รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37071
นายจักรพรรดิ  นามวงค์
   เสริมทักษะ ม.4/1 ก
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
37086
นายณัฐชนน  อินทะไชย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37090
นายติณห์  อุปติ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37091
นายทนุธรรม  เเว่นศรีทอง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37108
นายประกรพงศ์  ม้าทอง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37113
นายพิทยุตม์  จงสมจิตต์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37129
นายวุฒิภัทร  ถิ่นหลวง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37133
นายศิวเมนทร์  อินต๊ะจวง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37138
นายอัทรินทร์  เเสงเเก่
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
10 
37170
นางสาวกุศลิน  วงค์พิพันธ์
   เสริมทักษะ ม.4/1 ก
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
11 
37178
นางสาวเขมิกา  งามทรง
   เสริมทักษะ ม.4/1 ก
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
12 
37190
นางสาวจินห์จุฑา  ถิ่นถา
   เสริมทักษะ ม.4/1 ก
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
13 
37195
นางสาวจุฑามาศ  ถาโถม
   เสริมทักษะ ม.4/1 ก
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
14 
37234
เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองช่วย
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
15 
37237
นางสาวฐิตินันท์  ศรีรมย์
   เสริมทักษะ ม.4/1 ก
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
16 
37239
นางสาวณฐนนท  สิงหนาท
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
17 
37246
นางสาวณัฏฐณิชา  สมฤทธิ์
   เสริมทักษะ ม.4/1 ก
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
18 
37262
นางสาวณัฐธยาน์  กังหัน
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
19 
37326
นางสาวนภสร  ฝั้นมงคล
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
20 
37334
นางสาวนลินา  นรินทร์
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
21 
37367
นางสาวปรีชญาน์  ต๊ะถิ่น
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
22 
37368
นางสาวปวรรณริสา  นันทจักร์
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
23 
37429
นางสาวพิมพิศา  สวนนันท์
   เสริมทักษะ ม.4/1 ก
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
24 
37476
นางสาวลลิล  สิงห์แก้ว
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
25 
37499
นางสาววิชญาดา  ธรรมวงศ์ชัย
   เสริมทักษะ ม.4/1 ก
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
26 
37512
นางสาวศวรรยา  เหลาธรรม
   เสริมทักษะ ม.4/1 ก
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
27 
37544
นางสาวสุชัญญา  วังคะออม
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน
28 
39319
นายวายุภักษ์  วงค์ขันแก้ว
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
29 
39320
นายอชิรญ์  วังทิพย์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
30 
39354
นางสาวภัทรมน  บุญชาญ
   เสริมทักษะ ม.4/1 ก
   ห้อง ม.4/1 (514)
ผ่าน