหญิงธันยพร  มงคล
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
ผ่าน
15 
38418
เด็กหญิงธิญาดา  ธนานุศักดิ์
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
16 
38420
เด็กหญิงธีรดา  จิตใจ
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
17 
38421
เด็กชายธีรภพ  วันอิน
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
ผ่าน
18 
38474
เด็กหญิงประภาวดี  กองจักร
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
ผ่าน
19 
38478
เด็กหญิงปราณัสมา  ฉลอม
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
ผ่าน
20 
38479
เด็กหญิงปริยพิชญ์  อินประดิษฐ์
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
21 
38499
เด็กหญิงเปมิกา  เป็นใจ
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
22 
38502
เด็กหญิงพชรภัทร  ชูมี
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
23 
38518
เด็กชายพัทธนธีร์  กลิ่นระพิน
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
24 
38532
เด็กหญิงพิมพ์ภัช  สุมินะ
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
ผ่าน
25 
38546
เด็กหญิงภคพร  หมดทุกข์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
ผ่าน
26 
38558
เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณา
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
ผ่าน
27 
38568
เด็กหญิงภูวธิดา  สิงห์ดี
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
28 
38595
เด็กชายรัฐภูมิ  มะโนเมือง
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
29 
38604
เด็กหญิงเรณุกา  เลิศสุวรรณ์
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
30 
38606
เด็กหญิงลลิตภัทร  จั่นเทศ
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
31 
38609
เด็กหญิงลักษมณ  ดังก้อง
   อัจฉริยะน้อยคณิตศาสตร์
   ห้อง 322
ไม่ผ่าน
32 
38618
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์หมื่นรัตน์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
ผ่าน
33 
38624
เด็กหญิงวัลลภา  สวนผล
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
34 
38634
เด็กหญิงวีระกมล  ปรีดี
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
35 
38637
เด็กหญิงศรุชา  ป้องแก้วน้อย
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
ผ่าน
36 
38638
เด็กหญิงศรุตา  เหล่าใหญ่
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
37 
38639
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ผิวอ่อน
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
ผ่าน
38 
38641
เด็กหญิงศศินันท์  ถิ่นจันทร์
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
ผ่าน
39 
38658
เด็กชายศุภภัทร  ไพรภาอุดม
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
ผ่าน
40 
38666
เด็กหญิงสกลสุภา  กาศสมบูรณ์
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
ผ่าน
41 
38670
เด็กหญิงสโรชา  วงค์ขันแก้ว
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
ผ่าน
42 
38684
เด็กหญิงสุธาสินี  อินจันทร์
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
ผ่าน
43 
38686
เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  สุทธนะ
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   ห้อง 654
ผ่าน
44 
38690
เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีละจักร์
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
45 
38713
เด็กหญิงอัจฉริยา  วิชาภรณ์
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
ผ่าน