รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37686
เด็กชายกษิดิศ  วันทา
   กลรักอักษรา
   ห้อง 667
ผ่าน
37734
เด็กชายวิศณุพงศ์  เตชะปัญญาวุฒิ
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
37738
เด็กชายศุภกร  ป่าธนู
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
ผ่าน
37741
เด็กชายศุวิศิษฎ์  กิจชนม์
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
ผ่าน
37743
เด็กชายสถาพร  ไชยวงศ์
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
37767
เด็กหญิงกัญญ์วรา  พันธุ์เวช
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
37769
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ท่าช้าง
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
37774
เด็กหญิงกัญญาภัค  คงต่อ
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
37783
เด็กหญิงกัลย์นิติ  วัฒน์ธนสิริ
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
ผ่าน
10 
37785
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ส่องเตร์
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
11 
37795
เด็กหญิงเกศินี  เขื่อนคำ
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
12 
37804
เด็กหญิงจารุภา  บุญญานันท์
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
13 
37820
เด็กหญิงชญานิศ  ชมภูมิ่ง
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
14 
37837
เด็กหญิงชัชฎา  แม้นมณี
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
ผ่าน
15 
37898
เด็กหญิงธัญกมล  สุขพานิช
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
16 
37914
เด็กหญิงนพัชชา  ขันแก้ว
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
17 
37923
เด็กหญิงนัยน์ปพร  คาวันดี
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
ผ่าน
18 
37933
นางสาวบุณยานุช  นิลจันทร์
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
19 
37934
เด็กหญิงเบญญาภา  กันธวัง
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
ผ่าน
20 
37937
นางสาวปภาดา  ทุ่งล้อม
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
ผ่าน
21 
37949
เด็กหญิงปวรรณภรณ์  กันทาธรรม
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
22 
37960
เด็กหญิงปานชีวา  ปานอินทร์
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
23 
37979
เด็กหญิงพลอยกาญจน์  แกล้วกล้า
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
ผ่าน
24 
37990
เด็กหญิงพิชธิญดา  บรรลือ
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
25 
37992
เด็กหญิงพิชญา  อินทะอุด
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
26 
37997
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินจันทร์
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
27 
38001
เด็กหญิงพิมลรัตน์  เรียนเก่ง
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
ผ่าน
28 
38010
เด็กหญิงไพลิน  มั่งคั่ง
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
ผ่าน
29 
38033
นางสาวรภัสรดา  อภิรักษ์วิสุทธิ์
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
ผ่าน
30 
38039
เด็กหญิงรัชนีกร  จาวรรณ
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
31 
38045
เด็กหญิงรุจิรา  คำยวง
   English England
   ห้อง 635
ผ่าน
32 
38047
นางสาวลัทธวรรณ  ปราบปราม
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
ผ่าน
33 
38050
เด็กหญิงวรกานต์  เสมานุสรณ์
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
34 
38058
เด็กหญิงวริศรา  ภู่จรูญ
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   ห้อง 654
ผ่าน
35 
38078
เด็กหญิงศศิประภา  แก้วเอี่ยม
   กลรักอักษรา
   ห้อง 667
ผ่าน
36 
38082
เด็กหญิงศิรพัชร  งามผิว
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
ผ่าน
37 
38087
เด็กหญิงศุภนารี  วรินทร์
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
ผ่าน
38 
38094
เด็กหญิงสุชัญญา  มาตรแม้น
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน
39 
38118
เด็กหญิงอภิสรา  ยาใจ
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
ผ่าน