รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37691
นายจิรวัฒน์  สมรส
   เสริมทักษะ ม.4/1
   ห้อง 514
รอประเมิน
37706
นายณัฐศักดิ์  พูนพรพัฒนากุล
   เสริมทักษะ ม.4/1
   ห้อง 514
รอประเมิน
37725
นายพีศกรณ์  ครองศิล
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37726
นายภคิน  บรรเลง
   เสริมทักษะ ม.4/1
   ห้อง 514
รอประเมิน
37742
นายโศภณ  สวนโพธิ์
   เสริมทักษะ ม.4/1
   ห้อง 514
รอประเมิน
37755
นางสาวกมลพรรณ  สง่างาม
   เสริมทักษะ ม.4/1
   ห้อง 514
รอประเมิน
37765
นางสาวกัญญาณัฐ  กุณาตรี
   เสริมทักษะ ม.4/1
   ห้อง 514
รอประเมิน
37770
นางสาวกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์
   เสริมทักษะ ม.4/1
   ห้อง 514
รอประเมิน
37810
นางสาวจิรชยา  จิรากูล
   เสริมทักษะ ม.4/1
   ห้อง 514
รอประเมิน
10 
37819
นางสาวชญานันท์  เนตรบุตร
   เสริมทักษะ ม.4/1
   ห้อง 514
รอประเมิน
11 
37846
นางสาวญาณิศา   ตายะสืบ
   เสริมทักษะ ม.4/1
   ห้อง 514
รอประเมิน
12 
37854
นางสาวณภัทร  ปัญญาไวย
   เสริมทักษะ ม.4/1
   ห้อง 514
รอประเมิน
13 
37893
นางสาวธญา  ธิตินิลนิธิ
   เสริมทักษะ ม.4/1
   ห้อง 514
รอประเมิน
14 
37900
นางสาวธัญชนก  ใยดี
   เสริมทักษะ ม.4/1
   ห้อง 514
รอประเมิน
15 
37913
นางสาวนพรัตน์  กันหมุด
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
รอประเมิน
16 
37919
นางสาวนวรัตน์  กันหมุด
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
รอประเมิน
17 
37929
นางสาวนิสาลักษณ์  บุญกรม
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
รอประเมิน
18 
37930
นางสาวนีร  ปล้องมาก
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
รอประเมิน
19 
37942
นางสาวประภาศิริ  จันสอง
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
รอประเมิน
20 
37945
นางสาวปริมปกา  นันตา
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
รอประเมิน
21 
37955
นางสาวปัณณพร  พันธุรัตน์
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
รอประเมิน
22 
38002
นางสาวพิศเจริญ  สาคร
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
รอประเมิน
23 
38025
นางสาวภิมลฑากร  ยอดสอน
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
รอประเมิน
24 
38027
นางสาวมนธิชา  หมื่นโฮ้ง
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
รอประเมิน
25 
38065
นางสาววิภาวี  ไชยวงศ์ษา
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
รอประเมิน
26 
38079
นางสาวศศิพิชญ์  สมใจ
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
รอประเมิน
27 
38086
นางสาวศิริอักษร  ต้าวบุญสูง
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
รอประเมิน
28 
38104
นางสาวสุภัสสรา   อ่อนน้อม
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
รอประเมิน
29 
38127
นางสาวอโรชา  พรมตา
   เสริมทักษะ ม.4/1 ข
   ห้อง ม.4/1 (514)
รอประเมิน
30 
39900
นายอภิภู  สง่าแสง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน