รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.12

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38226
นางสาวกมลขวัญ  ปวงจันทร์
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
38227
เด็กหญิงกมลฉัตร  กองเพชร
   พิชิต HSK
   ห้อง 635
รอประเมิน
38256
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รัตนผล
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
38258
เด็กหญิงกันติชา  คชปัญญา
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
38263
เด็กหญิงกิจฤทัย  วอนสร้อย
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
38280
เด็กหญิงจรรยาพร  อารินทร์
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
38299
นางสาวจุฑามาศ  อ่อนศรีประไพ
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
38317
เด็กหญิงชยาภรณ์  เสนากูล
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
38350
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  สุขใจ
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
10 
38351
เด็กชายณัฐ  หาญสิทธานนท์
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
11 
38358
เด็กหญิงณัฐณิชา  นำสม
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
12 
38363
เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญแพทย์
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
13 
38368
เด็กหญิงอาทิตยา  กองมณี
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
14 
38381
เด็กหญิงดีมาตร  สว่างศรี
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
15 
38390
นายธนพนธ์  พิมสอน
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
16 
38398
เด็กหญิงธนัชพร  หมื่นโฮ้ง
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
17 
38410
นางสาวธัญนุช  มัธยม
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
18 
38428
เด็กหญิงนนทพร  เข็มวิชัย
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
19 
38429
เด็กหญิงนภสร  อินทุดม
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
20 
38450
เด็กหญิงนันทินี  สายยนต์
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
21 
38453
เด็กหญิงนิดานุช  คำยอด
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
22 
38469
เด็กหญิงปนัดดา  ปิงเมือง
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
23 
38489
เด็กหญิงปาณิสรา  พรมจันทร์
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
24 
38490
เด็กหญิงปานเกศ  สิมมาลา
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
25 
38492
เด็กหญิงปาลิดา  อ่อนสอนง่าย
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
26 
38493
เด็กชายปิยกร  เอี่ยมดิลก
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
27 
38495
เด็กหญิงปิยธิดา  สีแดง
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
28 
38498
เด็กหญิงปุณฑริก  หาญณรงค์
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
29 
38517
เด็กชายพัทธกรณ์  มูลนิกา
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
รอประเมิน
30 
38531
เด็กหญิงพิมพ์พิชา  แสงเพชร
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
31 
38538
เด็กหญิงพิยดา  ปัญญาไศย
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
32 
38555
เด็กหญิงภัทรธิดา  เหลืองสุวรรกุล
   ภาษาสร้างสรรค์
   ห้อง 648
รอประเมิน
33 
38560
เด็กหญิงภัทรประภา  พลมหิธร
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
34 
38567
เด็กชายภูริณัฐ  อุดมเกียรติ
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
35 
38580
เด็กหญิงยศระวี  ดวงตาดำ
   นักพฤกษศาสตรน้อย
   ห้อง 412
รอประเมิน
36 
38582
นายรพีภัทร  แมตเมือง
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
37 
38590
เด็กหญิงรักษณาลี  เหมืองสาม
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
38 
38623
เด็กหญิงวรีรัตน์  หนองหลิ่ง
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
39 
38629
นางสาววิชญาพร  วงศ์แสน
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
40 
38647
เด็กหญิงศิรินภา  เดชนาลักษณ์
   พิชิต HSK
   ห้อง 635
รอประเมิน
41 
38661
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิลึก
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
42 
38663
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใจปาละ
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
รอประเมิน
43 
38669
เด็กหญิงสรัลพร  ธรกิจประภาพันธุ์
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
44 
38683
เด็กหญิงสุธาสินี  ไก่แก้ว
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน