รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.8

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38223
เด็กหญิงกนกพร  กาทองทุ่ง
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
38235
นางสาวกรรวี  ยะกะจาย
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
38251
เด็กหญิงกัญญาภัค  งามดี
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
38267
เด็กชายไกรวิชญ์  ชุ่มเย็น
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
38269
เด็กหญิงขวัญข้าว  มะหิงษา
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
38308
เด็กหญิงชนกนันท์  การขยัน
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
38312
เด็กหญิงชนัญธิดา  เสาร์แดน
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
38325
เด็กหญิงชินันพร  คำมา
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
38336
เด็กหญิงฐิตาพร  คำอุดม
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
10 
38343
เด็กชายณภัทร  สุปัญญา
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
11 
38346
เด็กหญิงณัชชา  วันมหาใจ
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
12 
38352
นางสาวณัฐชญา  เมืองติ๊บ
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
13 
38360
เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  ศรีวิลัย
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
14 
38366
นางสาวณัฐธิดา  มุ้งทอง
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
15 
38373
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทนทาน
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
16 
38432
เด็กหญิงนภัสสร  กาบจันทร์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
17 
38433
เด็กชายนราธิป  ยะตื้อ
   Social Studies Brain Challenge
   ห้อง 667
รอประเมิน
18 
38434
เด็กชายนราวิชญ์  ฉินตระกูลประดับ
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
19 
38437
เด็กหญิงนฤมล  มาสว่างวงค์
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
20 
38449
เด็กหญิงนันทัชพร  งามพริ้ง
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
21 
38461
เด็กหญิงบุญญากานต์  ปีนัง
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
22 
38465
เด็กหญิงเบญญภา  มูดหิน
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
23 
38466
เด็กหญิงใบหยก  แตงทอง
   Social Studies Brain Challenge
   ห้อง 667
รอประเมิน
24 
38483
นางสาวปวันพัสตร์  ประเทือง
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
25 
38488
เด็กหญิงปาณิสรา  คำโพธิ์
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
26 
38510
เด็กหญิงพรรณษมล  ปีอาทิตย์
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
27 
38512
เด็กหญิงพลอยนฤมล  แจ้งถิ่นป่า
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
28 
38516
เด็กหญิงพัชรพร  รักสว่าง
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
29 
38530
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ก้อนแก้ว
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
30 
38537
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปัญญาไว
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
31 
38540
เด็กหญิงเพชรรินทร์  ดาวดึงส์
   จีนจัด
   ห้อง 638
รอประเมิน
32 
38549
เด็กหญิงภรภัทร  อินทา
   แบดมินตัน
   สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
รอประเมิน
33 
38561
เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะนุ่น
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
34 
38564
เด็กหญิงภิรัญญา  ทานัด
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
35 
38565
เด็กชายภูมินทร์  คชวารี
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
36 
38577
เด็กหญิงมลฤดี  แซ่เติน
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
37 
38578
นางสาวมาริสา  นาทอง
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
38 
38600
นางสาวรุจจิสรา  ตาแว่น
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
39 
38651
เด็กหญิงศิริอภิญญา  สุภารส
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
40 
38656
เด็กหญิงศุภกาญจน์  กันกา
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
41 
38689
เด็กหญิงสุพิชญา  ตายัน
   ซูโดกุ (Sudoku)
   ห้อง 636
รอประเมิน
42 
38693
เด็กหญิงสุวิดา  มั่งมี
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
43 
38703
เด็กหญิงอภิญญา  อุตส่าห์
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
44 
38716
เด็กหญิงอิงธาร  ถิ่นศิรภควัตน์
   ต้นไม้ของฉัน
   ห้อง 412
รอประเมิน
45 
38722
เด็กหญิงเอื้อการย์  ดาวแดน
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
46 
39375
เด็กหญิงณัฐรินีย์  สวนนุช
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน