รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.11

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36073
นางสาวชนิตา  สมบูรณ์
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
36498
นายจารุกิตติ์  คำพับ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
36525
นายปกรณ์  วสุธาร
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
36539
นายภาคภูมิ  ศรีใจอินทร์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
36560
นางสาวไจร่า  บีซิชน
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
36562
นางสาวกชพร  แผ่นทอง
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
36568
นางสาวกมลชนก  เจริญพืชผลไทย
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
36578
นางสาวกวินทรา  กันจะนะ
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
36584
นางสาวกัญญารัตน์  ดอกพยอม
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
10 
36605
นางสาวกิตติวรรณ  ธนาทิกุล
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
11 
36623
นางสาวจุฑาทิพย์  แช่มช้อย
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
12 
36624
นางสาวจุฑารัตน์  กรุงศรี
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
13 
36659
นางสาวชุติมณฑน์  สุภเมธีสกุล
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
14 
36662
นางสาวญาณภัทร  ช่างไม้
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
15 
36689
นางสาวณัฐธิชา  แก้วมณีวงศ์
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
16 
36695
นางสาวณัฐนันท์  ยอดดี
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
17 
36726
นางสาวธนัชพร  โลกคำลือ
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
18 
36745
นางสาวธิดารัตน์  ซ้องกา
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
19 
36751
นางสาวนภสร  วงศ์แพทย์
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
ผ่าน
20 
36752
นางสาวนภัสรา  สลักหล่าย
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
21 
36756
นางสาวนัฐพร  ประดับ
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
22 
36777
นางสาวบุณฑริกา  ชุ่มใจ
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
23 
36780
นางสาวเบ็ญจมาส  สุวรรณสิทธิ์
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
24 
36792
นางสาวปรางค์วลัย  ดวงใจ
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
25 
36805
นางสาวปิยธิดา  ดวงเทียน
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
26 
36814
นางสาวปุณญาดา  อินทร์แก้ว
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
27 
36836
นางสาวพลอยชมพู  วงศ์ยาไชย
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
28 
36861
นางสาวพิมลรัตน์  จิตขาว
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
29 
36893
นางสาวมนัญชยา  หมื่นโฮ้ง
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
30 
36934
นางสาววิชชากร  โปร่งแสง
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
31 
36949
นางสาวศิริลักษณ์  สีสด
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
32 
36954
นางสาวศุภิสรา  สาใจ
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
33 
36988
นางสาวโสฐิดา  กุณวงค์
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
34 
36994
นางสาวอภิชญา  จันทรยากุล
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
35 
36997
นางสาวอรณิชา  โสภา
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
36 
37003
นางสาวอัญชิสา  ภูริตธนัศ
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
37 
37670
นางสาวพรนภา  พรวญหาญ
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
38 
38727
นางสาวกัณฐิกา  แก้วสันเทียะ
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
39 
38729
นางสาวเกวลี  ขวัญสิริปัญญา
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
40 
38742
นางสาวณิฐธิชา  ขึมจันทร์
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
41 
38748
นางสาวธีรนาฎ  แก้วเจริญ
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
42 
38749
นางสาวนงณภัทร  พุ่มเป็ง
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน
43 
38756
นางสาวภัคธิมา  เศวตชินเรศร์
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
44 
38761
นางสาวศรสวรรค์  ทวีสิน
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
45 
38764
นางสาวศุภิสรา  ป่าเขียว
   Bonjour la France
   ห้อง 945
ผ่าน
46 
38766
นางสาวสินีนาฏ  วาดว้า
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
47 
38773
นายอนุรักษ์  ศิลปรายะ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
48 
38774
นางสาวอิษฏา  สีทิ
   ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
   ห้อง 924
ผ่าน