รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.11

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37076
เด็กชายชนก  ถานะวุฒิพงศ์
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
ผ่าน
37696
เด็กชายชัยวัฒน์  ตากลม
   แบดมินตัน
   สนาม 2
ผ่าน
37697
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีแก้ว
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
37715
เด็กชายบัญฑิต  วรินทร์
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
37723
เด็กชายพีรดนย์  โนจิตต์
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
37727
เด็กชายภณพัชร  มะโนโฮ้ง
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
37739
เด็กชายศุภวรรธน์  อินทรรุจิกุล
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
37751
เด็กหญิงกนกกร  สันป่าแก้ว
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
37782
เด็กหญิงกัลยกร  ฝากมิตร
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
10 
37784
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขวานเพชร
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
11 
37811
เด็กหญิงจิรัชญา  กำปนาด
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
ผ่าน
12 
37822
นางสาวชฎาภรณ์  กาเงิน
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
13 
37834
เด็กหญิงชลกนก  ถิ่นสุข
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
14 
37856
เด็กหญิงณัชชา  ชอบธรรม
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
ผ่าน
15 
37857
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชิดชู
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
16 
37859
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอาดทำ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
17 
37873
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปวงจันทร์
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
18 
37878
เด็กหญิงณัฐธิดา  แหลมหลวง
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
19 
37887
เด็กหญิงณิชาภัทร  เหมืองอุ่น
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
20 
37889
เด็กหญิงดลกมล  ชุมภูอินทร์
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
ผ่าน
21 
37896
เด็กหญิงธนัญญา  สุจาคำ
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
22 
37901
เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยสาย
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
23 
37922
เด็กหญิงนันทนัท  ธันยพัฒน์กุล
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
24 
37939
เด็กหญิงปภิชดา  สุนทรเมือง
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
25 
37947
เด็กหญิงปริยาภัทร  กันตะกวาง
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
26 
37966
เด็กหญิงปุณณภา  คำหล่อใจ
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
27 
37969
เด็กหญิงพชรพรรณ  ขวานเพชร
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
28 
37981
เด็กหญิงพลอยพชร  ปิฏกานนท์
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
29 
37989
เด็กหญิงพิชชาภา  สมบัติ
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
30 
37999
เด็กหญิงพิมพิศา  ผัดโน
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
31 
38026
เด็กหญิงภูริชญาภร  ร่องพืช
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
32 
38061
เด็กหญิงวัฒนวดี  ศรีโพธิ์
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
33 
38063
เด็กหญิงวันวิสา  วังใน
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
34 
38069
เด็กหญิงวิลาสินี  วงศ์แสนสี
   เสริมวิชาการ ม.ต้น
   ห้อง 411
ผ่าน
35 
38070
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ขัดแสนจักร์
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
36 
38075
นางสาวศรัญรัตน์  สุขเรือง
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน
37 
38077
เด็กหญิงศศิธรินทร์  แขมน้อย
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
ผ่าน
38 
38095
เด็กหญิงสุชาดา  จักรทอง
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
ผ่าน
39 
38119
เด็กหญิงอมลณัฐ  ถือคำ
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
40 
38121
นางสาวอรชพร  เวียงชัย
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
ผ่าน
41 
38122
เด็กหญิงอรณิชา  ปลื้มจิตต์
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
42 
38779
เด็กหญิงชลธิชา  คะชา
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
ผ่าน