รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37803
เด็กหญิงคีชยา  นันทสาร
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
ผ่าน
37816
เด็กหญิงฉวีวรรณ  กรักกระโทก
   English around you
   ห้อง ม.3/5 (636)
ผ่าน
37831
นางสาวชนิสรา  ซาอินทร์
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
ผ่าน
37836
เด็กหญิงชลิตา  เทพจันทร์
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
37870
เด็กหญิงณัฐณิฌา  เหมืองหม้อ
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
ผ่าน
37871
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกิดเวียงใหม่
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
37872
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บัตริยะ
   English around you
   ห้อง ม.3/5 (636)
ผ่าน
37876
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาวัน
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
ผ่าน
37881
เด็กหญิงณัฐนันท์  กันสาร
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ต้น
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
ผ่าน
10 
37908
เด็กหญิงธันยารัตน์  สมบัติโต
   English around you
   ห้อง ม.3/5 (636)
ผ่าน
11 
37909
เด็กหญิงธิดารัตน์  กันศิริ
   English around you
   ห้อง ม.3/5 (636)
ผ่าน
12 
37910
เด็กหญิงธิดารัตน์  จัดของ
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
13 
37911
เด็กหญิงธิดารัตน์  จิโนปง
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
ผ่าน
14 
37936
เด็กหญิงปพิชญา  ชัยยา
   IQ 180
    ห้อง 645
ผ่าน
15 
37956
เด็กหญิงปาณิศา  กะแก้ว
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
16 
37963
เด็กหญิงปิ่นญาดา  ฝาเรือนดี
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ต้น
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
ผ่าน
17 
37972
เด็กหญิงพรกนก  เหมะสิขัณฑกะ
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
ผ่าน
18 
37975
เด็กหญิงพรปวีณ์  องค์เจริญกิจ
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
ผ่าน
19 
37980
เด็กหญิงพลอยชมพู  เมฆกิจ
   English around you
   ห้อง ม.3/5 (636)
ผ่าน
20 
37983
เด็กหญิงพัชร์ธรา  อินยา
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
ผ่าน
21 
37985
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมเสน
   English around you
   ห้อง ม.3/5 (636)
ผ่าน
22 
37991
เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีบุญยงค์
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
23 
37995
นางสาวพิมพ์ชนก  กระพี้สัตย์
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
24 
37998
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ศรีจันทร์
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
25 
38003
เด็กหญิงพีรญา  อินต๊ะเสน
   English around you
   ห้อง ม.3/5 (636)
ผ่าน
26 
38007
เด็กหญิงแพรวา  กันทะยศ
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
ผ่าน
27 
38017
นางสาวภัทรกันย์  ปวงจันทร์
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน
28 
38018
เด็กหญิงภัทรจาริน  ดวงวัง
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
29 
38020
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศฤงคาร
   English around you
   ห้อง ม.3/5 (636)
ผ่าน
30 
38021
นางสาวภัทราภรณ์  แสนคำลือ
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
31 
38023
นางสาวภาวิณี  ไม้โคกสูง
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
ผ่าน
32 
38055
เด็กหญิงวรัญญา  สายพาน
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
ผ่าน
33 
38073
เด็กหญิงศมิษฐา  เรือนคำ
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
ผ่าน
34 
38097
เด็กหญิงสุทธิดา  คงนภา
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ต้น
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
ผ่าน
35 
38098
นางสาวสุนทรี  ทังสี
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
ผ่าน
36 
38110
เด็กหญิงสุวนันท์  ป้องกัน
   English around you
   ห้อง ม.3/5 (636)
ผ่าน
37 
38137
เด็กหญิงอิสรีย์  วงศ์ตระกูลยนต์
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
ผ่าน