รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37074
นายจิรกิตติ์  เขียวสลับ
   วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
   ห้อง 431
ผ่าน
37078
นายชยางกูร  จันทร์จารุพงศ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37119
นายภาณุวิชญ์  จันเสนา
    A-math
   ห้อง 923
ผ่าน
37136
นายเสฏฐวุฒิ  หม้อกรอง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37144
นางสาวกมลลักษณ์  เดชอุดม
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
ผ่าน
37157
นางสาวกัญญาวีร์  แก่นจันทร์
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
ผ่าน
37171
นางสาวกุศลินทร์  ยะกะจาย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37203
นางสาวชนากานต์  ศักดิ์สิทธิ์
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
37216
นางสาวชะมะนันท์  พรหมเมศร์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
ผ่าน
10 
37226
นางสาวญดาพร  วารี
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
ผ่าน
11 
37230
นางสาวญาณินท์  อินทร์แก้ว
    A-math
   ห้อง 923
ผ่าน
12 
37253
นางสาวณัฐชยาพร  สีทอน
   Let’s read
   ห้อง Resource
ผ่าน
13 
37265
เด็กหญิงณัฐธิดา  มัทซูนากะ
    A-math
   ห้อง 923
ผ่าน
14 
37268
นางสาวณัฐพร  กันทะวงค์
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
ผ่าน
15 
37275
นางสาวณัฐวลัญช์  กาศสมบูรณ์
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
ผ่าน
16 
37280
นางสาวณัธทวารี  มัดจิต
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
ผ่าน
17 
37284
นางสาวณิภัชญา  นาแหลม
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
ผ่าน
18 
37293
นางสาวทัศนาพร  ฟองคำ
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
19 
37311
นางสาวธัญธิป  จันใส
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 943
ผ่าน
20 
37312
นางสาวธัญพร  ต๊ะวิกา
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
ผ่าน
21 
37317
เด็กหญิงธันยวีร์  รุ่งเลิศ
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
ผ่าน
22 
37332
นางสาวนริศราภรณ์  รักพงษ์
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
ผ่าน
23 
37337
นางสาวนวรินทร์  เย็นจิตร
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
24 
37380
นางสาวปาลินี  อิ่นธิ
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
25 
37388
นางสาวพรชนก  ศรีใจ
   To Be Number One ม.ปลาย
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
26 
37395
นางสาวพรปวีณ์  ชำนาญ
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
27 
37397
นางสาวพรรษมน  กาทองทุ่ง
   Let’s read
   ห้อง Resource
ผ่าน
28 
37415
นางสาวพิชญ์พิชา  วงศ์วัฒนานุกุล
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
ผ่าน
29 
37419
นางสาวพิมพ์ชนก  อ่อนน้อม
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
ผ่าน
30 
37440
เด็กหญิงภัทรธิดา  ผาคำ
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
ผ่าน
31 
37447
นางสาวสุณัฐ์ชนิดา  วงศ์ดาว
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
32 
37456
นางสาวมนัสนันท์  ชำนาญ
   เสริมทักษะเคมี ม.4
   ห้อง 944
ผ่าน
33 
37457
เด็กหญิงมนัสนันท์  ดอนแก้ว
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
34 
37466
นางสาวรมย์ธีรา  ทิพยจันทร์
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
35 
37467
นางสาวรวิพร  เฉิน
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
ผ่าน
36 
37481
เด็กหญิงลาภินี  แสงด้วง
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
37 
37485
เด็กหญิงวรรณกร  สลักจิตร
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
ผ่าน
38 
37525
นางสาวศุจินทรา  มณีสา
   เสริมเคมี
   ห้อง 443
ผ่าน
39 
37579
นางสาวอริศรา  ชมภูราษฎร์
   เสริมเคมี
   ห้อง 443
ผ่าน
40 
39307
นายการัณยภาส  สืบสวน
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
ผ่าน
41 
39311
นายธีรพร  เหมืองหม้อ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
42 
39337
นางสาวณัฐิดา  กิ่งยอด
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
ผ่าน
43 
39365
นางสาวสารินธิดา  เรือนเเก้ว
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
ผ่าน