รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38230
เด็กหญิงกมลวรรณ  กันกา
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
38260
เด็กหญิงกานต์รวี  ใจเดช
   English around you
   ห้อง 636
รอประเมิน
38261
เด็กหญิงกานต์รวี  หัตถ์วิวัฒน์
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
38272
นางสาวขวัญฤดี  สุวรรณา
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
38277
เด็กหญิงเขมิกา  หงษ์สอง
   ภาษาลาว วรรณคดี
   ห้อง 322
รอประเมิน
38284
เด็กชายจิตติพัฒน์  คึ้นคำ
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
38295
เด็กหญิงจีรนันท์  วะรินทร์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
38315
เด็กหญิงชนิกานต์  อุทธังกาศ
   ภาษาลาว วรรณคดี
   ห้อง 322
รอประเมิน
38319
เด็กหญิงชลธิชา  ตุ้ยยวง
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
10 
38321
เด็กหญิงชัญญาภัค  สีใหม่
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
11 
38329
เด็กหญิงญาณัจฉรา  หล่ายเจ็ด
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
12 
38331
เด็กหญิงญาณิศา  วระจารุ
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
13 
38335
เด็กหญิงฐิตวันต์  หลวงชัย
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
14 
38344
เด็กหญิงณฤดี  พรรณสกุล
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 2
   ห้อง 654
รอประเมิน
15 
38365
นางสาวณัฐธิดา  มาลา
   ภาษาลาว วรรณคดี
   ห้อง 322
รอประเมิน
16 
38376
เด็กหญิงณัฐวรา  จันตา
   ภาษาลาว วรรณคดี
   ห้อง 322
รอประเมิน
17 
38386
เด็กหญิงธณัฐชยา  พยัคชน
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
18 
38414
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชมภูแสน
   ภาษาลาว วรรณคดี
   ห้อง 322
รอประเมิน
19 
38430
เด็กหญิงนภัสนันท์  มูลวงค์
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
20 
38442
เด็กหญิงนวรัตน์  ปงลังกา
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
21 
38460
เด็กชายบุญชวริสมิ์  อิ่นศิริ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
22 
38467
เด็กชายปกปวีณ์  สินมณี
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 2
   ห้อง 654
รอประเมิน
23 
38472
นายปรมี  ฉายศรี
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
24 
38484
เด็กชายปัญจพล  อ้อมแอ้ม
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
25 
38511
เด็กหญิงพรลดา  เสาร์แดน
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
26 
38520
เด็กหญิงพัทธนันท์  อินทรรุจิกุล
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
27 
38524
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  อัศวาภรณ์
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
28 
38528
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เสมอ
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
29 
38535
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  สิงห์คำ
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
30 
38542
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสนคำ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
31 
38554
เด็กหญิงภัทรฉัตร  สุราภา
   ภาษาลาว วรรณคดี
   ห้อง 322
รอประเมิน
32 
38569
เด็กหญิงมณีกานต์  ค่าทอง
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
33 
38576
เด็กหญิงมยุรี  นาทิพย์
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
34 
38607
เด็กหญิงลลิตา  ดีใจ
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
35 
38608
เด็กหญิงลลิลดา  วังเวียง
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
36 
38617
นางสาววรัญญา  วงค์บุญมา
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 2
   ห้อง 654
รอประเมิน
37 
38631
นางสาววิมลวรรณ  เทพจันทร์
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
38 
38671
นางสาวสวรส  ธรรมคง
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ลานหน้าห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
39 
38672
เด็กชายสหรัสย์  ฤทธาพรม
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
40 
38678
เด็กหญิงสิริยากร  เอกจิตร
   ภาษาลาว วรรณคดี
   ห้อง 322
รอประเมิน
41 
38698
เด็กหญิงอนงค์ทิพย์  กิจพรอนันต์
   อาสาจราจร
   โดม 4-5
รอประเมิน
42 
38705
นางสาวอมรรัตน์  บุตรแก้ว
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
43 
38711
เด็กหญิงอรวรา  แย้มแขไข
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
44 
38717
เด็กหญิงอิชญาภรณ์  ฝึกหัด
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
45 
38718
เด็กหญิงอิชญาภรณ์  สมร
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
46 
39371
เด็กชายชุติณัฐปคัลภ์  ลาดเหลา
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน