รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.10

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37699
เด็กชายฐปนวัฒน์  ชื่นดี
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
37700
เด็กชายฐาปกรณ์  ฟองสีจันทร์
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
37708
นายทินภัทร  ปะวะศรี
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
37714
เด็กชายนิติภูมิ  ต้นสวรรค์
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
37728
เด็กชายภาณุวัฒน์  อุปนันชัย
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
ไม่ผ่าน
37737
เด็กชายศิวกร  อุดมพงศธร
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
37753
เด็กหญิงกนกพร  สารแห้ง
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
37756
เด็กหญิงกมลภรณ์  ใจกลม
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
37762
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศิริบุญยรัตนกุล
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
ผ่าน
10 
37775
เด็กหญิงกัญญาภัค  ดวงใจ
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
ผ่าน
11 
37786
นางสาวกาญจนาภรณ์  ศรีนาค
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
12 
37791
เด็กหญิงกุลธรา  เกษาหอม
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
13 
37794
เด็กหญิงเกวลิน  คันธาภิชาติ
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
14 
37817
เด็กหญิงฉัตรชดา  สุคนธพันธ์
   เสริมวิชาการ ม.ต้น
   ห้อง 411
ผ่าน
15 
37828
เด็กหญิงชนิตา  ฉิมภารส
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
16 
37850
เด็กหญิงฐิติพร  พอจิต
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
17 
37877
เด็กหญิงณัฐธิดา  หงษ์ยี่สิบเอ็ด
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
18 
37891
เด็กหญิงดุษฏีนาถ  อาณาเขตต์
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
19 
37916
เด็กหญิงนภัสวรรณ  มีทรัพย์
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
ผ่าน
20 
37926
เด็กหญิงนิชาภัทร  สีหมอก
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
21 
37928
เด็กหญิงนิภาพร  วันติ
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
ผ่าน
22 
37940
เด็กหญิงประกายแก้ว  วงศ์ฉายา
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
23 
37954
เด็กหญิงปัณฑิตา  นันทะพงษ์
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
24 
37993
เด็กหญิงพิชญาดา  ทิดเคลือบ
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
25 
38011
เด็กหญิงภคพร  ไพรสิงห์
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
26 
38012
เด็กหญิงภคมน  ขัตติยานันทน์
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
27 
38015
เด็กหญิงภรกัญญา  ถิ่นสุข
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
28 
38022
เด็กหญิงภานุมาศ  มณีกาศ
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน
29 
38025
เด็กหญิงภิมลฑากร  ยอดสอน
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
30 
38029
เด็กหญิงมุทิตา  ขีดดี
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
31 
38043
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  งามทุ่ง
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
32 
38044
เด็กหญิงรุ่งรดา  ทิพย์ปัญญา
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
33 
38052
เด็กหญิงวรรณกร  ซาวสืบ
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
34 
38067
นางสาววิมลสิริ  ยะอิต๊ะ
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
35 
38080
เด็กหญิงศศิลดา  ธิชาญ
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
36 
38090
นางสาวสาธิดา  กันสืบ
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
37 
38091
เด็กหญิงสิตานัน  ทะฤาษี
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
38 
38100
เด็กหญิงสุนิสา  เสาแดน
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
39 
38133
เด็กหญิงอาทิตตยา  ณัฐภัทรโสภณ
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
40 
38782
เด็กหญิงธัญรดา  ภูสิมมา
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
ผ่าน