รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.10

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38231
เด็กหญิงกรกัญญา  นันตา
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
38232
เด็กหญิงกรกันยา  รอบรู้
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
38243
เด็กชายกฤติรัตน์  แก้วบุญมา
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
38249
นางสาวกัญญาณัฐ  ลายดี
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
38253
นางสาวกัญญารัตน์  วุฒินุช
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
38259
เด็กหญิงกานต์ธีรา  วังหา
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
38266
เด็กหญิงกีรัตยาฉัตร  รัตตประดิษฐ์
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
38279
เด็กชายคมศักดิ์  ภาโนมัย
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
38283
เด็กหญิงจิดาภา  ภิญโญ
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
10 
38285
เด็กหญิงจิตรลดา  เหล่ารัดเดชา
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
11 
38330
เด็กหญิงญาณิศา  บุญยงค์
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
12 
38347
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ณรงค์พันธ์
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
13 
38362
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้ววิชัย
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
14 
38377
เด็กชายณัทณเอก  กาวิน
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
15 
38395
นายธนวัฒน์  อินต๊ะวิน
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
16 
38403
เด็กหญิงธรานี  ต๊ะสอน
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
17 
38404
เด็กหญิงพิมพ์ชนิกา  เครือสนธิ์
   Social Studies Brain Challenge
   ห้อง 667
รอประเมิน
18 
38426
เด็กหญิงนนทกมล  เสียงเพราะ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
19 
38436
เด็กหญิงนริสรา  ศิริรัตน์
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
20 
38443
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทนันชัย
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
21 
38448
เด็กหญิงนันทัชทร  ปานหมอก
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
22 
38459
เด็กหญิงบุญกิริยา  ไชยมงคล
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
23 
38468
เด็กหญิงปทุมรักษ์  กาทองทุ่ง
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
24 
38494
เด็กหญิงปิยฉัตร  แก่นจันทร์
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
25 
38497
เด็กหญิงปิยาพัชร  อมรรัตน์
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
26 
38504
นางสาวพรชนัน  จริงแล้ว
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
27 
38526
เด็กหญิงพิชญาภา  เจนจิต
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
28 
38552
เด็กหญิงภัณฑิรา  เชื้อเขียว
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
29 
38574
เด็กชายมนัสชนนท์  สืบลี
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
30 
38579
เด็กหญิงมุนินทร์  เตชะเวชยานันท์
   ต้นกล้าอาชีพ
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
31 
38581
เด็กหญิงรดาณัฐ  เพียรพาก
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
32 
38583
เด็กหญิงร่มฉัตร  ศรีจันทร์แก้ว
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปี ชั้น3
รอประเมิน
33 
38584
เด็กหญิงรมิตา  กอระกัน
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
34 
38612
เด็กหญิงวรนิษฐา  สำเภา
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
35 
38615
เด็กหญิงวรรณศา  สุขแก้ว
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
36 
38636
เด็กหญิงศตพร  คำอ่อน
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
37 
38649
นายศิริพัทธ์  ภักดีอาษา
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
รอประเมิน
38 
38650
เด็กหญิงศิริภัทรสรณ์  สวัสดิมงคล
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
39 
38659
นายศุภวิชญ์  วรรณกุล
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
40 
38660
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาคสิงห์
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
41 
38664
เด็กหญิงศุภิชญา  อินทรรุจิกุล
   Social Studies Brain Challenge
   ห้อง 667
รอประเมิน
42 
38675
นางสาวสิริกัญญา  เซ็งแก้ว
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องโสตฯ1
รอประเมิน
43 
38676
เด็กหญิงสิริภาส  บุญหลัง
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
44 
38696
เด็กหญิงอดิศา  ทำชอบ
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน