รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37691
เด็กชายจิรวัฒน์  สมรส
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
37701
เด็กชายณฐนันต์  สิงห์เหาะ
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
37718
เด็กชายปรัชญ์รวี  จันทร์สุข
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
37725
เด็กชายพีศกรณ์  ครองศิล
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
37726
เด็กชายภคิน  บรรเลง
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
37742
นายโศภณ  สวนโพธิ์
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
37745
เด็กชายเสกปวีณ  แสนบ่อ
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
37755
เด็กหญิงกมลพรรณ  สง่างาม
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
37770
นางสาวกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
10 
37807
เด็กหญิงจิดาภา  ดวงแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
11 
37810
เด็กหญิงจิรชยา  จิรากูล
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
12 
37819
เด็กหญิงชญานันท์  เนตรบุตร
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
13 
37825
เด็กหญิงชนากานต์  กาญจนะ
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
14 
37851
เด็กหญิงฐิติพรรณ  ลือวัฒนานนท์
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
15 
37854
นางสาวณภัทร  ปัญญาไวย
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
16 
37861
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ขอนเคียน
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
17 
37913
เด็กหญิงนพรัตน์  กันหมุด
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
18 
37919
เด็กหญิงนวรัตน์  กันหมุด
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
19 
37930
เด็กหญิงนีร  ปล้องมาก
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
20 
37942
เด็กหญิงประภาศิริ  จันสอง
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
21 
37945
เด็กหญิงปริมปกา  นันตา
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
22 
37955
เด็กหญิงปัณณพร  พันธุรัตน์
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
23 
37957
เด็กหญิงปาณิสรา  วีรณรงค์กร
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
24 
38027
เด็กหญิงมนธิชา  หมื่นโฮ้ง
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
25 
38051
เด็กหญิงวรมน  พลอยยอดศร
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
26 
38065
เด็กหญิงวิภาวี  ไชยวงศ์ษา
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
27 
38079
เด็กหญิงศศิพิชญ์  สมใจ
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
28 
38086
เด็กหญิงศิริอักษร  ต้าวบุญสูง
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
29 
38101
เด็กหญิงสุพิชญา  ม้าหลวง
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
30 
38102
เด็กหญิงสุภชา  อุบลกิจ
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
31 
38104
เด็กหญิงสุภัสสรา  อ่อนน้อม
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
32 
38113
เด็กหญิงอคิราภ์  สาระกุล
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
33 
38115
เด็กหญิงอนันตรา  ละอินทร์
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
34 
38127
เด็กหญิงอโรชา  พรมตา
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน
35 
38134
เด็กหญิงอาทิตยา  บุญสนอง
   เสริมวิชาการ ม.3/1
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
ผ่าน