รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38236
เด็กหญิงกรวรรณ  ภิญโญ
   Social Studies Brain Challenge
   ห้อง 667
รอประเมิน
38237
เด็กชายกรวิชญ์  อาชาศรัย
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
38239
เด็กหญิงกฤตพร  มรกต
   Social Studies Brain Challenge
   ห้อง 667
รอประเมิน
38262
เด็กหญิงกาลัญญุตา  อายะนันท์
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
38265
เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  ไชยราชา
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
38270
นางสาวขวัญจีรา  เรือนทอง
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
38276
เด็กชายเขมรัศมิ์  ฟูคำมี
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
38278
เด็กหญิงคณิตา  ชมภูแสน
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
38281
นายจารุกิตติ์  งามทรง
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
10 
38282
เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมนัด
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
11 
38286
เด็กหญิงจิตวรินทร์  สุวรรณประภา
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
12 
38292
เด็กหญิงจิรัชญา  สุภา
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
13 
38301
เด็กหญิงฉันท์ชนิต  สัวกิตติกุล
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
14 
38314
เด็กหญิงชนิกานต์  ม้าเมือง
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
15 
38316
เด็กหญิงชมภูนุช  มะโนสีลา
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
16 
38334
เด็กหญิงฐิดารัตน์  ลีระพันธ์
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
17 
38353
เด็กหญิงณัฐชากร  รัตนะ
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
18 
38355
เด็กหญิงณัฐฐ์ปภัส  เทพศรี
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
19 
38356
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทัดเทียมดาว
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
20 
38359
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงรอบ
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
21 
38370
เด็กหญิงณัฐนิชา  เถาบุตร
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
22 
38372
เด็กชายณัฐพงษ์  จริยะอังสนากุล
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
23 
38375
เด็กหญิงณัฐวรา  คำศรี
   Social Studies Brain Challenge
   ห้อง 667
รอประเมิน
24 
38384
เด็กหญิงทัศนัยพร  สุขใส
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
25 
38394
เด็กหญิงธนภรณ์  วังป่า
   Social Studies Brain Challenge
   ห้อง 667
รอประเมิน
26 
38412
เด็กหญิงธัญยพร  กลิ่นลอย
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
27 
38422
เด็กชายธีรศักดิ์  ผาสุข
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
28 
38427
เด็กชายนนทนัตถ์  ชุมกาแสง
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
29 
38445
เด็กหญิงนันท์นภัส  ผาทอง
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
30 
38457
เด็กหญิงเนตรนรี  น้ำหล่าย
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
31 
38471
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สว่างศรี
   Social Studies Brain Challenge
   ห้อง 667
รอประเมิน
32 
38503
เด็กหญิงพนิตนัทท์  อุดมผล
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
33 
38519
เด็กหญิงพัทธนนัท์  กาญจนจันทร
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
34 
38547
เด็กหญิงภควดี  ชัยชนะชโยดม
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
35 
38559
เด็กหญิงภัทร์ปภา  สันป่าเป้า
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
36 
38562
เด็กหญิงภัทรียา  ตันจ่าง
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
37 
38572
เด็กหญิงมนสิชา  เรือลม
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
38 
38633
เด็กหญิงวีรญาภรณ์  ธีระไพรพฤกษ์
   Social Studies Brain Challenge
   ห้อง 667
รอประเมิน
39 
38646
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ศรีไทยธรรมา
   Social Studies Brain Challenge
   ห้อง 667
รอประเมิน
40 
38648
เด็กหญิงศิริประภา  วิโรทุษ
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
41 
38682
เด็กหญิงสุทธิกมล  ตรีเดช
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
42 
38685
เด็กหญิงสุธินาถ  ปินใจ
   Social Studies Brain Challenge
   ห้อง 667
รอประเมิน
43 
38691
เด็กหญิงสุภาสิณี  แหวนทอง
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
44 
38694
นางสาวสุวิภา  นุคำ
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
45 
38719
เด็กหญิงอินท์อร  สาวะเนตร
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน