รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.8

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37692
นายจีรัง  วังคะฮาด
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
37694
นายชนินทร์  อินกัน
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
37696
นายชัยวัฒน์  ตากลม
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
37699
นายฐปนวัฒน์  ชื่นดี
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
37700
นายฐาปกรณ์  ฟองสีจันทร์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37702
นายณปภัทร  เก้าเอี้ยน
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
37713
นายนพนนท์  กุลาวาชัย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37715
นายบัญฑิต  วรินทร์
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
37722
นายพัศกร  สักลอ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
10 
37734
นายวิศณุพงศ์  เตชะปัญญาวุฒิ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
11 
37746
นายอชิระวุฒิ  สุรจิต
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
12 
37752
นางสาวกนกพร  ปัญญาธรรม
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
13 
37754
นางสาวกมลพรรณ  ตรีเพ็ชร์
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
14 
37779
นางสาวกัญญาวีย์  อ่องคำ
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
15 
37787
นางสาวกานต์ชนก  คงสวรรค์
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
16 
37789
นางสาวกานตรัตน์  บุญช่วย
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
17 
37792
นางสาวกุลธิดา  เสมาทอง
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
18 
37797
นางสาวขวัญพิชชา  เที่ยงคำ
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
19 
37836
นางสาวชลิตา  เทพจันทร์
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
20 
37855
นางสาวณภัทร  เมฆกิจ
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
21 
37867
นางสาวณัฐณิชา  เดชงัด
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
22 
37889
นางสาวดลกมล  ชุมภูอินทร์
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
23 
37899
นางสาวธัญชนก  น้อยม่วง
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
24 
37916
นางสาวนภัสวรรณ  มีทรัพย์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
25 
37926
นางสาวนิชาภัทร  สีหมอก
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
26 
37993
นางสาวพิชญาดา  ทิดเคลือบ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
27 
38007
นางสาวแพรวา  กันทะยศ
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
28 
38012
นางสาวภคมน  ขัตติยานันทน์
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
29 
38014
นางสาวภควลัญชญ์  เจริญคำ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
30 
38040
นางสาวรัตฐิภรณ์  กาบจันทร์
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
31 
38057
นางสาววริศรา  ฟองคำ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
32 
38064
นางสาววิชญาพร  กันจะนะ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
33 
38075
นางสาวศรัญรัตน์  สุขเรือง
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 921
รอประเมิน
34 
38077
นางสาวศศิธรินทร์  แขมน้อย
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
35 
38098
นางสาวสุนทรี  ทังสี
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
36 
38135
นางสาวอารดา  แสงรัตน์
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
37 
38139
นางสาวไอรดา  เชื้อกสิกรรม
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
38 
39899
นายวุฒิพงค์  คำเมือง
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
39 
39925
นางสาวปัญญาพร  เขียวสี
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
40 
39931
นางสาวภัทรวดี  โกศัย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน