รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37684
นายกฤตานนท์  สัจจะนรพันธ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37738
นายศุภกร  ป่าธนู
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
37743
นายสถาพร  ไชยวงศ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37759
นางสาวกฤตยพร  เด็ดขาด
   โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   ห้อง 444
รอประเมิน
37783
นางสาวกัลย์นิติ  วัฒน์ธนสิริ
   โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   ห้อง 444
รอประเมิน
37784
นางสาวกัลยรัตน์  ขวานเพชร
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
37803
นางสาวคีชยา  นันทสาร
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
37814
นางสาวฑิมพิกา  สีอ่อน
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
37822
นางสาวชฎาภรณ์  กาเงิน
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
รอประเมิน
10 
37832
นางสาวชนิสรา  หาญรักษ์
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
11 
37842
นางสาวชาลิสา  แสงสว่าง
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
12 
37864
นางสาวณัฐชยา  พันศิริวรรณ
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
13 
37865
นางสาวณัฐณิชา  โพธิกุล
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
14 
37866
นางสาวณัฐณิชา  ใจประเชียง
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
15 
37874
นางสาวณัฐธยาน์  รัตนพันธุ์จักร์
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
16 
37931
นางสาวบัณฑิตา  ภาคยุทธ
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
17 
37947
นางสาวปริยาภัทร  กันตะกวาง
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
18 
37956
นางสาวปาณิศา  กะแก้ว
   โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   ห้อง 444
รอประเมิน
19 
37970
นางสาวพนัชกรณ์  รัตนพันธุ์จักร์
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
20 
37972
นางสาวพรกนก  เหมะสิขัณฑกะ
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
21 
38001
นางสาวพิมลรัตน์  เรียนเก่ง
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
22 
38008
นางสาวแพรวา  บัดติยา
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
23 
38017
นางสาวภัทรกันย์  ปวงจันทร์
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
24 
38021
นางสาวภัทราภรณ์  แสนคำลือ
   โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   ห้อง 444
รอประเมิน
25 
38044
นางสาวรุ่งรดา  ทิพย์ปัญญา
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
26 
38048
นางสาววชิราภรณ์  สุขกันต์
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
27 
38054
นางสาววรรณรดา  อินทรสัตยพงษ์
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
28 
38073
นางสาวศมิษฐา  เรือนคำ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
29 
38081
นางสาวศิรดานันท์  อ่อนสอนง่าย
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
30 
38083
นางสาวศิริรัตน์  โกศัยสุขพัฒนากูล
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
31 
38084
นางสาวศิริรัตน์  ข้ามสาม
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
32 
38106
นางสาวสุภาสินี  เหล่ารัดเดชา
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
33 
38109
นางสาวสุริษา  สร้อยสูงเนิน
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
34 
38130
นางสาวอัญชนา  ดอกจำปา
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
35 
38134
นางสาวอาทิตยา  บุญสนอง
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
36 
38778
นางสาวชลดา  แก้วยศ
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
37 
39893
นายธนภัทร  ผัดผ่อง
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
38 
39912
นางสาวณัฐนรี  ใจวงค์
   โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   ห้อง 444
รอประเมิน
39 
39932
นางสาวรัชนีกร  ดอนแก้ว
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน