รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37065
นายก้องภพ  อริยะสกุลชัย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37101
นายธนาดล  สิงห์เหาะ
   Let’s read
   ห้อง Resource
ผ่าน
37103
นายธีรุต  กาศสนุก
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37130
นายศรัญญู  สุวรรณอินทร์
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
ผ่าน
37131
นายศรัญย์กร  ครองศิล
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37142
นางสาวกนกอร  คำศรีวงษา
   เสริมเคมี
   ห้อง 443
ผ่าน
37147
นางสาวกฤติมา  รัตนพัวพันธ์
   English Games
   ห้อง 932
ผ่าน
37161
เด็กหญิงกัลยรัตน์  โสตถิกุล
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
ผ่าน
37180
นางสาวคัจฉณัฐ  สมร
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
10 
37182
นางสาวจณิสตา  พินิจ
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
ผ่าน
11 
37187
นางสาวจารุภา  ตั้งกิติธนวัต
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
ผ่าน
12 
37189
นางสาวจิตตรานันท์  แก้วแดง
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
ผ่าน
13 
37225
นางสาวซัมเมอร์  ธนากิจชัชวาลย์
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
ผ่าน
14 
37229
นางสาวญาณิกา  ทิศชอบ
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
ผ่าน
15 
37232
นางสาวญานิกา  พงศ์พัฒนากร
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
16 
37249
นางสาวณัฏฐพร  แสวงหา
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
ผ่าน
17 
37257
นางสาวณัฐณิชา  มะโนเกี๋ยง
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
ผ่าน
18 
37261
นางสาวณัฐธยาน์  จิราวัฒนปกรณ์
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
ผ่าน
19 
37279
นางสาวณัฐิกา  สุขทรัพย์
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
20 
37286
เด็กหญิงดลพร  คงชนะ
   English Games
   ห้อง 932
ผ่าน
21 
37300
เด็กหญิงธนวรรณ  พวงมณี
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
ผ่าน
22 
37323
นางสาวธีรนาฎ  จิตต์ใจฉ่ำ
   เสริมเคมี
   ห้อง 443
ผ่าน
23 
37338
นางสาวนัฐกานต์  คูหา
   กรีฑา 1
   สนาม 2
ผ่าน
24 
37357
นางสาวเบญจสิริ  มณีขัติ
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
ผ่าน
25 
37364
นางสาวปรางหทัย  ถุงจินดา
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
ผ่าน
26 
37375
นางสาวปานตะวัน  ยืนนาน
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
ผ่าน
27 
37406
นางสาวพัชราภรณ์  พืชพันธุ์
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
ผ่าน
28 
37424
นางสาวพิมพ์มาดา  วรินทร์
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
ผ่าน
29 
37435
นางสาวภคพร  สัทธรรมนุวงศ์
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
ผ่าน
30 
37459
นางสาวมัสนา  ใจธรรม
   เสริมทักษะเคมี ม.4
   ห้อง 944
ผ่าน
31 
37465
นางสาวรชิตา  ชูครุวงศ์
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
ผ่าน
32 
37496
นางสาววัทนพร  ปันลาด
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
ผ่าน
33 
37503
นางสาววิมลพร  เทพแก้ว
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
ผ่าน
34 
37511
นางสาวศรุตา  ขันวงค์
   เสริมเคมี
   ห้อง 443
ผ่าน
35 
37539
นางสาวสาวิกา  แก้วเกตุ
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
ผ่าน
36 
37572
นางสาวอภัสนันท์  หลีเพิ่มสุข
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
ผ่าน
37 
37582
นางสาวอัญญรัตน์  สมหมาย
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
ผ่าน
38 
38144
นางสาวอัจฉริยา  ผาทอง
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 943
ผ่าน
39 
39329
นางสาวจีรพัชร  เครือสนธิ์
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
ผ่าน
40 
39341
นางสาวธันยพร  เหมืองทอง
   เสริมเคมี
   ห้อง 443
ผ่าน
41 
39343
นางสาวธีราพร  จันทร์ศรีแก้ว
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
ผ่าน
42 
39366
นางสาวสุนิสา  มาอุ่น
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
ผ่าน