รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.10

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37685
นายกฤษฎา  จันทรากานต์
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
37693
นายชนาธร  อินทรไพโรจน์
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
37703
นายณัฐกฤต  กาญจนศิลป์
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
37757
นางสาวกรกนก  เพ้อใจธรรม
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
37794
นางสาวเกวลิน  คันธาภิชาติ
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
37800
นางสาวคนธรส  แห่งพิษ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
37801
นางสาวครองขวัญ  อรรถชัยพานิช
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
37811
นางสาวจิรัชญา  กำปนาด
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
37818
นางสาวฉันทิศา  บรรลือ
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
10 
37833
นางสาวชรินรัตน์  เลิศศิลากุล
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
11 
37850
นางสาวฐิติพร  พอจิต
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
12 
37852
นางสาวณฐมน  พุ่มพวง
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
13 
37868
นางสาวณัฐณิชา  ถิ่นสุข
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
14 
37884
นางสาวณิชชา  โชติเดโชชัย
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
15 
37895
นางสาวธนัชชา  รักประยูร
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
16 
37905
นางสาวธัญวรัตน์  ดังก้อง
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
17 
37922
นางสาวนันทนัท  ธันยพัฒน์กุล
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
18 
37986
นางสาวพัชราภา  จุมพิศ
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
19 
38015
นางสาวภรกัญญา  ถิ่นสุข
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
20 
38016
นางสาวภัคจีรา  เลิศประสิทธิ์
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
21 
38036
นางสาวรวิสรา  กาวีวล
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
22 
38067
นางสาววิมลสิริ  ยะอิต๊ะ
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
23 
38089
นางสาวศุภสุตา  ชรากาหมุด
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
24 
38096
นางสาวสุชาดา  หงษ์สิบสอง
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
25 
38111
นางสาวสุวัชรี  สุภาศรี
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
26 
38129
นางสาวอังศุอาภา  พรมวังขวา
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
27 
38782
นางสาวธัญรดา  ภูสิมมา
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
28 
39896
นายภาณุพงษ์  โพดี
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
29 
39907
นางสาวกัลยานุช  ดีโพธิ์
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
30 
39910
นางสาวชามาวีร์  มีใจใส
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
31 
39919
นางสาวนวินดา  วงค์มาก
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
32 
39936
นางสาววราพร  ชายป่า
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
33 
39939
นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์แพทย์
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน