รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.12

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37704
นายณัฐธพงษ์  อุชชิน
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37735
นายวีรชล  ประดิษฐ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37749
นางสาวกชกร  ถุงคำ
   ญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
37763
นางสาวกฤษณพร  เกิดมณี
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
37772
นางสาวกัญญาณัฐ  อุปนันไชย
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
37774
นางสาวกัญญาภัค  คงต่อ
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
37812
นางสาวจิรัชญา  คำปิง
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
37823
นางสาวชนม์ชนันท์  วงศ์แสนสี
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
37838
นางสาวชัชฎาพร  ศรีเจ้า
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
10 
37853
นางสาวณภัทร  ข่มอาวุธ
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
11 
37857
นางสาวณัฏฐณิชา  เชิดชู
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 921
รอประเมิน
12 
37897
นางสาวธมนวรรณ  ธรรมจารีย์
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
13 
37923
นางสาวนัยน์ปพร  คาวันดี
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
14 
37934
นางสาวเบญญาภา  กันธวัง
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
15 
37967
นางสาวผกาวดี  มีสอง
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
16 
37997
นางสาวพิมพ์ชนก  อินจันทร์
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
17 
38049
นางสาววนัสนันท์  กันตี
   ญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
18 
38068
นางสาววิลาสินี  ใจจร
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
19 
38078
นางสาวศศิประภา  แก้วเอี่ยม
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
20 
38123
นางสาวอรประไพ  ตองแหว
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
21 
39888
นายกฤตภัค  อินแสน
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
22 
39890
นายฉันทะคม  สุจริต
   ญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
23 
39903
นางสาวกฤตชญา  อินทรรุจิกุล
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
24 
39905
นางสาวกัญญาณัฐ  เม่งศิริ
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
รอประเมิน
25 
39911
นางสาวณัฐธยา  เรือนคํา
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
26 
39913
นางสาวดวงรัตน์  จันทร์วิเศษ
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
27 
39918
นางสาวนพรัตน์  มรรคอินทร์
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
28 
39920
นางสาวนิรชา  อังคะจันทร์
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
29 
39924
นางสาวปรียานันท์  ไก่แก้ว
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
30 
39929
นางสาวเพชรลดา  ชูชาติ
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
31 
39937
นางสาววิภาวิณี  เจริญศิริ
   
   
รอประเมิน
32 
39938
นางสาววีรยา  เกี๋ยงคำ
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน