รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38242
นางสาวกฤติยา  วงศ์ศักดิ์สิทธิ์
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
38287
เด็กหญิงจิรปรียา  ศรีโพธิ์
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
38304
เด็กหญิงชญานิน  เทพเทวี
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
38306
เด็กหญิงชญาณิศ  กระแสร์
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
38310
เด็กหญิงชนมน  อู่เงิน
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
38318
เด็กหญิงชลธิชา  กวาวภิวงศ์
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
38327
เด็กหญิงญาณกศิมน  กันถาด
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
38328
เด็กหญิงญาณธร  ซ่อนกลิ่น
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
38332
เด็กหญิงญาณฺิศา  อินกาสุข
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
10 
38333
เด็กหญิงญาตาวี  นุกูลจิตร
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
11 
38337
เด็กหญิงฐิตินันท์  วีระพันธุ์
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
12 
38342
เด็กหญิงณพัชญา  เวียงคำ
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
13 
38357
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไทยงาม
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
14 
38378
เด็กหญิงณิชกมล  สุรีย์
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
15 
38379
เด็กหญิงณิชากร  คำน้อย
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
16 
38389
เด็กชายธนโชติ  ส่างกาน
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
17 
38391
เด็กหญิงธนพร  คำแพงอาจ
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
18 
38401
เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรชัย
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
19 
38411
เด็กหญิงธัญภัทร  จุมพิศ
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
20 
38425
เด็กหญิงนดา  พยัคเลิศ
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
21 
38439
นางสาวนวรัตน์  กำเนิด
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
22 
38444
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญปัน
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
23 
38452
เด็กหญิงน้ำเพชร  เสนาธรรม
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
24 
38455
เด็กหญิงนิรัชพร  วังโพธิ์
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
25 
38470
เด็กหญิงปภศทร  เต็งธนานนท์
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
26 
38475
เด็กหญิงประภาสิริ  แสงทวี
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
27 
38481
เด็กหญิงปวรา  สิงห์สุทธิพงศ์
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
28 
38491
เด็กหญิงปานฤทัย  ประเทือง
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
29 
38500
เด็กหญิงเปรมิกา  สุขสีทอง
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
30 
38523
เด็กหญิงพิชชาพร  เรือนแก้ว
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
31 
38541
เด็กหญิงสุพัชญากร  สมฤทธิ์
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
32 
38557
เด็กหญิงภัทรนันท์  คำเหลือง
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
33 
38571
เด็กหญิงมนสิกานต์  หงษ์หนึ่ง
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
34 
38588
เด็กหญิงรสธร  ประสารยา
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
35 
38594
เด็กหญิงรัญญารัศมิ์  แห่งพิศภวัน
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
36 
38597
เด็กหญิงรัตนสุดา  อรุณแสงศรี
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
37 
38599
เด็กหญิงรินรดา  พอจิต
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
38 
38601
เด็กหญิงรุจยาภา  สำลี
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
39 
38602
เด็กหญิงรุจิรดา  อินต๊ะวงค์
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
40 
38619
เด็กหญิงวรัทยา  เหลาดา
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
41 
38625
เด็กหญิงวารินญา  ยาสุปิ
   นักพฤกษศาสตรน้อย
   ห้อง 412
รอประเมิน
42 
38630
เด็กหญิงวิมลณัฐ  สุวรรณประกาย
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
43 
38680
เด็กหญิงสุชาวลี  ฝั้นปันเจิง
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
44 
38697
เด็กหญิงอาทิตยสณี  ทองประดิษฐ์
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
45 
38714
เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วสุทธิ
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน