รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.7

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37689
นายเกียรติเมธี  วิหก
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37695
นายชวัลวิทย์  อัฐวงศ์
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
37708
นายทินภัทร  ปะวะศรี
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
37711
นายธนสิษฐ์  แสงอ่อน
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
37716
นายปฏิพัทธ์  วงเรียน
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
37724
นายพีรวิชญ์  สมสันต์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37730
นายภูเมศ  กาศสกูล
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37768
นางสาวกัญญาณัฐ  ชัยธรรม
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
37796
นางสาวขวัญจิรา  เขื่อนพันธ์
   เรียงร้อยอักษรา
   ห้อง 922
รอประเมิน
10 
37804
นางสาวจารุภา  บุญญานันท์
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
11 
37834
นางสาวชลกนก  ถิ่นสุข
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 921
รอประเมิน
12 
37848
นางสาวฐิตาภรณ์  ชอบชิน
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
13 
37851
นางสาวฐิติพรรณ  ลือวัฒนานนท์
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
14 
37859
นางสาวณัฏฐณิชา  สอาดทำ
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 921
รอประเมิน
15 
37873
นางสาวณัฐธยาน์  ปวงจันทร์
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 921
รอประเมิน
16 
37877
นางสาวณัฐธิดา  หงษ์ยี่สิบเอ็ด
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
17 
37902
นางสาวธัญญพร  อิ่นแก้ว
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
18 
37903
นางสาวธัญญาเรศ  รักพงค์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
19 
37962
นางสาวปิ่นชนก  วรรณสุทธิ์
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
20 
37976
นางสาวพรพิมล  สีใจ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
21 
37982
นางสาวพลอยลักษณ์  จักรบุตร
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
22 
38028
นางสาวมิ่งขวัญ  สมพงษ์
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
23 
38034
นางสาวรมิตา  ดอนจักร์
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
24 
38041
นางสาวรับขวัญ  วันมหาใจ
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
25 
38093
นางสาวสุจาริณี  หล่ายแปด
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
26 
38112
นางสาวหนึ่งฤทัย  อ่อนน้อม
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
27 
38136
นางสาวอารยา  รักไทย
   ญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
28 
38781
นางสาวธนิษฐา  ตรูหม่อง
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
29 
39891
นายไชยวัฒน์  นาคจ้อย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
30 
39892
นายณรงค์  ฝักฝ่าย
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 921
รอประเมิน
31 
39894
นายนิพพาน  บุนนาค
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
32 
39916
นางสาวธีมา  แก้วโคตร
   โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   ห้อง 444
รอประเมิน
33 
39917
นางสาวธีรดา  เทิดพุทธคุณ
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
รอประเมิน
34 
39921
นางสาวบัณฑิตา  เทพบุญเรือง
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
35 
39922
นางสาวเบญจวรรณ   เทพิกัน
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
รอประเมิน
36 
39923
นางสาวปพิชญาฎา  ศรีมูล
   โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   ห้อง 444
รอประเมิน
37 
39930
นางสาวภัทรวดี  เกี๋ยงคำ
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
38 
39934
นางสาววณิชชา   เที่ยงดี
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
39 
39942
นางสาวสุพิชญา  เขื่อนพันธ์
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
40 
39943
นางสาวอภิชญา  สุคนธ์สราญ
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน