รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38238
เด็กหญิงกฤตชญานิน  เดชากาศ
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
38252
เด็กหญิงกัญญาภัค  วุฒิโอสถ
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
38264
เด็กหญิงกิตติกา  กุดเมือง
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
38271
เด็กหญิงขวัญชนก  พึ่งราษฎร์
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
38288
เด็กหญิงจิรภิญญา  ข่มอาวุธ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
38298
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  กินร
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
38300
เด็กชายเจตต์จิณณ์  เจนจิโรจพิพัฒน์
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
38302
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ไฝทอง
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
38303
เด็กชายเฉลิมชัย  ชูไกรทอง
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
10 
38305
เด็กหญิงชญานิน  หนองกาวี
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
11 
38311
เด็กหญิงชนม์นิภา  เรืองศรีมั่น
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 311
รอประเมิน
12 
38313
เด็กหญิงชนาภัทร  เพชรพิพัฒน์
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
13 
38322
เด็กหญิงชัญญารัตน์  ฟองคำ
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
14 
38326
เด็กหญิงโชติกา  กวาวสนั่น
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
15 
38364
เด็กหญิงณัฐธิดา  ถนอมวารี
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
16 
38367
เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยพินิจ
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
17 
38393
เด็กหญิงธนภรณ์  กำรูป
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
18 
38406
เด็กหญิงธัญชนก  สกุนนา
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
19 
38413
เด็กหญิงธัญรดี  ยุทธยง
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
20 
38423
เด็กหญิงธีรานันท์  ทนันชัย
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
21 
38438
นายนวพรรษ  พร้อมพงษ์
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
22 
38441
เด็กหญิงนวรัตน์  แดนโพธิ์
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
23 
38458
เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจกลม
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
24 
38473
นางสาวประกายรัตน์  วงค์แสนสี
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
25 
38477
เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยนิลวงค์
   English England
   ห้อง 637
รอประเมิน
26 
38487
เด็กหญิงปัทมาพร  เกี๋ยงหนุน
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
27 
38563
เด็กหญิงภานุมาศ  แก้วพุฒ
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
28 
38575
เด็กหญิงมนัสฐนันท์  พัฒนปุญญาภพ
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
29 
38589
เด็กหญิงรักษณาลี  กำจัด
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
รอประเมิน
30 
38591
เด็กหญิงรักษิณา  เชยสุวรรณ
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
31 
38592
นางสาวรัชดาพร  คำโพธิ์
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
32 
38598
เด็กหญิงราชาวดี  คงสมบัติ
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
33 
38613
เด็กชายวรพล  พอจิต
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
34 
38643
เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงแก้ว
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
35 
38645
เด็กหญิงศิรดา  แหลมหลวง
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
36 
38652
เด็กหญิงศิลาพร  สิงห์บุตร
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
37 
38662
นางสาวศุภาพิชญ์  สาลีมนต์
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
38 
38677
เด็กหญิงสิริยากร  วรรณสมพร
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
39 
38688
เด็กหญิงสุพิชชา  เกาะแก้ว
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
40 
38700
เด็กหญิงอนินทิตา  กาทองทุ่ง
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
41 
38704
เด็กชายอภินันท์  พลอยเจริญ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
42 
38710
นายอรรถกร  พงษ์สวัสดิ์
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
43 
38715
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศักดิ์ดา
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   ห้อง 333
รอประเมิน
44 
38721
เด็กหญิงเอมิกา  ธรรมสอน
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
45 
39374
เด็กหญิงณัฐภาวดี  เทียนขาว
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน