รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.11

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37097
นายธนชัย  เขื่อนเพ็ชร์
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
37193
นางสาวจีรภา  จื่อจำ
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
37206
นางสาวชนิดาภา  แนวณรงค์
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
37215
นางสาวชวัลลักษณ์  จันกัน
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
37223
นางสาวโชติกา  หม้อกรอง
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
37256
นางสาวณัฐณิชา  ขัดแก้ว
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
37287
นางสาวดลวิภา  ซ้อนมณี
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
37294
นางสาวทิฆัมพร  สวนดอก
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
37314
นางสาวธัญหทัย  นิรันดร์
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
10 
37325
นางสาวนปพร  เวียงนาค
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
11 
37376
นางสาวปานตินันท์  หุ่นสุวรรณ์
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
12 
37381
นางสาวปิยธิดา  อุสาห์รัมย์
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
13 
37410
นางสาวพัณณิตา  หงษ์ใจ
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
14 
37414
นางสาวพิชชาภา  จับเทียน
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
15 
37443
นางสาวภัทรพร  ภักดี
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
16 
37469
นางสาวรักอัน  ตาคำ
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
17 
37509
นางสาวศรวณีย์  พรหมวงศนันท์
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
18 
37584
นางสาวอัมรินทร์พร  ฟุ้งเฟื่อง
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
19 
37591
นางสาวอาริยา  โชติศรีพันธุ์พร
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
20 
39326
นางสาวกัลยรัตน์  กองบุญเรือง
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
21 
39347
นางสาวปาริฉัตร  ลามคำ
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
22 
39357
นางสาวมนสิชา  ไชยแก้ว
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
23 
39358
นางสาวมาดาลินน์  พรมปัญญา
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
24 
39361
นางสาววรัทยา  กาวีวน
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน
25 
39363
นางสาววันวิสาข์  ฉัตรจินตนาพร
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
26 
39364
นางสาวสาธินี  ทำนา
   ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
   ห้อง 934
ผ่าน