รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37684
เด็กชายกฤตานนท์  สัจจะนรพันธ์
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
37704
นายณัฐธพงษ์  อุชชิน
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
37706
เด็กชายณัฐศักดิ์  พูนพรพัฒนากุล
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
37707
เด็กชายทวีสิน  ปิยะดา
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
37709
เด็กชายธนดล  บางศรี
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
37730
เด็กชายภูเมศ  กาศสกูล
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
37747
เด็กชายอนรรฆ  พยุงวิวัฒนกูล
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
37773
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อู่เงิน
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
37815
เด็กหญิงจุฑามณี  วิทยาบำรุง
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
10 
37843
เด็กหญิงชุติมา  ขุนศรี
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
11 
37844
เด็กหญิงโชษิตา  ชัยศรีมา
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
12 
37864
เด็กหญิงณัฐชยา  พันศิริวรรณ
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
13 
37894
เด็กหญิงธนภรณ์  มาอุ่น
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
14 
37905
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดังก้อง
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
15 
37929
เด็กหญิงนิสาลักษณ์  บุญกรม
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
16 
37961
เด็กหญิงปานรวี  ชูไกรทอง
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
17 
37974
เด็กหญิงพรธีรา  พร้อมมูล
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
18 
38002
เด็กหญิงพิศเจริญ  สาคร
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
19 
38028
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สมพงษ์
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
20 
38035
เด็กหญิงรมิตา  สัมมานุช
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
21 
38037
เด็กหญิงรัชฎาภา  ไชยขันแก้ว
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
22 
38042
เด็กหญิงรินลณี  ไชยทรสุวรรณ์
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
23 
38072
เด็กหญิงวิสุดา  ชมภูมิ่ง
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
24 
38120
เด็กหญิงอมลวรรณ  กระจง
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
25 
38126
เด็กหญิงอรุโณทัย  คำเหลือง
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
26 
38132
เด็กหญิงอันนา  แม่นยำ
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน
27 
38136
เด็กหญิงอารยา  รักไทย
   Intensive English (EP 3/3)
   ห้อง 653
ผ่าน