รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.6

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37102
นายธมน  อู่เงิน
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37134
นายสรเพชร  เสียงเย็น
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37137
นายอดุลวิทย์  ไชยบุญเรือง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37139
นายอาภาภิวัฒน์  ชุ่มใจ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37146
นางสาวกรวรินทร์  เดือนดาว
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
ผ่าน
37164
นางสาวกานต์รวี  คำนาค
   Let’s read
   ห้อง Resource
ผ่าน
37207
นางสาวชนิตา  ม้าห้วย
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
ผ่าน
37209
เด็กหญิงชมพูนุช  ต๊ะวรรณ
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
ผ่าน
37233
นางสาวฐิดาภา  อารมณ์
   เสริมเคมี
   ห้อง 443
ผ่าน
10 
37259
เด็กหญิงณัฐเดีย  แปลงเรือน
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
ผ่าน
11 
37276
นางสาวณัฐวัลย์  วิโจทุจ
   เสริมเคมี
   ห้อง 443
ผ่าน
12 
37301
นางสาวธนัชพร  วงค์ตลาด
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
ผ่าน
13 
37313
นางสาวธัญลักษณ์  เหล่าตระกูล
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
14 
37333
นางสาวนลินนิภา  สิทธิขันแก้ว
   To Be Number One ม.ปลาย
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
15 
37344
นางสาวนาราวดี  ฉินตระกูลประดับ
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
ผ่าน
16 
37352
นางสาวบัณฑิตา  สำเภา
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 943
ผ่าน
17 
37370
นางสาวปวีณ์สุดา  วงษ์แดง
   To Be Number One ม.ปลาย
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
18 
37378
นางสาวปาลิตา  บุญมาภิ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
ผ่าน
19 
37386
เด็กหญิงผกามาศ  คำปันปู่
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
ผ่าน
20 
37391
เด็กหญิงพรชนก  อินทรรุจิกุล
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
ผ่าน
21 
37392
นางสาวพรนภัส  จิตรัตน์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
ผ่าน
22 
37407
เด็กหญิงพัชราภา  กำปนาท
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
ผ่าน
23 
37454
นางสาวมณฑิรา  ถิ่นสุข
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
ผ่าน
24 
37460
เด็กหญิงเมธปิยา  อุดแบน
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
ผ่าน
25 
37480
นางสาวลัยยีนา  อุดม
   เสริมทักษะเคมี ม.4
   ห้อง 944
ผ่าน
26 
37491
นางสาววราลี  เจริญโรจน์ไพศาล
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
27 
37504
เด็กหญิงวิรัญญพัชร  ดาวแดน
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
28 
37522
นางสาวศิริพรรณวลี  สนธิสุทธิ์
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
ผ่าน
29 
37532
นางสาวสรณ์สิริ  นพแดง
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
ผ่าน
30 
37543
นางสาวสุชัญญา  กาบไม้จันทร์
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
ผ่าน
31 
37546
เด็กหญิงสุชานันท์  สุมินทนะ
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
32 
37548
นางสาวสุชานาถ  ชรากาหมุด
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
33 
37553
นางสาวมนัสนันท์  ฝักฝ่าย
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
ผ่าน
34 
37555
นางสาวสุพิชญา  ตะไมล์
   Let’s read
   ห้อง Resource
ผ่าน
35 
37563
นางสาวสุมัชญา  คำอ่อง
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
ผ่าน
36 
37566
นางสาวสุวรา  อินทราวุธ
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
ผ่าน
37 
37587
นางสาวอาทิตยา  ศรีมงคล
   To Be Number One ม.ปลาย
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
38 
37589
นางสาวอาภาศิริ  ทวีสุข
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
ผ่าน
39 
37592
นางสาวชลภัสสรณ์  ธีรวงศ์ประภากุล
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
40 
39310
นายธันยพงศ์  ถิ่นสืบ
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
ผ่าน
41 
39318
นายวัชรพงษ์  สมแก้ว
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
42 
39328
นางสาวจันทกานต์  เครือคำ
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
ผ่าน
43 
39346
นางสาวปาเจรา  ลาดเหลา
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
ผ่าน