รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.11

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37697
นายชิษณุพงศ์  ศรีแก้ว
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37739
นายศุภวรรธน์  อินทรรุจิกุล
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
37753
นางสาวกนกพร  สารแห้ง
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
37776
นางสาวกัญญาภัค  ศศิภัทรกุล
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
37798
นางสาวเขมจิรา  ถุงเงิน
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
37828
นางสาวชนิตา  ฉิมภารส
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
37829
นางสาวชนิภรณ์  พันธ์แก้ว
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
37906
นางสาวธัญวรัตม์  นุ่มนิ่ม
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
37909
นางสาวธิดารัตน์  กันศิริ
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
10 
37921
นางสาวนัทธ์ธนัน  กลีบใบ
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
11 
37939
นางสาวปภิชดา  สุนทรเมือง
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 921
รอประเมิน
12 
37964
นางสาวปิยะฉัตร  บำรุงถิ่น
   ภาษาไทยในเสียงเพลง
   ห้อง 923
รอประเมิน
13 
37988
นางสาวพิชชาพา  ประดิษฐ์
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
14 
38038
นางสาวรัชณี  แก้ววรรณา
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
15 
38046
นางสาวลักขณัญญ์  เกลียวกลม
   ภาษาไทยในเสียงเพลง
   ห้อง 923
รอประเมิน
16 
38056
นางสาววริศรา  เครือวัลย์
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
17 
38059
นางสาววริศรา  สุดสาย
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
18 
38074
นางสาวศรัญญา  ดาแว่น
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
19 
38076
นางสาวศริษา  ทนันชัย
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
20 
38119
นางสาวอมลณัฐ  ถือคำ
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 921
รอประเมิน
21 
38124
นางสาวอริศรา  จิตกิตติรัตนา
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
22 
39372
นายยศกร  เหมืองใจมา
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
รอประเมิน
23 
39889
นายเจตณิพัฒน์  ปวงกิติ
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
24 
39901
นางสาวกชกร  สาริการินทร์
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
25 
39902
นางสาวกมลพรรณ  ทองสุข
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน
26 
39904
นางสาวกฤตาณัฐ  อินต๊ะวัง
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
27 
39908
นางสาวกุลชริกา  สองกิติ
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
28 
39933
นางสาวรัตนาวดี  กันทะรส
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
29 
39935
นางสาววรัชยา  วังเชียง
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
30 
39941
นางสาวสุทธิดา  ปาโผ
   ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
   ห้อง 933
รอประเมิน