รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.10

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37145
นางสาวกรรดิวดี  ฉิมพินิจ
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
37152
นางสาวกอฐิณี  เหนียนเฉลย
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
37175
นางสาวขวัญจิรา  เนาศานติ
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
37191
นางสาวจิรชยา  จินะสี
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37201
นางสาวชนนิกานต์  แสงทิพย์
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
37214
นางสาวชลีกร  วงศ์ใหม่
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37218
นางสาวชาลิสา  ศิลารัตน์
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
37224
นางสาวโชษิตา  สุขทรัพย์
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
37227
นางสาวญาณภัทร์  แก้วเกิด
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
10 
37238
นางสาวฐิตินันท์  สีหมอก
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
11 
37243
นางสาวณัชชา  ดวงบุญ
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
12 
37263
นางสาวณัฐธยาน์  ม้าวิ่ง
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
13 
37278
นางสาวณัฐสุดา  ศิระปัญญาธรรม
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
14 
37292
นางสาวทัศน์ธีรา  วังแก้ว
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
15 
37306
นางสาวธัชพร  สมใจแสน
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
16 
37318
นางสาวธารมิกา  กองตื้อ
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
17 
37399
นางสาวพราวพิสุทธิ์  อินแสน
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
18 
37401
นางสาวพลอยชมพู  แก้วสมนึก
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
19 
37405
นางสาวพัชรพร  วุฒิโอสถ
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
20 
37409
นางสาวพัณณิตา  ทนันชัย
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
21 
37413
นางสาวพิชชาพร  ดอนดง
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
22 
37441
นางสาวภัทรธิดา  อินจันทร์
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
23 
37464
นางสาวเยาวเรศ  ชมเชย
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
24 
37487
นางสาววรรณนภา  จริยาเวช
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
25 
37494
นางสาววริศรา  ยาสุปิ
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
26 
37495
นางสาววรุณพร  ศรีทัน
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
27 
37497
นางสาววาทิตรา  จันน้อย
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
28 
37506
นางสาววิสุทธิยา  จิมานัง
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
29 
37516
นางสาวศศิประภา  พรหมวงศนันท์
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
30 
37530
นางสาวศุภาพิชญ์  ก๋าอิน
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
31 
37556
นางสาวสุพิชญา  สุวรรณวารี
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
32 
37558
นางสาวสุภัสสรา  แคหอม
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
33 
37560
นางสาวสุภาพร  อินทปัญโญ
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
34 
37569
นางสาวหิรัณยา  ธีระวัฒนประสิทธิ์
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
35 
37573
นางสาวอภัสรา  จันตะปา
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
36 
37578
นางสาวอรรฆพร  ข่วงชมภู
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
37 
38222
นางสาวนรินทร  ต๊อดแก้ว
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน