รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.11

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37097
นายธนชัย  เขื่อนเพ็ชร์
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
37193
นางสาวจีรภา  จื่อจำ
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
37206
นางสาวชนิดาภา  แนวณรงค์
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
37215
นางสาวชวัลลักษณ์  จันกัน
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
37223
นางสาวโชติกา  หม้อกรอง
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
37244
นางสาวณัชชา  เลื่อนชิต
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
37256
นางสาวณัฐณิชา  ขัดแก้ว
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
37287
นางสาวดลวิภา  ซ้อนมณี
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
37294
นางสาวทิฆัมพร  สวนดอก
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
10 
37314
นางสาวธัญหทัย  นิรันดร์
   Let's read
   ห้อง 925
รอประเมิน
11 
37325
นางสาวนปพร  เวียงนาค
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
12 
37376
นางสาวปานตินันท์  หุ่นสุวรรณ์
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
13 
37381
นางสาวปิยธิดา  อุสาห์รัมย์
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
14 
37410
นางสาวพัณณิตา  หงษ์ใจ
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
15 
37414
นางสาวพิชชาภา  จับเทียน
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
16 
37443
นางสาวภัทรพร  ภักดี
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
17 
37469
นางสาวรักอัน  ตาคำ
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
18 
37509
นางสาวศรวณีย์  พรหมวงศนันท์
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
19 
37584
นางสาวอัมรินทร์พร  ฟุ้งเฟื่อง
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
20 
37591
นางสาวอาริยา  โชติศรีพันธุ์พร
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
21 
39326
นางสาวกัลยรัตน์  กองบุญเรือง
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
22 
39347
นางสาวปาริฉัตร  ลามคำ
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
23 
39357
นางสาวมนสิชา  ไชยแก้ว
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
24 
39358
นางสาวมาดาลินน์  พรมปัญญา
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
25 
39361
นางสาววรัทยา  กาวีวน
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน
26 
39363
นางสาววันวิสาข์  ฉัตรจินตนาพร
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
27 
39364
นางสาวสาธินี  ทำนา
   ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
   ห้อง 535,536
รอประเมิน