รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.9

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38224
เด็กหญิงกนกพัชร  บุญสิงมา
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
38229
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีเพชร
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
38245
เด็กชายกฤษณะ  ฟุ่มเฟือย
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
38250
นางสาวกัญญาพัชร  วงค์ฉายา
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
38274
เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์ธง
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
38291
เด็กหญิงจิรัชญา  วรรณสินธุ์
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
38309
เด็กหญิงชนกวนัน  การขยัน
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
38345
เด็กหญิงณัชชา  นุศล
   ภาษาจีน
   ห้อง 649
รอประเมิน
38380
เด็กหญิงณิชาภา  ร่วมบุญ
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
รอประเมิน
10 
38387
เด็กชายธนกฤต  ชาญกล้า
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
11 
38388
เด็กหญิงธนกฤตา  ไชยานุกุลภาพ
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
12 
38392
เด็กหญิงธนพร  สีคำยอด
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
13 
38415
เด็กหญิงธัญวลัย  พวงดอก
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
14 
38416
เด็กหญิงธันยพร  มงคล
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
15 
38418
เด็กหญิงธิญาดา  ธนานุศักดิ์
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
16 
38420
เด็กหญิงธีรดา  จิตใจ
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
17 
38421
เด็กชายธีรภพ  วันอิน
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
18 
38474
เด็กหญิงประภาวดี  กองจักร
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
19 
38478
เด็กหญิงปราณัสมา  ฉลอม
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
20 
38479
เด็กหญิงปริยพิชญ์  อินประดิษฐ์
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
21 
38499
เด็กหญิงเปมิกา  เป็นใจ
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
22 
38502
เด็กหญิงพชรภัทร  ชูมี
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
23 
38518
เด็กชายพัทธนธีร์  กลิ่นระพิน
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
24 
38532
เด็กหญิงพิมพ์ภัช  สุมินะ
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
รอประเมิน
25 
38546
เด็กหญิงภคพร  หมดทุกข์
   กรีฑา 2
   สนาม 4 ลานกีฬา
รอประเมิน
26 
38558
เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณา
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน
27 
38568
นางสาวภูวธิดา  สิงห์ดี
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
28 
38595
เด็กชายรัฐภูมิ  มะโนเมือง
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปี ชั้น3
รอประเมิน
29 
38604
เด็กหญิงเรณุกา  เลิศสุวรรณ์
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
30 
38606
เด็กหญิงลลิตภัทร  จั่นเทศ
   กรีฑา 1
   สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
รอประเมิน
31 
38609
เด็กหญิงลักษมณ  ดังก้อง
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 323
รอประเมิน
32 
38618
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์หมื่นรัตน์
   Our Netflix club
   ห้อง ม.1/11 (342)
รอประเมิน
33 
38624
เด็กหญิงวัลลภา  สวนผล
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
34 
38634
เด็กหญิงวีระกมล  ปรีดี
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
35 
38637
เด็กหญิงศรุชา  ป้องแก้วน้อย
   สังคมเอเชีย
   ห้องสมุด 1
รอประเมิน
36 
38638
เด็กหญิงศรุตา  เหล่าใหญ่
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
37 
38639
นางสาวศศิกาญจน์  ผิวอ่อน
   เยาวรุ่นนักวิจารณ์
   ห้อง 668
รอประเมิน
38 
38641
เด็กหญิงศศินันท์  ถิ่นจันทร์
   บาสเกตบอล
   สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
รอประเมิน
39 
38658
เด็กชายศุภภัทร  ไพรภาอุดม
   เกร็ดวรรณคดีไทย
   ห้อง 659
รอประเมิน
40 
38666
เด็กหญิงสกลสุภา  กาศสมบูรณ์
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
41 
38670
เด็กหญิงสโรชา  วงค์ขันแก้ว
   Smart English
   ห้อง Resource อาคาร 6 ชั้น 2
รอประเมิน
42 
38684
เด็กหญิงสุธาสินี  อินจันทร์
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
43 
38686
เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  สุทธนะ
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
44 
38690
เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีละจักร์
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
45 
38713
เด็กหญิงอัจฉริยา  วิชาภรณ์
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย 541
รอประเมิน