รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.8

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37075
นายชญานนท์  ทิพเนตร์
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
ผ่าน
37077
นายชนาธิป  สารดี
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37084
นายณัฏฐชัย  กาศลังกา
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37105
นายนราวิชญ์  ประสิทธิโศภิน
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37110
นายปรานต์  เฉลิมพล
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37112
นายพลพล  อุปนันชัย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37123
นายระพีพัฒน์  ตราทิพย์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
37148
นางสาวกวินทิพย์  ประเทือง
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
ผ่าน
37151
นางสาวกวิสรา  สุรสิงห์สฤษฎ์
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
ผ่าน
10 
37165
นางสาวกิรณา  ศรีทา
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3
ผ่าน
11 
37183
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  จิฬาวิษณุ
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
ผ่าน
12 
37192
เด็กหญิงจิรัชญา  ศิวิลัย
   To Be Number One ม.ปลาย
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
13 
37220
นางสาวชิดตะวัน  ใจเย็น
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
ผ่าน
14 
37273
นางสาวณัฐวดี  กิจรัตนากุล
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
ผ่าน
15 
37281
นางสาวณิชกาณต์  ซ่อนกลิ่น
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
ผ่าน
16 
37308
นางสาวธัญชนก  ศรีจุ้ย
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
17 
37324
นางสาวธีรยา  แก้วเกิด
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
ผ่าน
18 
37328
เด็กหญิงนภัสนันท์  รัตนวรพันธุ์
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
ผ่าน
19 
37329
นางสาวนภัสวรรณ  แสงสร้อย
   To Be Number One ม.ปลาย
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
20 
37339
นางสาวภิญญาพัชญ์  สาริการินทร์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
ผ่าน
21 
37340
นางสาวนันท์ลินี  หล้าโลก
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
ผ่าน
22 
37349
นางสาวนิรุชา  อุปะ
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
ผ่าน
23 
37365
นางสาวปราณปริยา  ประเทือง
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
ผ่าน
24 
37384
นางสาวปุณยาพร  กำจัดภัย
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
ผ่าน
25 
37385
นางสาวปุณวรรณ  สุวรรณฉวี
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
ผ่าน
26 
37393
นางสาวพรน้ำทิพย์  ฤทธี
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
ผ่าน
27 
37408
นางสาวพัฒน์นรี  ซื่อสัตย์
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
ผ่าน
28 
37411
นางสาวพัทธ์ธีรา  วาณิชวัฒนะโกศล
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
ผ่าน
29 
37423
นางสาวพิมพ์มาดา  คำยวง
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
30 
37427
นางสาวพิมพ์อัปสร  วัฒนสมบัติ
   To Be Number One ม.ปลาย
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
31 
37432
นางสาวเพชรดา  สุเขื่อน
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
32 
37483
นางสาววนัสนันท์  เวียงโอสถ
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
ผ่าน
33 
37489
นางสาววรัทดา  อุ้ยหะ
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
34 
37507
นางสาววิสุทธิ์ศิริ  พิมสาร
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
35 
37517
นางสาวศิริณญา  ฤทธิ์ศร
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
ผ่าน
36 
37528
นางสาวศุภรัตน์  สุวรรณสารารักษ์
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
ผ่าน
37 
37564
นางสาวสุมินตรา  ไชยธรรม
   To Be Number One ม.ปลาย
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
38 
38142
นางสาววิรากานต์  เอนกธนะเศรษฐ์
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
ผ่าน
39 
38146
นายปริวรรต  กันกา
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
ผ่าน
40 
39313
นายปวีณ์กร  การเร็ว
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
41 
39317
นายวชิรยุทธ  พงศ์อันตกูล
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
42 
39330
นางสาวชลิตา  คำวิริยะพันธ์
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
ผ่าน
43 
39350
นางสาวพิชญา  ประสารยา
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
ผ่าน
44 
39352
นางสาวแพรทองทา  เสมาทอง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
45 
39353
นางสาวภัควดี  เครือแดง
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
ผ่าน