รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37705
นายณัฐภัทร  สง่างาม
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37741
นายศุวิศิษฎ์  กิจชนม์
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
37767
นางสาวกัญญ์วรา  พันธุ์เวช
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
37775
นางสาวกัญญาภัค  ดวงใจ
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
37806
นางสาวจิดาภา  ขอนเคียน
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
37815
นางสาวจุฑามณี  วิทยาบำรุง
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
37837
นางสาวชัชฎา  แม้นมณี
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
37843
นางสาวชุติมา  ขุนศรี
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
37856
นางสาวณัชชา  ชอบธรรม
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
10 
37861
นางสาวณัฎฐ์นรี  ขอนเคียน
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
11 
37869
นางสาวณัฐณิชา  พรมทร
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
12 
37879
นางสาวณัฐธีรา  เรือนคำ
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
13 
37888
นางสาวณิภษา  หลุกทิพย์นภา
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
14 
37904
นางสาวธัญธร  สืบแสน
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
15 
37924
นางสาวนารีรัตน์  อินต๊ะปัญญา
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
16 
37925
นางสาวนิชานันท์  เมฆิน
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
17 
37927
นางสาวนิธิศา  ทับทิมแท้
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
18 
37959
นางสาวปานชนก  ช้างเขียว
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
19 
37960
นางสาวปานชีวา  ปานอินทร์
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
20 
37968
นางสาวพจณิชา  มีวรรณสุขกุล
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
21 
37990
นางสาวพิชญธิดา  บรรลือ
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
22 
37996
นางสาวพิมพ์ชนก  เทศทองดี
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
23 
37998
นางสาวพิมพ์วลัญช์  ศรีจันทร์
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
24 
38011
นางสาวภคพร  ไพรสิงห์
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
25 
38029
นางสาวมุทิตา  ขีดดี
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
26 
38045
นางสาวรุจิรา  คำยวง
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
27 
38047
นางสาวลัทธวรรณ  ปราบปราม
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
28 
38055
นางสาววรัญญา  สายพาน
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
29 
38082
นางสาวศิรพัชร  งามผิว
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
30 
38094
นางสาวสุชัญญา  มาตรแม้น
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
31 
38101
นางสาวสุพิชญา  ม้าหลวง
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
32 
38102
นางสาวสุภชา  อุบลกิจ
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
33 
38105
นางสาวสุภาสินี  ธนัญชัย
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
34 
38115
นางสาวอนันตรา  ละอินทร์
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
35 
38117
นางสาวอภิชญา  ไพจิตร
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
36 
38132
นางสาวอันนา  แม่นยำ
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
37 
38133
นางสาวอาทิตตยา  ณัฐภัทรโสภณ
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
38 
38138
นางสาวเอื้อมฟ้า  วงศารัตนโชค
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
39 
38777
นางสาวจิรัชยา  เวียงเก่า
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
40 
39897
นายภูมิพัตน์  ชัยลอม
   เสริมเคมี
   ห้อง 443
รอประเมิน