รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.10

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37145
นางสาวกรรดิวดี  ฉิมพินิจ
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
37152
นางสาวกอฐิณี  เหนียนเฉลย
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
37175
นางสาวขวัญจิรา  เนาศานติ
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
37191
นางสาวจิรชยา  จินะสี
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37201
เด็กหญิงชนนิกานต์  แสงทิพย์
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3
ผ่าน
37214
นางสาวชลีกร  วงศ์ใหม่
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37218
นางสาวชาลิสา  ศิลารัตน์
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
37224
นางสาวโชษิตา  สุขทรัพย์
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
37227
นางสาวญาณภัทร์  แก้วเกิด
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
10 
37238
นางสาวฐิตินันท์  สีหมอก
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
11 
37243
นางสาวณัชชา  ดวงบุญ
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
12 
37263
นางสาวณัฐธยาน์  ม้าวิ่ง
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
13 
37278
นางสาวณัฐสุดา  ศิระปัญญาธรรม
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
14 
37292
นางสาวทัศน์ธีรา  วังแก้ว
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
15 
37306
นางสาวธัชพร  สมใจแสน
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
16 
37318
นางสาวธารมิกา  กองตื้อ
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
17 
37399
นางสาวพราวพิสุทธิ์  อินแสน
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
18 
37401
เด็กหญิงพลอยชมพู  แก้วสมนึก
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
ผ่าน
19 
37405
นางสาวพัชรพร  วุฒิโอสถ
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
20 
37409
นางสาวพัณณิตา  ทนันชัย
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3
ผ่าน
21 
37413
นางสาวพิชชาพร  ดอนดง
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
22 
37441
นางสาวภัทรธิดา  อินจันทร์
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
23 
37464
นางสาวเยาวเรศ  ชมเชย
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
24 
37487
นางสาววรรณนภา  จริยาเวช
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
25 
37494
นางสาววริศรา  ยาสุปิ
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
26 
37495
นางสาววรุณพร  ศรีทัน
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
27 
37497
นางสาววาทิตรา  จันน้อย
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
28 
37506
นางสาววิสุทธิยา  จิมานัง
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
29 
37516
นางสาวศศิประภา  พรหมวงศนันท์
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
30 
37530
นางสาวศุภาพิชญ์  ก๋าอิน
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
31 
37556
นางสาวสุพิชญา  สุวรรณวารี
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
32 
37558
นางสาวสุภัสสรา  แคหอม
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
33 
37560
นางสาวสุภาพร  อินทปัญโญ
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
34 
37569
นางสาวหิรัณยา  ธีระวัฒนประสิทธิ์
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
35 
37573
เด็กหญิงอภัสรา  จันตะปา
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
36 
37578
นางสาวอรรฆพร  ข่วงชมภู
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน
37 
38222
นางสาวนรินทร  ต๊อดแก้ว
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
   ห้อง 933
ผ่าน