รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.6

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37688
นายกุลวิชญ์  แก้วกัน
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37701
นายณฐนันต์  สิงห์เหาะ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37718
นายปรัชญ์รวี  จันทร์สุข
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37719
นายพงศกรณ์  ครองศิล
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37758
นางสาวกรรวี  ชัยจงเจริญสุข
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
37769
นางสาวกัญญาณัฐ  ท่าช้าง
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
37791
นางสาวกุลธรา  เกษาหอม
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
37813
นางสาวจิรัชญา  หงษ์สินสี
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
37826
นางสาวชนิดาภา  ปะละใจ
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
10 
37849
นางสาวฐิตารีย์  อุ่มบางตลาด
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
11 
37886
นางสาวณิชากร  ชายป่า
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
12 
37890
นางสาวดาราธีร์  แก้วมา
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
13 
37894
นางสาวธนภรณ์  มาอุ่น
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
14 
37901
นางสาวธัญชนก  สร้อยสาย
   ภาษาไทยในเสียงเพลง
   ห้อง 923
รอประเมิน
15 
37912
นางสาวนงนภัส  ทิพย์สังวาลย์
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
16 
37915
นางสาวนภสร  ถิ่นสอน
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
17 
37918
นางสาวนวพร  ฟูคำ
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
18 
37936
นางสาวปพิชญา  ชัยยา
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
19 
37975
นางสาวพรปวีณ์  องค์เจริญกิจ
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
20 
37983
นางสาวพัชร์ธรา  อินยา
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 921
รอประเมิน
21 
37985
นางสาวพัชราภรณ์  พรมเสน
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
22 
38003
นางสาวพีรญา  อินต๊ะเสน
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
23 
38010
นางสาวไพลิน  มั่งคั่ง
   Let's read
   ห้อง 925
รอประเมิน
24 
38026
นางสาวภูริชญาภร  ร่องพืช
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
25 
38031
นางสาวยศนรี  ตื้อยศ
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
26 
38035
นางสาวรมิตา  สัมมานุช
   เสริมทักษะเคมี ม.4
   ห้อง 933
รอประเมิน
27 
38039
นางสาวรัชนีกร  จาวรรณ
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
28 
38050
นางสาววรกานต์  เสมานุสรณ์
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
29 
38058
นางสาววริศรา  ภู่จรูญ
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
30 
38062
นางสาววัทนวิภา  ประมูลสิน
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
31 
38066
นางสาววิมพ์วิภา  ห้วยอนุรักษ์
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
32 
38069
นางสาววิลาสินี  วงศ์แสนสี
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
33 
38080
นางสาวศศิลดา  ธิชาญ
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
34 
38087
นางสาวศุภนารี  วรินทร์
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
35 
38095
นางสาวสุชาดา  จักรทอง
   Let's read
   ห้อง 925
รอประเมิน
36 
38097
นางสาวสุทธิดา  คงนภา
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
37 
38122
นางสาวอรณิชา  ปลื้มจิตต์
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
38 
38786
นางสาวภัทรภร  มหัทธนสกนธ์
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
39 
39928
นางสาวพิชญาภา  สีตา
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน