รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.9

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36500
นายชนกานต์  ออมทรัพย์
   กรีฑา 1
   สนาม 2
ผ่าน
37067
นายกิตติพิชญ์  นาพรม
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
37072
นายจักรภัทร  กุลศรีชัย
   เรียงร้อยอักษรา
   ห้อง 925
ผ่าน
37089
นายณัฐภูมิ  ผาทอง
   กรีฑา 1
   สนาม 2
ผ่าน
37100
นายธนกร  สุขใจ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
37104
นายนพรัตน์  มะทะ
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
ผ่าน
37135
นายสิรวิชญ์  เล็กสุวรรณ์
   Art in science
   ห้อง 921
ผ่าน
37155
นางสาวกัญญารัตน์  ไฝทอง
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
37179
นางสาวคชาภรณ์  บ่อคำ
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
ผ่าน
10 
37185
เด็กหญิงจันทกานต์  ทองถิ่น
   To Be Number One ม.ปลาย
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
11 
37194
นางสาวจีราพร  ทิศตุ้ย
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
ผ่าน
12 
37228
นางสาวญาณภา  วระอินทร์
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
13 
37272
นางสาวณัฐวดี  เตมา
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
14 
37274
นางสาวณัฐวรา  ศรีนวลเขียว
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
ผ่าน
15 
37285
เด็กหญิงดรัลพร  แก้ววงค์
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
ผ่าน
16 
37295
นางสาวทิพวรรณ  ก้อนจินดา
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
ผ่าน
17 
37320
นางสาวธิดารัตน์  แซ่ซี่
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
18 
37321
นางสาวธิดารัตน์  บุญถม
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
19 
37374
นางสาวปาณิศา  แสงแก้ว
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
20 
37420
นางสาวพิมพ์ญาดา  สายสินธุ์
   To Be Number One ม.ปลาย
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
21 
37426
นางสาวพิมพ์วิภา  พรหมท้าว
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
22 
37474
นางสาวรุจิรา  เจาะจง
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
ผ่าน
23 
37484
นางสาววรพิชชา  ขัตติโย
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
24 
37488
นางสาววรรณพร  ฝั้นมงคล
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
25 
37492
นางสาววริญญา  ยุทธนา
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
ผ่าน
26 
37502
นางสาววิภาดา  มาโวย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
27 
37505
นางสาววิสาข์  บุญมาก
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
ผ่าน
28 
37508
นางสาวศตพร  สารดี
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
ผ่าน
29 
37527
นางสาวศุภมาส  รัตนรุ่งรวิน
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
30 
37534
นางสาวสโรชิน  บุญมี
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
31 
37565
นางสาวสุวภัทร  ผูกจิต
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
32 
37581
นางสาวอรุโณทัย  คำสวน
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
ผ่าน
33 
39312
นายปริยากร  เทียนขาว
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
34 
39314
นายพิสิษฐ์  โชติพงษ์
   กรีฑา 1
   สนาม 2
ผ่าน
35 
39321
นายอภิชัย  กลิ่นสระน้อย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
36 
39322
นายอภิรักษ์  เขื่อนคำ
   Art in science
   ห้อง 921
ผ่าน
37 
39335
นางสาวณัฐวรรณ  พ่วงศิริ
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
38 
39344
นางสาวนภัสภรณ์  ถิ่นอ่วน
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
ผ่าน
39 
39355
นางสาวภัทรวดี  จันตาทิพย์
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
ผ่าน