รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.7

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38225
เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญพืชผลไทย
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
38228
เด็กหญิงกมลชนก  ทองพลาย
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
38233
เด็กหญิงกรพรรณ  ปัญญาแฝง
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
38240
เด็กชายกฤตเมธ  เวียงนาค
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
38241
เด็กหญิงกฤติกานต์  เสนวิรัช
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
รอประเมิน
38247
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกวียนแก้ว
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
38248
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พานพบ
   IQ 180
   ห้อง 645
รอประเมิน
38255
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันมา
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
38275
เด็กชายเขมนันท์  น้อยเอี่ยม
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
10 
38320
เด็กหญิงชัญญานุช  คำจุลลา
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
11 
38323
เด็กชายชัยยารัตน์  ปวงกาวี
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
12 
38338
เด็กหญิงฐิติวรดา  ชำนาญ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
13 
38383
เด็กหญิงตุลยดา  นันตา
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
14 
38385
เด็กหญิงทิพย์กาญจน์  ดวงโฮ้ง
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
15 
38400
เด็กหญิงธนัญญา  พันธ์มณี
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
16 
38408
เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทรมณี
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
17 
38409
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จิตคำมา
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
18 
38419
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญจู
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
19 
38435
เด็กหญิงนริศรา  กำนันตน
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
20 
38440
เด็กหญิงนวรัตน์  เขื่อนสอง
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
21 
38447
เด็กหญิงนันทรัตน์  อุ่นอก
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
22 
38462
เด็กหญิงบุณฑริกา  แห่งพิษ
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
23 
38482
เด็กหญิงปวริศา  ศักดี
   IQ 180
   ห้อง 645
รอประเมิน
24 
38485
เด็กหญิงปัณณรัตน์  โคนโท
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
รอประเมิน
25 
38486
เด็กหญิงปัทมาพร  สังข์ทอง
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
26 
38505
เด็กหญิงพรทิพย์  สร้อยสาย
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
27 
38509
เด็กหญิงพรรณภัทร  ปิฏกานนท์
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
28 
38534
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  วงศ์ตา
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
29 
38539
เด็กหญิงพิยะดา  ยุทธแสน
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
30 
38544
เด็กหญิงแพรวา  ทองหล่อ
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
31 
38553
เด็กหญิงภัณฑิรา  เวียงแก้ว
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
32 
38556
นางสาวภัทรธิรา  มูลควร
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
33 
38573
เด็กหญิงมนัญชยา  เวียงนาค
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
34 
38605
เด็กหญิงลภัสรดา  ขานไข
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 313
รอประเมิน
35 
38620
เด็กหญิงวรางคณา  ป้องปัด
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
36 
38627
เด็กหญิงวิกัลยา  ไชยแก้ว
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
37 
38653
เด็กชายศิวกร  สายสมุทร
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
38 
38667
เด็กหญิงสกุลนา  รวมศีล
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
39 
38673
เด็กชายสิรวิชญ์  หงษ์สามสิบเจ็ด
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
40 
38687
เด็กหญิงสุพัชยา  ถาวร
   พิชิต HSK
   ห้อง 635
รอประเมิน
41 
38692
นายสุวิจักขณ์  มาตรมนตรี
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
42 
38706
เด็กหญิงอรกัญญา  ธรรมเนียม
   เยาวชนรู้คิด
   ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
รอประเมิน
43 
38707
เด็กหญิงอรดี  ยั่งยืนทวี
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
44 
38708
เด็กหญิงอรปรีญา  งามดี
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
45 
38712
นางสาวอโรชา  วงค์สมเกียรติ
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
46 
39376
เด็กหญิงดวงประภา  ประกอบการ
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน