รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37709
นายธนดล  บางศรี
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
37717
นายปฏิภาณ  สีเสวก
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
37721
นายพชรพล  กิติยศ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37731
นายรัชชานนท์  มะโนเกี๋ยง
   Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
   ห้อง 431
รอประเมิน
37756
นางสาวกมลภรณ์  ใจกลม
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
37764
นางสาวกวินนา  วิใจคำ
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
37777
นางสาวกัญญาภัทร  ศรีรักษา
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
37785
นางสาวกัลยรัตน์  ส่องเนตร์
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
37805
นางสาวจารุวรรณ  อู่เงิน
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
10 
37807
นางสาวจิดาภา  ดวงแก้ว
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
11 
37808
นางสาวจิตตราภรณ์  ปวนสุข
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
12 
37840
นางสาวชานิกา  กันทาสุข
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
13 
37845
นางสาวญาณิศา  ขันคำนันต๊ะ
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
14 
37870
นางสาวณัฐณิฌา  เหมืองหม้อ
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
15 
37872
นางสาวณัฐธยาน์  บัตริยะ
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
16 
37875
นางสาวเขมิกา  รัตนมณี
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
17 
37880
นางสาวณัฐนรี  ฉลอม
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
18 
37882
นางสาวณัฐริกา  ไชยนวรัตน์
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
19 
37885
นางสาวณิชวรา  มีเจริญ
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
20 
37891
นางสาวดุษฎีนาถ  อาณาเขตต์
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
21 
37898
นางสาวธัญกมล  สุขพานิช
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
22 
37907
นางสาวธัญสินี  แก้วมาเรือน
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
23 
37914
นางสาวนพัชชา  ขันแก้ว
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
24 
37935
นางสาวเบญญาภา  เวียงนาค
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
25 
37944
นางสาวปราญชลี  โภคา
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
26 
37948
นางสาวปรียนันท์  ทิน่าน
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
27 
37951
นางสาวปัญญาดา  เป็นระยะ
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
28 
37952
นางสาวปัญญาพร  สายศร
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
29 
37978
นางสาวพรวรินทร์  ดวงประทุม
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
30 
37979
นางสาวพลอยกาญจน์  แกล้วกล้า
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
31 
38023
นางสาวภาวิณี  ไม้โคกสูง
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
32 
38033
นางสาวรภัสรดา  อภิรักษ์วิสุทธิ์
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
33 
38070
นางสาววิไลลักษณ์  ขัดแสนจักร์
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
34 
38088
นางสาวศุภรัสมิ์  เหล่าสูง
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
35 
38090
นางสาวสาธิดา  กันสืบ
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
36 
38103
นางสาวสุภัสสร  อ่อนน้อม
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
37 
38108
นางสาวสุรัสวดี  แสงสร้อย
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
38 
38113
นางสาวอคิราภ์  สาระกุล
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
39 
39909
นางสาวชลลดา  อุตมา
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
40 
39945
นางสาวอาทิตยา  เเก้วมา
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน