รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37071
นายจักรพรรดิ  นามวงค์
   เสริมทักษะ ม.5/1 ก
   ห้อง 513
รอประเมิน
37086
นายณัฐชนน  อินทะไชย
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37090
นายติณห์  อุปติ
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37091
นายทนุธรรม  เเว่นศรีทอง
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37108
นายประกรพงศ์  ม้าทอง
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37113
นายพิทยุตม์  จงสมจิตต์
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37129
นายวุฒิภัทร  ถิ่นหลวง
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37133
นายศิวเมนทร์  อินต๊ะจวง
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37138
นายอัทรินทร์  เเสงเเก่
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
10 
37170
นางสาวกุศลิน  วงค์พิพันธ์
   เสริมทักษะ ม.5/1 ก
   ห้อง 513
รอประเมิน
11 
37178
นางสาวเขมิกา  งามทรง
   เสริมทักษะ ม.5/1 ก
   ห้อง 513
รอประเมิน
12 
37190
นางสาวจินห์จุฑา  ถิ่นถา
   เสริมทักษะ ม.5/1 ก
   ห้อง 513
รอประเมิน
13 
37195
นางสาวจุฑามาศ  ถาโถม
   เสริมทักษะ ม.5/1 ก
   ห้อง 513
รอประเมิน
14 
37234
นางสาวฐิติกานต์  ทองช่วย
   ฟิสิกส์สับประยุทธ์ ม.5/1 ข
   ห้อง 513
รอประเมิน
15 
37237
นางสาวฐิตินันท์  ศรีรมย์
   ฟิสิกส์สับประยุทธ์ ม.5/1 ข
   ห้อง 513
รอประเมิน
16 
37239
นางสาวณฐนนท  สิงหนาท
   ฟิสิกส์สับประยุทธ์ ม.5/1 ข
   ห้อง 513
รอประเมิน
17 
37246
นางสาวณัฏฐณิชา  สมฤทธิ์
   ฟิสิกส์สับประยุทธ์ ม.5/1 ข
   ห้อง 513
รอประเมิน
18 
37262
นางสาวณัฐธยาน์  กังหัน
   ฟิสิกส์สับประยุทธ์ ม.5/1 ข
   ห้อง 513
รอประเมิน
19 
37326
นางสาวนภสร  ฝั้นมงคล
   ฟิสิกส์สับประยุทธ์ ม.5/1 ข
   ห้อง 513
รอประเมิน
20 
37334
นางสาวนลินา  นรินทร์
   เสริมทักษะ ม.5/1 ก
   ห้อง 513
รอประเมิน
21 
37367
นางสาวปรีชญาน์  ต๊ะถิ่น
   ฟิสิกส์สับประยุทธ์ ม.5/1 ข
   ห้อง 513
รอประเมิน
22 
37368
นางสาวปวรรณริสา  นันทจักร์
   ฟิสิกส์สับประยุทธ์ ม.5/1 ข
   ห้อง 513
รอประเมิน
23 
37429
นางสาวพิมพิศา  สวนนันท์
   ฟิสิกส์สับประยุทธ์ ม.5/1 ข
   ห้อง 513
รอประเมิน
24 
37476
นางสาวลลิล  สิงห์แก้ว
   เสริมทักษะ ม.5/1 ก
   ห้อง 513
รอประเมิน
25 
37499
นางสาววิชญาดา  ธรรมวงศ์ชัย
   ฟิสิกส์สับประยุทธ์ ม.5/1 ข
   ห้อง 513
รอประเมิน
26 
37512
นางสาวศวรรยา  เหลาธรรม
   ฟิสิกส์สับประยุทธ์ ม.5/1 ข
   ห้อง 513
รอประเมิน
27 
37544
นางสาวสุชัญญา  วังคะออม
   ฟิสิกส์สับประยุทธ์ ม.5/1 ข
   ห้อง 513
รอประเมิน
28 
39319
นายวายุภักษ์  วงค์ขันแก้ว
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
29 
39320
นายอชิรญ์  วังทิพย์
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
30 
39354
นางสาวภัทรมน  บุญชาญ
   ฟิสิกส์สับประยุทธ์ ม.5/1 ข
   ห้อง 513
รอประเมิน