รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.11

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38246
เด็กหญิงกวินธิดา  หวังสืบ
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
38289
เด็กหญิงจิรภิญญา  ถิ่นสอน
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
38293
เด็กหญิงจิรัชยา  เวียงชัย
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
38294
เด็กหญิงจีรติกา  มูลสุข
   IQ 180
   ห้อง 645
รอประเมิน
38339
เด็กชายฑีธนากร  รัตนภักดี
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
38340
เด็กหญิงณกูล  แก้วเขียว
   IQ 180
   ห้อง 645
รอประเมิน
38369
เด็กหญิงณัฐนันท์  อุปนันไชย
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
38382
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  กวาวสิบสาม
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
38397
เด็กหญิงธนัชพร  นวลนุ่ม
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
10 
38399
เด็กหญิงธนัญชนก  ใจภักดี
   IQ 180
   ห้อง 645
รอประเมิน
11 
38402
นายธรรมรงค์  พงษ์มณี
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
12 
38405
เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมชัย
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
13 
38407
เด็กหญิงธัญชนก  สิตานนท์
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
14 
38417
เด็กหญิงธันยารัตน์  ทนันชัย
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
15 
38424
เด็กหญิงธีวรา  ดอกจำปา
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
16 
38451
เด็กหญิงนาริศา  ก๋าทอง
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
17 
38454
เด็กหญิงนินัสฉัตร  รอมทรัพย์
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
18 
38456
เด็กหญิงนุตรธิดา  พิมพ์ภาค
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
19 
38463
เด็กหญิงเบญชญา  มั่นเหมาะ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
20 
38476
เด็กหญิงปราณปริยา  ธูปทอง
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
21 
38480
เด็กหญิงปริยากร  จันทร์กรอง
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
22 
38496
เด็กหญิงปิยวดี  อนันตานุกูล
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
23 
38501
เด็กชายพงศธร  ประกอบเขตรการณ์
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
24 
38506
เด็กหญิงพรนัชชา  วัลลภัย
   IQ 180
   ห้อง 645
รอประเมิน
25 
38522
เด็กหญิงพิชชาพร  ซื่อตรง
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
26 
38525
เด็กหญิงพิชญา  อินทรประดิษฐ์
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
27 
38529
เด็กชายพิภัช  เวียงนาค
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
28 
38533
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มูลเมือง
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
29 
38536
เด็กหญิงพิมพิกา  สาระสิน
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
30 
38543
เด็กหญิงเพียงแพน  กุดเมือง
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
31 
38566
เด็กชายภริณัฐ  ทองประไพ
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
32 
38587
นางสาวรสกร  วรินทร์
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
33 
38596
เด็กชายรัฐศาสตร์  กาทองทุ่ง
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
34 
38603
นางสาวรุจิรัตน์  สมบุตร
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
35 
38616
เด็กหญิงวรรณิดา  เสนากูล
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
36 
38622
นางสาววริศรา  วรินทร์
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
37 
38632
เด็กหญิงวิลาสินี  สารวุฒิพันธ์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
38 
38635
นางสาววีริศรา  จันสนาด
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
39 
38644
เด็กหญิงศศิวิมล  สาริการินทร์
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
40 
38665
เด็กหญิงโศภิดา  จีกัน
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
41 
38668
เด็กชายสรวิศ  ชมภูมิ่ง
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
42 
38679
เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยวรรณ์
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
43 
38681
เด็กหญิงสุชิราภรณ์  สารแก้ว
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
44 
38695
เด็กหญิงณภัทร  แสนคำ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน