รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.12

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37694
เด็กชายชนินทร์  อินกัน
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
37710
นายธนวัฒน์  อุ่นเสาร์
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
37716
เด็กชายปฏิพัทธ์  วงเรียน
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
37719
เด็กชายพงศกร  ครองศิล
   สุขภาพดีไม่มีขาย
   ใต้ถุนอาคาร 6
ผ่าน
37729
เด็กชายภูมินทร์  อินทร์พรม
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
37736
นายศตวรรษ  เทพพระจันทร์
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
ไม่ผ่าน
37757
นางสาวกรกนก  เพ้อใจธรรม
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
ผ่าน
37771
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินสุลัด
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
ผ่าน
37797
เด็กหญิงขวัญพิชชา  เที่ยงคำ
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ต้น
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
ผ่าน
10 
37799
เด็กหญิงเขมิสรา  แสงสว่าง
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
11 
37800
เด็กหญิงคนธรส  แห่งพิษ
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
12 
37821
เด็กหญิงชฎาพร  สกุลอ๊อด
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
13 
37848
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชอบชิน
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
ผ่าน
14 
37855
เด็กหญิงณภัทร  เมฆกิจ
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
ผ่าน
15 
37860
นางสาวณัฏฐ์นิชา  หมากสุข
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
16 
37863
เด็กหญิงณัฐกมล  ปิยะดา
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
17 
37865
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิกุล
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
18 
37867
เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชงัด
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
19 
37869
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมทร
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
20 
37893
เด็กหญิงธญา  ธิตินิลนิธิ
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
21 
37902
เด็กหญิงธัญญพร  อิ่นแก้ว
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ต้น
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
ผ่าน
22 
37907
เด็กหญิงธัญสินี  แก้วมาเรือน
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
23 
37932
เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมืองหม้อ
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
ผ่าน
24 
37935
เด็กหญิงเบญญาภา  เวียงนาค
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
25 
37943
เด็กหญิงปรัชญาณี  สุวรรณสวัสดิ์
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
ผ่าน
26 
37944
เด็กหญิงปราญชลี  โภคา
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
27 
37946
เด็กหญิงปริยากร  โภคา
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
28 
37948
เด็กหญิงปรียนันท์  ทิน่าน
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
ผ่าน
29 
37952
เด็กหญิงปัญญาพร  สายศร
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
ผ่าน
30 
37968
เด็กหญิงพจณิชา  มีวรรณสุขกุล
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
ผ่าน
31 
37970
เด็กหญิงพนัชกรณ์  รัตนพันธุ์จักร์
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
32 
38000
เด็กหญิงพิมลพรรณ  อินประสิทธิ์
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
ผ่าน
33 
38016
เด็กหญิงภัคจีรา  เลิศประสิทธิ์
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ต้น
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
ผ่าน
34 
38019
เด็กหญิงภัทรธิดา  แผ่ผาย
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
ผ่าน
35 
38071
เด็กหญิงวิศรุตา  วีระติภากร
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ต้น
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
ผ่าน
36 
38081
เด็กหญิงศิรดานันท์  อ่อนสอนง่าย
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
37 
38084
เด็กหญิงศิริรัตน์  ข้ามสาม
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
ผ่าน
38 
38099
เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  ชัยคำ
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน
39 
38105
เด็กหญิงสุภาสินี  ธนัญชัย
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
ผ่าน
40 
38111
นางสาวสุวัชรี  สุภาศรี
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
ไม่ผ่าน
41 
38781
เด็กหญิงธนิษฐา  ตรูหม่อง
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
ผ่าน