รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37687
นายก้องภพ  ไก่แก้ว
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37712
นายธราเทพ  อินทราทิพย์
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
37732
นายรัฐศาสตร์  กันตา
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
37781
นางสาวกันต์กมล  ชัยวิรัช
   ภาษาไทยในเสียงเพลง
   ห้อง 923
รอประเมิน
37782
นางสาวกัลยกร  ฝากมิตร
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
37786
นางสาวกาญจนาภรณ์  ศรีนาค
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
37799
นางสาวเขมิสรา  แสงสว่าง
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
37821
นางสาวชฎาพร  สกุลอ๊อด
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
37830
นางสาวชนิภา  เงาธรรม
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
10 
37831
นางสาวชนิสรา  ซาอินทร์
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
11 
37863
นางสาวณัฐกมล  ปิยะดา
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
12 
37887
นางสาวณิชาภัทร  เหมืองอุ่น
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
13 
37910
นางสาวธิดารัตน์  จัดของ
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
14 
37911
นางสาวธิดารัตน์  จิโนปง
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
15 
37928
นางสาวนิภาพร  วันติ
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
16 
37933
นางสาวบุณยานุช  นิลจันทร์
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
17 
37937
นางสาวปภาดา  ทุ่งล้อม
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
18 
37940
นางสาวประกายแก้ว  วงศ์ฉายา
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
19 
37941
นางสาวประภาภรณ์  อนันต๊ะ
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
20 
37950
นางสาวปวิชญา  แก้วกัน
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
21 
37953
นางสาวปัณฑ์ชนิ  สกุลชาลี
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
22 
37954
นางสาวปัณฑิตา  นันทะพงษ์
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
23 
37963
นางสาวปิ่นญาดา  ฝาเรือนดี
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
24 
37969
นางสาวพชรพรรณ  ขวานเพชร
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
25 
37973
นางสาวพรชนก  บุญจันทร์
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
26 
37980
นางสาวพลอยชมพู  เมฆกิจ
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
27 
38005
นางสาวแพรทราย  เหลืองสมบูรณ์
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
28 
38013
นางสาวภควดี  สังข์พิชัย
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
29 
38018
นางสาวภัทรจาริน  ดวงวัง
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
30 
38032
นางสาวยศวดี  รักแจ้ง
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
31 
38060
นางสาววรีรัตน์  ดวงเกษม
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
32 
38099
นางสาวสุนทรีลักษณ์  ชัยคำ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
33 
38100
นางสาวสุนิสา  เสาแดน
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
34 
38118
นางสาวอภิสรา  ยาใจ
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
35 
38126
นางสาวอรุโณทัย  คำเหลือง
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
36 
38779
นางสาวชลธิชา  คะชา
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
37 
39914
นางสาวธนาพร  คำหุ่น
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
38 
39927
นางสาวพรรณฑิการ์  สารสุ
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
39 
39940
นางสาวศุกล?ภัทร?  ช่างทอง?เก่ง?
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน