รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38234
เด็กหญิงกรภัทร์  ศรีใจวงค์
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
38244
เด็กชายกฤษณพัฒน์  สมยะ
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
38254
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สงสม
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
38268
เด็กชายไกรสร  ศึกษากิจ
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
38273
เด็กหญิงเขมจิรา  งานขยัน
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
38290
เด็กหญิงจิรัชญา  คำวิชัย
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
38296
เด็กชายจีรพัฒน์  ขรวงศ์
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
38297
นางสาวจุฑากาญจน์  สำราญ
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
38307
เด็กหญิงชญานิศา  ปานขลิบ
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
10 
38324
นายชัยฤกษ์  ไชยมา
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
11 
38341
เด็กหญิงณพวรรณ  พัฒน์ธนวัฒน์
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
12 
38348
เด็กหญิงณัฎฐ์ภัสสร  อุปยะโสธร
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
13 
38349
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นะภิใจ
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
14 
38371
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  มั่งมี
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
15 
38374
เด็กหญิงณัฐวรรณ  สินธุชัย
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
16 
38431
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุคันธมาลา
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
17 
38446
เด็กหญิงนันท์นภัสธัญภัทร  งามประภาสม
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
18 
38464
เด็กหญิงเบญญาดา  สุดสาย
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
19 
38507
เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วอินัง
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
20 
38508
เด็กหญิงพรรณปพร  ดอกแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
21 
38513
เด็กหญิงพลอยวรวรรณ  วงค์ฉายา
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
22 
38521
เด็กชายพาทิศ  ทันใจ
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
23 
38527
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาศโอสถ
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
24 
38545
เด็กหญิงภคพร  เพชรโกศัย
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
25 
38550
เด็กหญิงภริตพร  ถุงเงิน
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
26 
38551
เด็กหญิงภัคจิรา  กันยะมี
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
27 
38570
เด็กหญิงมนต์อัปสร  สัตยประกอบ
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
28 
38586
เด็กชายรวิช  ใจเอี่ยม
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
29 
38610
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศักดิ์สิทธิ์
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
30 
38611
เด็กหญิงวรธิดา  ดอนสุวรรณ
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
31 
38642
นางสาวศศิวิมล  กำปนาด
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
32 
38654
เด็กหญิงศิวากร  เหลาธรรม
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
33 
38657
นายศุภณัฐ  จองพิพัฒนพงษ์
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
34 
38674
เด็กหญิงสิริกร  หล้าคำมี
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
35 
38699
เด็กหญิงอนรรฆวี  เอื้อกิจรุ่งโรจน์
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน
36 
38709
เด็กหญิงอรพิชญ์  นันตา
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
รอประเมิน