รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.9

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37686
นายกษิดิศ  วันทา
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
รอประเมิน
37690
นายคมกริช  ปานจิ่ง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37707
นายทวีสิน  ปิยะดา
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
37727
นายภณพัชร  มะโนโฮ้ง
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
37740
นายศุภากร  อุดขันจริง
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
37747
นายอนรรฆ  พยุงวิวัฒนกูล
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37760
นางสาวกฤติยา  ศรีวาที
   ญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
37762
นางสาวกฤติยาภรณ์  ศิริบุญยรัตนกุล
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
37771
นางสาวกัญญาณัฐ  อินสุลัด
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
10 
37773
นางสาวกัญญาพัชร  อู่เงิน
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
11 
37793
นางสาวกุลนัดดา  สินธุ์เทาว์
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
รอประเมิน
12 
37816
นางสาวฉวีวรรณ  กรักกระโทก
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
13 
37820
นางสาวชญานิศ  ชมภูมิ่ง
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
14 
37844
นางสาวโชษิตา  ชัยศรีมา
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
15 
37847
นางสาวญาณิศา  ทองสันตะ
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
16 
37858
นางสาวณัฏฐณิชา  ทะวิชัย
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
รอประเมิน
17 
37860
นางสาวณัฏฐ์ธิชา  หมากสุข
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
18 
37862
นางสาวณัฏฐนันท์  พิศุทธิ์กุล
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
19 
37871
นางสาวณัฐธยาน์  เกิดเวียงใหม่
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
20 
37883
นางสาวณัฐวรา  กาศมณี
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
21 
37946
นางสาวปริยากร  โภคา
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
22 
37949
นางสาวปวรรณภรณ์  กันทาธรรม
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
23 
37977
นางสาวพรรัต  สินในเมือง
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
24 
37992
นางสาวพิชญา  อินทะอุด
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
25 
37995
นางสาวพิมพ์ชนก  กระพี้สัตย์
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
26 
38020
นางสาวภัทรธิดา  ศฤงคาร
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
27 
38037
นางสาวรัชฎาภา  ไชยขันแก้ว
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
28 
38042
นางสาวรินลณี  ไชยทรสุวรรณ์
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
29 
38071
นางสาววิศรุตา  วีระติภากร
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
30 
38072
นางสาววิสุดา  ชมภูมิ่ง
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
31 
38120
นางสาวอมลวรรณ  กระจง
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
32 
38128
นางสาวอสมา  อมฤกษ์
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
33 
38137
นางสาวอิสรีย์  วงค์ตระกูลยนต์
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
34 
39378
นางสาววรัชยา  เนตรมุข
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
35 
39895
นายพัฒนพล  ขุนชุ่ม
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36 
39898
นายภูวดล  บุตรโพธิ์
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
37 
39906
นางสาวกัญญาภัค  สมหมาย
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
38 
39915
นางสาวธิดารัตน์  ศรีพรหม
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
39 
39926
นางสาวปาลิตา  เปี้ยแดง
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
40 
39944
นางสาวอมลณัฐ  กำไร
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน